Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2023 a aktuality pro rok 2024

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2024 a aktuality pro rok 2025
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 400 Kč s DPH
5.11.
2024
Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2024 a aktuality pro rok 2025
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
15.11.
2024
Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2024 a aktuality pro rok 2025
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč s DPH
21.11.
2024
Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2024 a aktuality pro rok 2025
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 400 Kč s DPH
26.11.
2024
Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2024 a aktuality pro rok 2025
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč s DPH
29.11.
2024
Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2024 a aktuality pro rok 2025
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
2.12.
2024

6 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem webináře je připravit posluchače na provedení účetní závěrky roku 2023 a seznámit je s aktualitami v dané oblasti pro rok 2024.

Program webináře:

 • Platný legislativní rámec včetně aktualizace předpisů, zákon o účetnictví, výpočty limitů, definice účetní závěrky, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, výkaz o pohybu VK, výkaz o plnění rozpočtu, příloha – textová část, tabulková část.
 • Zjednodušená forma účetnictví pro p.o. a povinnost sestavit výkazy.
 • Kontrolní vazby výkazů, předepsaný obsah výkazů, kontrola úplnosti požadovaných informací v Příloze – nejčastější nedostatky. Kontroly pohledávek a závazků pro konsolidaci.
 • Harmonogram účetní závěrky x plán inventarizace – vzájemné termínové vazby. Změny způsobu inventarizace vlastních zdrojů dle inventarizační vyhlášky. Zjednodušená inventura, zjednodušené inventurní soupisy, povinnost inventurní evidence a rozpisem zůstatku účtu 403. Jak kontrolovat správnost časového rozlišování a TP. Inventurní evidence, fyzické inventury, dokladové inventury, zpracování inventurních soupisů, účetní záznamy ovlivňující účetní závěrku k 31. 12. 2023, inventarizační rozdíly a část zúčtovatelných rozdílů. Inventarizační zpráva a účetní závěrka. Vratky DPH z inventarizačních rozdílů dle zákona o DPH.
 • Kontrola úplnosti zaúčtovaných operací v účetních knihách, časová souvislost nákladů a výnosů, transfery průtokové a k vypořádání, dohadné položky, časové rozlišení nákladů a výnosů. Úplnost zaúčtovaných dat před sestavením účetní závěrky, kontrolní mechanismy.
 • Kontrola správnosti účtování o majetku.
 • Kontrola účtování a způsobu evidence dotací
 • Účtování a oceňování zásob
 • Podrozvahová evidence jako součást Přílohy.  Změny oceňování.
 • Hospodářský výsledek za hlavní i hospodářskou činnost, základ daně z příjmů právnických osob, výpočet DPPO a její zaúčtování. DPH, silniční daň.
 • Schvalování účetní závěrky a rozdělení zisku
 • Rekapitulace změn předpisů v r. 2023
 • Nová stanoviska MFČR k účetnictví a k daním veřejné správy.
 • Novely předpisů – zákon o obcích, o finanční kontrole aj. v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
 • Informace o dalších připravovaných změnách předpisů podle aktuálního vývoje
 • Seznámení s připravovanými novelami daňových zákonů, konsolidační balíček