Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím - webinář

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
28.5.
2024
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč 
30.5.
2024
DPH u obcí a neziskových organizací - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
30.5.
2024
Přechod na nový stavební zákon
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
6.6.
2024
Opuštěnost hrobových míst, pasportizace hřbitova a cenotvorba nájmů - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
11.6.
2024
Vidimace a legalizace - aktuálně - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
11.6.
2024
Zařazování zaměstnanců do platových tříd a novela katalogu prací ve veřejných službách a správě
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
12.6.
2024
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
13.6.
2024
Délkové a geometrické tolerance podle ISO norem - GD&T
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
14.6.
2024
Délkové a geometrické tolerance podle ISO norem - GD&T
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
14.6.
2024
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
14.6.
2024
Kontrolní činnost finančního a kontrolního výboru územních samosprávných celků a kontrolní řád ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě
INTEGRA CENTRUM     900 Kč s DPH
e-learning
Zákon o pohřebnictví - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
18.6.
2024
Pokladna a pokladní doklady rozpočtového hospodaření - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
20.6.
2024
Zákoník práce 2024 po novele
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 400 Kč s DPH
20.6.
2024
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Odpovědnost za škodu způsobenou uvolněnými členy zastupitelstev obcí a krajů a zaměstnanci a úředníky obcí a krajů a jak jí předcházet - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
21.6.
2024
Obec a nájemné z bytů, úhrady za služby, včetně problematiky neplatičů a novely zák. 67/2013 Sb. - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
25.6.
2024
Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
25.6.
2024
Veřejnosprávní kontrola hospodaření PO zřízených ÚSC ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
25.6.
2024
  Stránka 1 z 8   Další
20 z 147 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem webináře je rozšíření a prohloubení teoretických znalosti právní úpravy práva na informace a praktických poznatků nutných ke správné aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a dalších souvisejících zákonů.

Webinář je určen pro úředníky ve smyslu § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, kteří se přímo i nepřímo podílejí na poskytování informací veřejnosti podle informačního zákona

Program webináře:

 • Ústavní rozměr práva na informace
  • ústavní základy práva na informace, zásadní rozhodnutí Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva týkající se práva na informace; Listina základních práv a svobod základní orientace v relevantních právních předpisech; střet ústavních práv na informace s ostatními ústavně garantovanými právy (nedotknutelnost osoby a soukromí, čl. 10 LZPS,právo na ochranu osobnosti a osobních údajů a jiné).
 • Připravované legislativní změny a aktuální vývoj judikatury
  • aktuální novelizace zákona; probíhající a připravované změny
 • Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  • InfZ jako obecný předpis pro poskytování informací, výluky z informačního zákona; povinné subjekty (státní orgány, USC a jejich orgány a veřejné instituce) versus žadatelé dle InfZ; podávání žádostí žadateli; působnost povinných subjektů podle InfZ, pojem informace podléhající informační povinnosti; posouzení žádosti o poskytnutí informací (možnosti dle § 14 odst. 5 InfZ); způsoby poskytování informací; přezkoumávání postupů povinných subjektů jejich nadřízenými orgány na základě podaných stížností a odvolání (včetně možnosti autoremedury); možnosti ochrany žadatelů o informace, včetně soudní ochrany, proti postupům povinných subjektů; použitelnost správního řádu v procesu poskytování informací na základě písemné žádosti; zákonné výjimky z poskytování informací; omezení práva na informace (utajovaná informace, obchodní tajemství – definice, judikatura) ochrana osobnosti; test poměrnosti (proporcionality); úhrada nákladů (oznámení, vyčíslení, sazebník, postup při vyřízení) včetně tzv. mimořádně rozsáhlého vyhledání informací; odmítnutí žádosti o informace; odvolání; stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace; zneužití práva na informace (šikanózní a obstrukční žádosti; poskytování informací o platech a odměnách (procesní postup včetně aktuální judikatury); poskytování informací o vzdělání
 • Poskytování informací v souvislosti s GDPR a Zákonem o zpracování osobních údajů a InfZ
  • aktuální postup a judikatura
 • Poskytování informací podle zvláštních právních předpisů
  • poskytování informací obcemi podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) včetně připravované novely zákona; úhrada nákladů
  • poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb.; o právu na informace o životním prostředí (úhrada nákladů).
  • nahlížení do spisu (§ 38 zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád) a informace ze správního spisu podle InfZ
   • vztah mezi správním řádem a InfZ při poskytování informací ze správního spisu s aktuální judikaturou
   • poskytování dokumentace stavby podle stavebního zákona včetně platné judikatury