Změny v personální a mzdové problematice od 1.1.2024 • prezenčně i on-line

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a další vybraná témata v praxi personalisty
ANAG   Hradec Králové   2 058 Kč 
20.5.
2024
Jaro ve mzdové účtárně
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 400 Kč s DPH
20.5.
2024
ON-LINE webinář Bezpapírová personalistika po novele zákoníku práce
ANAG   Olomouc   2 058 Kč 
20.5.
2024
ON-LINE webinář Odměny členům volebních komisí - Eurovolby 2024
ANAG     1 149 Kč 
20.5.
2024
Daně, účetnictví a mzdy 2023, 2024 se zaměřením na konsolidační balíček a novelu zákoníku práce
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Exekuce srážkami ze mzdy v podmínkách roku 2024
ANAG   Hradec Králové   2 223 Kč 
21.5.
2024
Jaro ve mzdové účtárně
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč s DPH
21.5.
2024
Lean personální management
INOVACE DO FIREM   Praha   4 600 Kč 
21.5.
2024
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 22 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Online   10 990 Kč 
21.5.
23.7.
2024
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 20 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Online   13 990 Kč 
21.5.
13.8.
2024
Začínající mzdová účetní • dvoudenní speciál • 21. 5. a 22. 5. 2024 • prezenčně i on-line v Olomouci
ANAG   Olomouc   3 793 Kč 
21.5.
2024
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce (DPP)
ANAG   Plzeň   2 140 Kč 
21.5.
2024
Cestovní náhrady - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 400 Kč s DPH
22.5.
2024
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a další vybraná témata v praxi personalisty
ANAG   Ostrava   2 058 Kč 
22.5.
2024
Lean personální management
INOVACE DO FIREM   Brno   4 600 Kč 
22.5.
2024
Mzdová účtárna v příkladech, otázkách a odpovědích od A do Z • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 306 Kč 
22.5.
2024
Mzdové aktuality v roce 2024
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
22.5.
2024
Komplexní kurz účetnictví (3. část) - Majetek, zásoby a základy účtování mezd
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
Lean personální management
INOVACE DO FIREM   Hradec Králové   4 600 Kč 
23.5.
2024
Pracovnělékařské služby • právní a lékařský pohled • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 471 Kč 
23.5.
2024
  Stránka 1 z 16   Další
20 z 315 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, vedoucí zaměstnance a účetní firmy zabývající se touto problematikou


Cíl: seznámit účastníky s legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky a to především se změnami v zákoníku práce 2023, 2024 a dalšími důležitými novinkami nezbytnými pro práci personalistů a mzdových účetních. Program semináře bude aktualizován dle platné legislativy.


Program semináře:


změny v zákoníku práce - transpoziční novela • výše minimální nebo zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů • postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy • předsmluvní povinnosti, uzavírání pracovněprávních vztahů

 • další důležité informace ke změnám v oblasti zákoníku práce podle aktuálního vývoje legislativy ( změny v překážkách v práci na straně zaměstnance u otcovské péče, střídání rodičů u rodičovské dovolené - implementace norem EU přenesených do novely zákoníku práce – zpřísnění podmínek při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, práce z domova, informování o obsahu pracovního poměru, vysílání zaměstnanců, elektronické uzavírání pracovně právních vztahů a další parametrické změny ) • další důležité změny v důsledku směrnic a opatření EU


změny v zákoně o zaměstnanosti 2024 • Úřad práce a zaměstnavatel • přivýdělek uchazeče o zaměstnání • povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů za rok 2023 • povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance – zásadní změny zpřísnění podmínek pro činnost agentur práce, a agenturních zaměstnanců od roku 2024

 • povinná evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců § 102

 • změny v zákoně o státní sociální podpoře a jeho dopady do zákona o zaměstnanosti • nově posuzování nároku pro podporu v nezaměstnanosti


osoby samostatně výdělečně činné od roku 2024 • zásadní nové postupy – navýšení plateb záloh a určování záloh ve vazbě nastanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2024– hlavní a vedlejší činnost • dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ • osoba samostatně výdělečně činná a platby záloh na zdravotní pojištěn• zásadní změny při platbách paušální daně u OSVČ pro rok 2024 • roční vyúčtování hospodaření OSVČ a nové zásadní změny určení nových záloh na důchodové pojištění a zdravotní pojištění


náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti • nové redukční hranice pro výpočet náhrady • zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady • nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin

 • dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i Správ sociálního zabezpečení


novinky v zákoně o nemocenském pojištění od roku 2024 • nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění • rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu • jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění – rekapitulace uplatňování nároku na jednotlivé dávky, ohlašovací povinnost zaměstnance oznamovat zaměstnavateli případné překážky v práci • kdy je vyloučen nárok na nemocenské • součinnost zaměstnavatelů s místně příslušnými OSSZ


pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2024 • sociální zabezpečení • nové navýšení pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnanců od 1.1.2024 na 0,6% k pojistnému na důchodové pojištění 6,5% • slevy na pojistném – praktické zkušenosti • rekapitulace sazeb pojistného u jednotlivých kategorií – plátců a poplatníků pojistného • nově od 1.1.2024 hlášení nepojištěných dohod na místně příslušnou OSSZ – bude-li tato právní úprava v rámci „ozdravného balíčku vlády“ schválena • sankce na pojistném – pokuty, penále, určení pravděpodobné výše pojistného, splátky dlužného pojistného

 • zdravotní pojištění • osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného • princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu • dopočet do MVZ – parametrické změny • osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2024Placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu • vzory doporučených vzoru a prohlášení • výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění • tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU


srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2024 • nový výpočet srážek od roku 2024 – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin a rekapitulace vývoje výpočtu za uplynulý rok 2023 • povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět • co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti • pořdí prováděných srážek, insolvence, vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby • roční zúčtování ve vazbě na exekuce – výsledek přeplatek na dani, doplatek na daňových bonusech • změny u insolvenčního zákona – zkrácení splátkového kalendáře a další parametrické novinky


daň z příjmu – závislá činnost a rok 2024
 • změny v § 6 – příjmy podléhající zdanění, příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně, a příjmy osvobození od daně, - benefity, které již nejsou osvobozené o zdanění • daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková • rušení několika slev od roku 2024 a výše daňového zvýhodnění • mově – částka od které příjem podléhá již progresivní dani 23% • kdo může podepsat Prohlášení poplatníka – tiskopis vzor č. 26důchodová problematika v roce 2024 • výpočet důchodu na rok 2024 • zásadní změny pro uplatnění možnosti žádat o předčasný důchod, valorizace, potřebná doba odpracování pro nárok na starobní důchod, a další výčet zásadních změn u jednotlivých důchodů • institut předdůchodu a jeho úpravy • náhradní doby započitatelné pro výpočet nároku na důchod • podávání žádostí o důchod


další případné novinky podle vývoje legislativy ke dni uskutečnění semináře • náhrady cestovních výdajů – nové výše stravného tuzemského, zahraničního, dopady na poskytování případného stravenkového paušálu • průměrné ceny pohonných hmot v průběhu roku 2023 a od roku 2024 • pojem referentské motorové vozidlo • pužívání motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnancem i pro soukromé účely a dopady do výše vyměřovacího základu

 • zpřísnění podmínek pro zaměstnávání občanů Ukrajiny – uprchlíků • praktické zkušenosti, hlášení nepojištěných uprchlíků a povinná ohlašovací povinnost – hlášení dosaženého příjmu vůči Úřadu práce • sledování dosažených příjmů uprchlíků – občanů Ukrajiny pro výši výplaty sociálních dávek

 • změna v zákoně o provádění sociálního zabezpečení – jiné uspořádání správ sociálního zabezpečení ze stávajících Okresních správ na jednotlivé Oblastní správy – fúze v rámci krajů – bude-li tento návrh schválen!

 • zákon o ochraně oznamovatelů – whistleblowing ( základní důležité informace k této problematice – povinnosti zaměstnavatelů, práva a povinnosti oznamovatelů)


diskuze a odpovědi na dotazy