Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v podmínkách roku 2024 • vliv daňového balíčku

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Název      Cena     
Fakturace od A do Z v praxi roku 2024
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
20.5.
2024
Daně, účetnictví a mzdy 2023, 2024 se zaměřením na konsolidační balíček a novelu zákoníku práce
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Jak zvládnout digitalizaci daní a účetnictví
VOX   Praha   3 013 Kč s DPH
21.5.
2024
Jak zvládnout digitalizaci daní a účetnictví
VOX     3 013 Kč s DPH
e-learning
Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2024 – přímé daně
VOX   Praha   9 039 Kč s DPH
21.5.
23.5.
2024
Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2024 – přímé daně
VOX     9 039 Kč s DPH
21.5.
23.5.
2024
Daň z přidané hodnoty pro rok 2024 – komplexní pohled
VOX   Praha   3 618 Kč s DPH
21.5.
2024
Daň z přidané hodnoty pro rok 2024 – komplexní pohled
VOX     3 618 Kč s DPH
21.5.
2024
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 22 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Online   10 990 Kč 
21.5.
23.7.
2024
Majetek ve veřejném sektoru • pro vybrané účetní jednotky • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 306 Kč 
21.5.
2024
Daň z příjmů právnických osob pro rok 2024 – komplexní pohled
VOX   Praha   3 618 Kč s DPH
22.5.
2024
Daň z příjmů právnických osob pro rok 2024 – komplexní pohled
VOX     3 618 Kč s DPH
22.5.
2024
Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení, církevní společnosti a honební společenstva
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
22.5.
2024
Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví nejen v závěru roku včetně příkladu, řešení chyb a nastavení prevence
VOX     3 497 Kč s DPH
22.5.
2024
Komplexní kurz účetnictví (3. část) - Majetek, zásoby a základy účtování mezd
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2024 – komplexní pohled
VOX   Praha   3 618 Kč s DPH
23.5.
2024
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2024 – komplexní pohled
VOX     3 618 Kč s DPH
23.5.
2024
Společník a jednatel jednočlenného s.r.o. - účetní a daňové hledisko
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 22 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   10 990 Kč 
25.5.
13.7.
2024
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   10 990 Kč 
26.5.
28.7.
2024
  Stránka 1 z 23   Další
20 z 453 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: účetní územně samosprávnách celků a příspěvkových organizací zabývající se a zpracovávající agendu ohledně dotací


Program semináře:


 • Platná legislativa v r. 2024, postupný vývoj procesu promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně v závislosti na datu vydání platebního výměru • nové pokyny GFŘ.

 • zrušení Regionálních Rad - dopad na proces prováděných kontrol u příjemců dotací poskytnutých RR

 • Rekapitulace četnosti prováděných kontrol transferů finančními úřady, nejčastěji zjištěná pochybění, počet vydaných platebních výměrů a celková výše doměrků. Zveřejněná typologie zjištěných trestních činů.

 • Změna zákona č. 218/2000 Sb. v oblasti dotací čerpaných ze SR.

 • Vliv daňového balíčku – provozní x investiční dotace

 • Zjednodušená evidence dotací a paušální dotační sazba

 • Úloha vnitřního kontrolního systému u příjemce dotací – nejen před podáním žádosti.

 • Jaké podmínky poskytovatele dotací ze státního rozpočtu musí plnit p.o. a ÚSC v pozici příjemce transferu • dotační terminologie • rozpočty dotací a jejich soulad s účetními předpisy

 • Povinností poskytovatelů příspěvků z rozpočtu obcí a krajů, jejich oprávnění při ověřování plnění stanoveného účelu příjemci

 • Legislativa týkající se kontrol čerpání transferů a odpovědností poskytovatelů dotací.

 • Kontroly dotací prováděné poskytovatelem x kontroly prováděné správcem daně.

 • Změny v účetních předpisech pro účtování transferů a jejich financování, příklady • Odpovědi MFČR na dotazy týkající se účtování transferů • vratek dotací • odvodů za porušení rozpočtové kázně a vyměřených penále

 • Nově pokyn GFŘ D-53 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně

 • Podmínky pro promíjení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně – Pokyny GFŘ • nově GFŘ D-43 a D – 46.

 • Příjemce dotace a DPH

 • Průběžné čerpání dotací, jejich účtování • dotace provozní a dotace na pořízení majetku • změny podmínek v průběhu dotace

 • Dotace a způsob prokazování oprávněných nákladů • podmínky poskytovatele

 • Účtování dotací provozních i investičních u příjemců dotací • časové rozlišení • dohadné položky

 • Pojmy účetní doklady • podmínky průkaznosti účetnictví • oddělené vedení účetnictví dotačních projektů • úhrady dodavatelům

 • Účtování transferů na pořízení DM • zařazování majetku do užívání a informace o výše transferu • časové rozlišování transferu • transferový podíl a jeho výpočet • změny TP v průběhu evidence majetku

 • Výpočet časového rozlišení transferu v případě opravných položek k majetku

 • Jak správně inventarizovat zůstatek účtu 403 – dotace na pořízení dlouhodobého majetku

 • Podmínky výběru dodavatele • zákon o veřejných zakázkách • nabídkové řízení • dokumentace průběhu výběrového řízení • kontrola shody obsahu nabídky a smluvního vztahu uzavřeného s vybraným dodavatelem

 • Udržitelnost projektu • kontroly oprávněnosti čerpání dotací • zákon o kontrole • porušení rozpočtové kázně a její důsledky • odvody dotací • sankce • možnosti prominutí odvodů i sankcí • příklady procesu kontrol dotačních projektů • judikáty týkající se sporných výsledků kontrol správcem daně.

 • Archivace účetních záznamů a jiných podkladů týkajících se dotací.

 • diskuze • odpovědi na dotazy