Hospodaření příspěvkových organizací • základní informace o právních předpisech

Hospodaření příspěvkových organizací • základní informace o právních předpisech Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/hospodareni-prispevkovych-organizaci-o-zakladni-informace-o-pravnich-predpisech/pS20.26244/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  21.06.2024   
Popis termínu: 9.00 - 14.00
Místo: Hradec Králové (hradec-kralove)
Cena bez DPH: 2 058 Kč https://www.anag.cz/hospodareni-prispevkovych-organizaci-o-zakladni-informace-o-pravnich-predpisech/pS20.26244/
Popis ceny: 2490.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: JURÁŇOVÁ Hana Ing.

Popis kurzu

Určeno pro: ředitele p.o., vedoucí pracovníky, manažery, auditory, daňové poradce, osoby provádějících veřejnosprávní kontrolyProgram semináře:Pro správné zachycení operací v účetních knihách příspěvkových organizací, pro inventarizaci majetku a závazků, pro sestavení účetní závěrky a pro odesílání správných informací do centrálního úložiště dat na MFČR. Malá rozpočtová pravidla pro p.o. zřízená ÚSC– zřizovací listiny, formy hospodaření s majetkem svého zřizovatele a způsoby jeho zachycení v účetní evidenci p.o., vzájemné finanční vztahy zřizovatele a p.o., tvorba a čerpání peněžních fondů, odvody zřizovateli, porušení rozpočtové kázně. Velká rozpočtová pravidla pro všechny p.o., které jsou příjemci dotací. Technická vyhláška, konsolidační vyhláška, vyhláška o schvalování účetních závěrek, jak postupovat v případě neschválení účetní závěrky, rozdělení zisku. Zákon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška k němu, část první - veřejnosprávní kontroly zřizovatele, část druhá - vnitřní kontrolní systém, příprava podkladů ke kontrolám, oprávnění a odpovědnost za obsah účetních zápisů, za kontrolu shody plnění se smluvními podmínkami, připojování podpisových záznamů k účetním podkladům. Kdy z účetního záznamu účetní zápis.


Právní postavení p.o. jako příjemce dotace, plnění podmínek poskytovatele, kdo má právo kontrolovat plnění podmínek, kdy vratka dotace, kdy porušení rozpočtové kázně a jaká oprávnění má příjemce dotace


Schvalování rozpočtů PO, metodika MF ČR, kompetence ke změnám schválených údajů – určuje zřizovatel. Nové povinnosti zřizovatele, nové povinnosti PO.


Zdroje financování provozu škol. Školský zákon – školy a školská zařízení, právní postavení škol, organizace škol, učebnice, školní potřeby, školské služby – ubytování a stravování, úplaty za činnost. Školský rejstřík. Financování škol ze státního rozpočtu.


Základní informace o daňových zákonech (zákon o daních z příjmů, o DPH) - specifika pro příspěvkové organizace.


Právní předpisy platné pro účtování příspěvkových organizací


 • Zákon o účetnictví, prováděcí výhláška k zákonu o účetnictví pro vybrané účetní jednotky, tj. i pro p.o., české účetní standardy č. 701 až 710

 • Informace o zásadních rozdílech v účetních metodách platných pro p.o., pro podnikatelské subjekty a pro nestátní neziskové organizace.

 • Aplikace zákona o účetnictví – vedení účetnictví p.o. ve zjednodušeném a plném rozsahu • kategorizace účetních jednotek • definice účetní závěrky a její obsah pro p.o. • zveřejňování závěrek v obr. Metodika účetnictví – účetní záznamy • účetní zápisy, průkaznost • Formy účetních záznamů, formy podpisových záznamů • opravy chyb • storna dokladů • archivace • úloha inventarizace

 • Aplikace metod uvedených v prováděcí vyhlášce a v ČÚS.

 • Struktura aktiv • pasiv • nákladů a výnosů • bilanční kontinuita • zachycení hospodářského výsledku • struktura vlastních zdrojů.

 • Základy účtování o nabytí a pozbytí majetku (včetně dopadů do investičního fondu u p.o.), jeho oceňování, přeceňování a evidence, opravné položky • Specifika pro majetek ve vlastnictví zřizovatele

 • Dohadné položky • časové rozlišení • rezervy • podrozvahová evidence

 • Pohledávky v účetnictví • opravné položky účetní a daňové • specifika pro p.o. • časté chyby

 • Systém tvorby a čerpání peněžních fondů.

 • Základy účtování o transferech.

 • Hlavní a hospodářská činnost • oddělené účtování • daňové dopady

 • Účtování o příspěvcích zřizovatele na provoz i na pořízení investic po novelách účetních předpisů zejména ČÚS 703, 704 a 709 - metodika MFČR.

 • Aplikace ČÚS č. 708 – účetní odpisy majetku, doba odepisování u PO, zbytková hodnota a časové rozlišování investičních transferů, úloha zřizovatele.

 • Schvalování účetní závěrky, jak postupovat v případech zjištěných významných chyb závěrek • Pojmy účetní HV x zlepšený HV, rozdělení zisku.

Stručná informace o připravovaných významných změnách předpisů


 • Nový zákon o účetnictví a změny související legislativy

 • Zákon o finanční kontrole, který má být nahrazen zákonem o kontrole veřejných financí

 • Změny daňových zákonů

 • diskuze a odpovědi na otázkyKurz je zařazen v sekcích

Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Účetnictví
Název      Cena     
ON-LINE webinář Umělá inteligence a její využití v účetní profesi
ANAG   Praha   1 149 Kč 
18.6.
2024
Mzdový specialista II (pokročilý)
Verlag Dashöfer   Praha   13 298 Kč s DPH
19.6.
20.6.
2024
Mzdový specialista II (pokročilý)
Verlag Dashöfer     13 298 Kč s DPH
19.6.
20.6.
2024
Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek, sestavení směrnice v roce 2024 • prezenčně i on-line v Olomouci
ANAG   Olomouc   2 058 Kč 
19.6.
2024
Stravování zaměstnanců z pohledu daní a účetnictví
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
19.6.
2024
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) + elearning ZDARMA
Orange Academy   online   10 990 Kč 
19.6.
18.9.
2024
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC + elearning ZDARMA
Orange Academy   online   12 990 Kč 
19.6.
9.10.
2024
Komplexní kurz účetnictví (5. část) - Inventarizace a využití účetnictví
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
Hospodaření příspěvkových organizací • základní informace o právních předpisech
ANAG   Hradec Králové   2 058 Kč 
21.6.
2024
Daňové a účetní problémy malých s.r.o.  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
24.6.
2024
Daňové a účetní problémy malých s.r.o.  TOP
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
24.6.
2024
Byty a nebytové prostory z pohledu daní  TOP
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
26.6.
2024
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   10 990 Kč 
6.7.
7.9.
2024
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   12 990 Kč 
6.7.
21.9.
2024
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   12 990 Kč 
11.7.
19.8.
2024
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   10 990 Kč 
11.7.
12.8.
2024
Pohledávky - daňově, účetně, právně (komplexní výklad)
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC + elearning ZDARMA
Orange Academy   online   13 990 Kč 
18.7.
17.9.
2024
Daňové a účetní rezervy  TOP
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
23.7.
2024
Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
25.7.
2024
  Stránka 1 z 9   Další
20 z 168 termínů