Zaměstnávání cizinců v ČR včetně občanů Ukrajiny a vysílání pracovníků do zahraničí • prezenčně i on-line

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: zaměstnavatele, personalisty, mzdové účetní, ale i auditory a daňové poradce


Cíl:  vysvětlit zaměstnávání cizinců ze všech pohledů, jakož i vysílání pracovníků do zahraničí. Budou rozebrány i podmínky při zaměstnávání občanů Ukrajiny pracujících v České republice, kteří přišli v souvislosti s válečným konfliktem a jejich odlišení od občanů Ukrajiny, kteří pobývali a pracovali v České republice již před konfliktem, a to jak z hlediska imigračního a pracovního práva, tak i pojištění a zdanění. Po krátkém shrnutí povinností podle imigračního a pracovního práva budou následovat podrobné informace o pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců především v České republice, ale také při zahraničním home-office, který je čím dál tím aktuálnější. Závěr semináře se bude věnovat vysílání zaměstnanců na pracovní cesty do členských států EU a souvisejícím souvislostem zaměstnavatelů. Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou jak zaměstnavatelé, personalisté, mzdové účetní, ale i auditoři a daňoví poradci.


Program semináře:


Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují • pobytová duální a neduální povolení po novelizaci (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy a zařazení nových států)

 • zaměstnávání občanů Ukrajiny (dočasná ochrana, volný přístup na trh práce/standardní zaměstnanecká karta - rozdíly)

 • povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence – rozdíly občané EU/EHP/CH a třetí státy

 • pojistné předpisy a daňové předpisy


Sociální a zdravotní pojištění • (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR) • evropská koordinační nařízení


- na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují


- určení, kam platit pojistné v různých situacích


- home office v zahraničí a jeho důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele – povinnost hradit pojištění do zahraničí (nový přístup v EU)


- výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení


- postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti


- mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel


- rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, kam legislativě podléhají


- nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích • smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování • nové smlouvy o sociálním zabezpečení

 • sociální pojištění a zdravotní pojištění občanů Ukrajiny přicházejících do České republiky

 • účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a rozšíření okruhu pojištěnců


Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob) • smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy

 • daňová rezidence fyzických osob a její určení

 • zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem

 • home office v zahraničí a důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele

 • zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem

 • mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba

 • specifické kategorie zaměstnanců – vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění

 • specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí

 • smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)

 • konkrétní příklady zdanění zaměstnanců - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů

 • stanovení základu daně - progresivní zdanění

 • benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění

 • specifická osvobození některých příjmů pro občany Ukrajiny přicházející do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem

 • položky snižující základ daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení

 • nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení

 • roční vyúčtování a seznam nerezidentů

 • roční zúčtování – kdy ano a kdy ne


Vyslání zaměstnanců z ČR • směrnice o vysílání pracovníků 96/71 a její praktické dopady na minimální pracovněprávní podmínky po novelizaci v roce 2020 (odměna, limity vyslání, další minimální pracovněprávní podmínky, jako je délka dovolené pracovní doby odpočinku atd.)

 • vysílání řidičů podle speciální směrnice

 • notifikační povinnosti

 • cestovní náhrady (povinné srovnání náhrad v ČR a zahraničí)

 • pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí

 • zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí

 • zrušení záloh na daň v ČR (kdy automaticky a kdy n a žádost)

 • povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty

 • zamezení dvojího zdanění u českých daňových rezidentů, povinnost podání přiznání k dani z příjmů, dopady progresivního zdanění


diskuze a odpovědi na dotazy