Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu

Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/kontrola-a-terenni-setreni-v-praxi-se-zduraznenim-vazeb-ke-spravnimu-radu-809
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  02.11.2021   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 900 Kč https://www.integracentrum.cz/kontrola-a-terenni-setreni-v-praxi-se-zduraznenim-vazeb-ke-spravnimu-radu-809
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit úředníky s kontrolou podle kontrolního řádu i s právním rámcem dalších postupů (např. tzv. terénních šetření), při nichž správní orgán zjišťuje dodržování, či porušování právních povinností jejich nositeli. Úředníci si ujasní, kdy je možné a vhodné provádět kontrolu ve smyslu kontrolního řádu a kdy je vhodné či nutné použít jiné právní postupy (např. při hrozícím nebezpečí z prodlení). Úředníkům bude objasněn vztah mezi kontrolním řádem a správním řádem. Úředníci budou seznámeni s judikaturou k sporným otázkám výkonu kontroly.

Seminář je určen úředníkům obcí, obecních úřadů a obcí s rozšířenou působností.

Program semináře:

 • Kontrola x terénní šetření
  • kontrola, (správní, státní) dozor, inspekce x místní (terénní) šetření (ohledání), monitorování, zjišťování stavu věci na místě; ujasnění pojmů a vhodnosti jednotlivých postupů v praxi
 • Prameny právní úpravy výkonu kontroly
  • Hierarchie: 1) zvláštní (tzv. složkový) zákon, 2) zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, 3) správní řád
  • subsidiární použití správního řádu pro doručování, zastoupení a další úkony a otázky při kontrole
 • Zákon o kontrole č. 255/2012 Sb. účinný od 1.1.2014 a změnový zákon č. 64/2014 Sb. účinný od 1.5.2014
  • Změny oproti předchozímu zákonu o státní kontrole č. 552/1991 Sb. a jejich význam pro praxi
 • Nejdůležitější práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných, příp. povinných osob
  • Právo vstupu na pozemky, do staveb a jiných prostor, právo požadovat poskytnutí potřebných podkladů, právo odebírat vzorky, právo vyžadovat další potřebnou součinnost, povinnost prokázat se pověřením ke kontrole, povinnost oznámit zahájení kontroly, povinnost pořizovat protokol o kontrole, právo podat námitky proti kontrolnímu zjištění, způsoby vyřizování námitek a další
 • Nejčastější právní spory při výkonu kontroly
  • Formy pověření ke kontrole (písemné pověření k jednotlivé kontrole x průkaz), způsoby zahájení kontroly (zejména problematika předem neohlášených kontrol), kontrolovaná osoba a povinná osoba – bohatý výběr z judikatury, zkušenosti z praxe
 • Způsoby vynucování plnění povinností kontrolovaných osob
  • Přestupky podle zákona o kontrole, judikatura k pokutám za nesoučinnost při kontrole
 • Právní forma uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole
  • Správní rozhodnutí o opatření k nápravě x faktické pokyny v rámci kontroly na místě
 • Kontrola a „navazující“ řízení o ukládání sankcí nebo opatření k nápravě
  • Protokol o kontrole jako podklad rozhodnutí o přestupku (§ 81 přestupkového zákona, příp. § 150 odst. 2 správního řádu, § 51 odst. 4 správního řádu)
 • Terénní šetření  a možné právní rámce
  • Neformání postupy, zajištění důkazu před zahájením řízení ohledáním na místě (§ 138 ve spojení s § 54 správního řádu), záznam o úkonech předcházejících kontrole (§ 3 zákona o kontrole), použitelnost jako podkladů v navazujícím správním řízení (judikatura); vstup na pozemky bez součinnosti dotčených osob
 • Dotazy, diskuseVšechny termíny konání kurzu

 • 05.10.2021 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 02.11.2021 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Účetní aktuality pro příspěvkové organizace
INTEGRA CENTRUM   České Budějovice   1 900 Kč s DPH
21.1.
2021
Online seminář: Nový stavební zákon - rekodifikace veřejného stavebního práva
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
21.1.
2021
Aktuality a problémy pracovního práva začátkem roku 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
25.1.
2021
Účetní aktuality pro příspěvkové organizace
INTEGRA CENTRUM   Jihlava   1 900 Kč s DPH
26.1.
2021
Finanční hospodaření obcí a DSO - finance, rozpočet a rozpočtový proces
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
26.1.
2021
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
26.1.
2021
Velká novela zákoníku práce a vazby na mzdové účetnictví
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
Účetní aktuality pro příspěvkové organizace
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč s DPH
27.1.
2021
Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2020 a pro rok 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
27.1.
2021
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
28.1.
2021
Výkon matriční agendy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
28.1.
2021
Zákon o pozemních komunikacích v souvislostech
INTEGRA CENTRUM   Praha 4 - Michle   2 300 Kč 
28.1.
2021
Online seminář: Příprava podkladů pro provádění přezkumu hospodaření v r. 2021 za r. 2020
EDUZONE-CZ     5 772 Kč s DPH
1.2.
2021
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
2.2.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 200 Kč 
2.2.
2021
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
4.2.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 200 Kč 
4.2.
2021
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
4.2.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Praha 4 - Michle   2 600 Kč 
9.2.
2021
Finanční hospodaření obcí a DSO - finance, rozpočet a rozpočtový proces
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
9.2.
2021
  Stránka 1 z 15   Další
20 z 296 termínů