Personalistika od A do Z • nejen pro mírně pokročilé

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Abeceda personalisty • pro začátečníky a mírně pokročilé
ANAG   Ústí nad Labem   2 223 Kč 
17.9.
2024

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: personalisty, vedoucí zaměstnance, a všechny, kteří mají o tuto problematiku zájem


Účastníci obdrží publikaci nakladatelství ANAG Abeceda personalisty, vzorové číslo časopisu Praktická personalistika a osvědčení o absolvování semináře.


Cíl: objasnit povinnosti zaměstnavatelů v personální oblasti a to nejen po stránce legislativní, ale především po linii praktického provádění


Program semináře:


personální agenda • povinnosti zaměstnavatele • vedení osobní evidence • potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání • co vyžadovat za osobní údaje • co nelze vyžadovat • osobní spis , ochrana osobních údajů • doporučené postupy a vzory • vnitřní firemní předpisy • organizační řád • pracovní řád • vnitřní předpis o kamerovém systému • vnitřní předpis o poskytování benefitů, atd.

 • povinnosti zaměstnavatele – personalisty • před vznikem pracovněprávního vztahu zaměstnanců • v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a ukončení pracovněprávního vztahu (zápočtový list, pracovní posudek, termíny ve vztahu k dalším institucím)

 • vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce • předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání v souladu se zákoníkem práce a dalšími právními předpisy • vzory doporučených dokumentů, vnitřních firemních předpisů • chování zaměstnanců na pracovišti zaměstnavatele, pracovní morálka, řešení porušení pracovní kázně – vytýkací dopisy, kontroly zaměstnavatelů – dechová zkouška na alkohol či jiné návykové látky – postupy zaměstnavatele • vnitřní předpis o postupech při provádění dechové zkoušky na alkohol či jiné omamné prostředky • řešení neomluvené absence, a možné následky pro zaměstnance


zákon o pracovnělékařské službě • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance • zákon o pracovnělékařské službě a prováděcí vyhláška k zákonu o pracovnělékařské službě

 • zařazení zaměstnanců • kategorizace prací (rizikové skupiny prací)

 • kdo musí mít smluvního poskytovatele pracovnělékařské služby • vnitřní firemní předpis o zajišťování lékařských prohlídek • vstupní pracovně lékařské prohlídky a případné zrušení u kategorií I (zásadní změna)

 • vstupní lékařské prohlídky a návrh na případné změny v oblasti vstupních prohlídek. • periodické prohlídky s odkazem na vyhlášku 452/2022 Sb. • mimořádné prohlídky a její případné výsledky – povinnosti zaměstnavatele v případě, že zaměstnanec je zdravotně nezpůsobilý • výstupní prohlídky • lékařské prohlídky u žáků středních odborných učilišť

 • sankce za neprovedení pracovnělékařských prohlídek • možné represe za odmítnutí podrobení se pracovnělékařským prohlídkám zaměstnancem • zaměstnanec je nezpůsobilý k výkonu práce • povinnosti zaměstnavatele • vnitřní firemní předpis k zajištění pracovnělékařských prohlídek


zákoník práce • uzavírání pracovněprávních vztahů • závislá práce • změny v pojmu nelegální práce • uzavírání pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy • druh práce • místo nebo místa výkonu práce • doba uzavírání pracovního poměru • zkušební doba • informování o obsahu pracovního poměru

 • dohody o pracích mimo pracovní poměr – DPP a DPČ • povinnosti zaměstnavatelů ale i zaměstnanců činných na základě těchto zvláštních pracovněprávních vztahů • vypořádání jejich nároků – stanovení směn a případové studie zvláštních rozvrhů pracovní doby • zákonné příplatky • názorné ukázky určování a čerpání dovolené, náhradní doby a jejich zápočet i pro účely dovolené • odměňování „dohodářů“, splatnost a výplata odměny za výkon práce • vazba na výši odměny s posouzeních vzniku účasti na nemocenském a zdravotním pojištění • uplatnění možných slev na dani, úrazové pojištění při výkonu práce

 • změny pracovního poměru • přeložení zaměstnance • pracovní cesty zaměstnanců-základní důležité informace. • dočasné přidělení • návrat do práce po uplynutí překážek v práci • vnitřní firemní předpisy k dané oblasti.

 • skončení pracovněprávních vztahů • zrušení pracovního poměru ve zkušební době • dohodou • výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele • okamžité zrušení pracovního poměru • postupy při doručování písemností a možné formy • výtka zaměstnavatele zaměstnanci

 • další důležité informace po novele zákoníku práce – informování o obsahu pracovního poměru a dohod o provedení práce a pracovní činnosti, vysílání zaměstnanců do zahraničí, novinky při výkonu práce zaměstnance mimo pracoviště (práce z domova) • skloubení osobního volna v rámci péče o rodinu rodičovská dovolené, střídání v péči o dítě do 3 let jeho věku • výkon práce na dálku dle § 317 zákoníku práce s přihlédnutím na § 190a – náhrada nákladu za každou odpracovanou hodinu zaměstnance pracujícího vzdáleným přístupem • doporučené postupy, a vzor dohody o výkonu práce na dálku


zákon o zaměstnanosti • přivýdělek uchazeče o zaměstnání • agenturní zaměstnání • povinnost evidovat občany EU a cizince, vzor dohody mezi agenturou práce a uživatelem agenturního zaměstnance, klady a zápory agenturního zaměstnávání • novinky u agenturního zaměstnávání – zpřísnění podmínek pro vznik agentury práce


pracovní doba, dovolená, překážky v práci, náhrady škody • určování pracovní doby • rovnoměrná pracovní doba • nerovnoměrná pracovní doba • směnné provozy • konto pracovní doby • práce na dálku – poznatky z praxe • pružné rozvržení pracovní doby • dny pracovního klidu • přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek během 24 hodin po sobě jdoucích alespoň 11 hodin a možné zkrácení tohoto odpočinku na 8 hodin, nepřetržitý odpočinek v týdnu viz § 90 a § 92 Zákoníku práce. • práce přesčas • práce v noci • pracovní pohotovost. Názorné ukázky rozpisů směn u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. Vedení evidence pracovní doby – rozdíl v pojmech evidence docházky a pracovní doby § 96 ZP i pro DPP a DPČ.

 • dovolená a její určování a následné poskytování – základní nejdůležitější informace z pohledu personalisty a vedoucích zaměstnanců • převádění dovolené z roku do roku • krácení dovolené • přerušení dovolené • dovolená za odpracované dny • proplácení dovolené, mateřská dovolená a dovolená • příklady,

 • jak řešit tzv. zástupy za zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené • smlouvy na dobu určitou po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené

 • překážky v práci • na straně zaměstnavatele – prostoj, jiné překážky a částečná práce , praktické zkušenosti, • důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance Nařízení vlády 590/2006 Sb. • nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu • nemoc zaměstnance, karanténa, ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné, atd. ……..

 • náhrady škody v roce 2024 • pracovní úrazy • evidence pracovních úrazů • odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání – základní nejdůležitější informace v této oblasti • dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty • věci zaměstnavatele, vzory, tiskopisy doporučené postupy • povinnosti personalistů


odměňování zaměstnanců • zařazování zaměstnanců • mzda, plat • mzdový výměr • platový výměr • právní předpisy

 • nejnižší úroveň minimální zaručené mzdy • smluvní mzda • zaručená mzda • co není mzdou, platem • obsluha mzdy – nedotknutelnost mzdy, platu, zákonné příplatky ke mzdě, platu • příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí • další možné příplatky k tarifnímu platu

 • nenárokové složky ke mzdě, platu • prémie, odměny • osobní příplatky • příplatek za odpolední směnu • odměna za pracovní pohotovost • náhrada mzdy, platu za práci přesčas a ve svátek • průměrný výdělek a jeho význam v pracovně právní oblasti


zaměstnanecké benefity • rozvoj zaměstnanců • vzdělávání zaměstnanců (prohlubování a zvyšování kvalifikace )

 • výčet možných nepeněžních zaměstnaneckých benefitů od roku 2024 – konsolidační úsporný balíček – první praktické poznatky, omezení těchto benefitů, péče o zdraví zaměstnanců • nákup vitaminových prostředků, zajištění rehabilitace, masáže, atd.

 • nepeněžní příspěvky na rekreaci, sport, kulturu • příspěvky na penzijní připojištění, soukromé pojištění • dlouhodobé investiční produkty a podmínky jejich uzavírání

 • stravování zaměstnanců – stravenky, stravné, stravenkový paušál • doprava zaměstnanců do zaměstnání a příspěvky na dopravu

 • možné nastavení benefitních programů pro zaměstnance podle zákoníku práce


diskuze a odpovědi na dotazy