Změny v personální a mzdové problematice od 1.1.2024

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Dohody o provedení práce a pracovní činnosti aktuálně - hlášení a evidence DPP od 1.7.2024 a nová pravidla od 1.1.2025
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč s DPH
18.6.
2024
ON-LINE webinář Právní zákoutí odměňování mzdou a odměnou z DPP/DPČ • Novela zákoníku práce týkající se odměňování s plánovanou účinností od 1.7.2024
ANAG   Olomouc   2 140 Kč 
18.6.
2024
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce (DPP) • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 388 Kč 
18.6.
2024
Dohody o provedení práce a pracovní činnosti aktuálně - hlášení a evidence DPP od 1.7.2024 a nová pravidla od 1.1.2025
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč s DPH
19.6.
2024
Dohody o provedení práce od 1.7.2024 a od 1.1.2025 v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezbečení
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
19.6.
2024
Mzdy a odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr • změny od 1. 7. 2024 a 1. 1. 2025
ANAG   Zlín   2 058 Kč 
19.6.
2024
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) + elearning ZDARMA
Orange Academy   online   10 990 Kč 
19.6.
18.9.
2024
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC + elearning ZDARMA
Orange Academy   online   12 990 Kč 
19.6.
9.10.
2024
Digitalizace HR dokumentů
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
20.6.
2024
Digitalizace HR dokumentů
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
20.6.
2024
Jak se vypořádat s problematickým anebo neschopným zaměstnancem včetně souvisejících novinek a judikátů • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 306 Kč 
20.6.
2024
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY + elearning ZDARMA
Orange Academy   online   10 990 Kč 
20.6.
23.7.
2024
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC + elearning ZDARMA
Orange Academy   online   13 990 Kč 
20.6.
1.8.
2024
Personalistika od A do Z • nejen pro mírně pokročilé
ANAG   Liberec   2 140 Kč 
20.6.
2024
Zákoník práce 2024 po novele
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 400 Kč s DPH
20.6.
2024
Změny v sociálním a zdravotním pojištění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zaměstnání malého rozsahu v roce 2024 a 2025 • prezenčně i on-line
ANAG   Olomouc   2 058 Kč 
20.6.
2024
Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti po novelách ZP • dovolená u dohod • srážky z dohod o provedení práce • prezečně i on-line
ANAG   Praha   2 306 Kč 
21.6.
2024
Mzdy a odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr • změny od 1. 7. 2024 a 1. 1. 2025
ANAG   Hradec Králové   2 058 Kč 
21.6.
2024
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení u DPP od 1.7.2024
ANAG   Brno   2 058 Kč 
21.6.
2024
Cestovní náhrady • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 306 Kč 
24.6.
2024
  Stránka 1 z 13   Další
20 z 250 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, vedoucí zaměstnance a účetní firmy zabývající se touto problematikou


Cíl: seznámit účastníky s legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky a to především se změnami v zákoníku práce 2023, 2024 a dalšími důležitými novinkami nezbytnými pro práci personalistů a mzdových účetních. Program semináře bude aktualizován dle platné legislativy.


Program semináře:


změny v zákoníku práce - transpoziční novela • výše minimální nebo zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů • postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy • předsmluvní povinnosti, uzavírání pracovněprávních vztahů

 • další důležité informace ke změnám v oblasti zákoníku práce podle aktuálního vývoje legislativy ( změny v překážkách v práci na straně zaměstnance u otcovské péče, střídání rodičů u rodičovské dovolené - implementace norem EU přenesených do novely zákoníku práce – zpřísnění podmínek při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, práce z domova, informování o obsahu pracovního poměru, vysílání zaměstnanců, elektronické uzavírání pracovně právních vztahů a další parametrické změny ) • další důležité změny v důsledku směrnic a opatření EU


změny v zákoně o zaměstnanosti 2024 • Úřad práce a zaměstnavatel • přivýdělek uchazeče o zaměstnání • povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů za rok 2023 • povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance – zásadní změny zpřísnění podmínek pro činnost agentur práce, a agenturních zaměstnanců od roku 2024

 • povinná evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců § 102

 • změny v zákoně o státní sociální podpoře a jeho dopady do zákona o zaměstnanosti • nově posuzování nároku pro podporu v nezaměstnanosti


osoby samostatně výdělečně činné od roku 2024 • zásadní nové postupy – navýšení plateb záloh a určování záloh ve vazbě nastanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2024– hlavní a vedlejší činnost • dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ • osoba samostatně výdělečně činná a platby záloh na zdravotní pojištěn• zásadní změny při platbách paušální daně u OSVČ pro rok 2024 • roční vyúčtování hospodaření OSVČ a nové zásadní změny určení nových záloh na důchodové pojištění a zdravotní pojištění


náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti • nové redukční hranice pro výpočet náhrady • zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady • nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin

 • dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i Správ sociálního zabezpečení


novinky v zákoně o nemocenském pojištění od roku 2024 • nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění • rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu • jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění – rekapitulace uplatňování nároku na jednotlivé dávky, ohlašovací povinnost zaměstnance oznamovat zaměstnavateli případné překážky v práci • kdy je vyloučen nárok na nemocenské • součinnost zaměstnavatelů s místně příslušnými OSSZ


pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2024 • sociální zabezpečení • nové navýšení pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnanců od 1.1.2024 na 0,6% k pojistnému na důchodové pojištění 6,5% • slevy na pojistném – praktické zkušenosti • rekapitulace sazeb pojistného u jednotlivých kategorií – plátců a poplatníků pojistného • nově od 1.1.2024 hlášení nepojištěných dohod na místně příslušnou OSSZ – bude-li tato právní úprava v rámci „ozdravného balíčku vlády“ schválena • sankce na pojistném – pokuty, penále, určení pravděpodobné výše pojistného, splátky dlužného pojistného

 • zdravotní pojištění • osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného • princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu • dopočet do MVZ – parametrické změny • osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2024Placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu • vzory doporučených vzoru a prohlášení • výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění • tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU


srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2024 • nový výpočet srážek od roku 2024 – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin a rekapitulace vývoje výpočtu za uplynulý rok 2023 • povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět • co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti • pořdí prováděných srážek, insolvence, vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby • roční zúčtování ve vazbě na exekuce – výsledek přeplatek na dani, doplatek na daňových bonusech • změny u insolvenčního zákona – zkrácení splátkového kalendáře a další parametrické novinky


daň z příjmu – závislá činnost a rok 2024
 • změny v § 6 – příjmy podléhající zdanění, příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně, a příjmy osvobození od daně, - benefity, které již nejsou osvobozené o zdanění • daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková • rušení několika slev od roku 2024 a výše daňového zvýhodnění • mově – částka od které příjem podléhá již progresivní dani 23% • kdo může podepsat Prohlášení poplatníka – tiskopis vzor č. 26důchodová problematika v roce 2024 • výpočet důchodu na rok 2024 • zásadní změny pro uplatnění možnosti žádat o předčasný důchod, valorizace, potřebná doba odpracování pro nárok na starobní důchod, a další výčet zásadních změn u jednotlivých důchodů • institut předdůchodu a jeho úpravy • náhradní doby započitatelné pro výpočet nároku na důchod • podávání žádostí o důchod


další případné novinky podle vývoje legislativy ke dni uskutečnění semináře • náhrady cestovních výdajů – nové výše stravného tuzemského, zahraničního, dopady na poskytování případného stravenkového paušálu • průměrné ceny pohonných hmot v průběhu roku 2023 a od roku 2024 • pojem referentské motorové vozidlo • pužívání motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnancem i pro soukromé účely a dopady do výše vyměřovacího základu

 • zpřísnění podmínek pro zaměstnávání občanů Ukrajiny – uprchlíků • praktické zkušenosti, hlášení nepojištěných uprchlíků a povinná ohlašovací povinnost – hlášení dosaženého příjmu vůči Úřadu práce • sledování dosažených příjmů uprchlíků – občanů Ukrajiny pro výši výplaty sociálních dávek

 • změna v zákoně o provádění sociálního zabezpečení – jiné uspořádání správ sociálního zabezpečení ze stávajících Okresních správ na jednotlivé Oblastní správy – fúze v rámci krajů – bude-li tento návrh schválen!

 • zákon o ochraně oznamovatelů – whistleblowing ( základní důležité informace k této problematice – povinnosti zaměstnavatelů, práva a povinnosti oznamovatelů)


diskuze a odpovědi na dotazy