Smlouva o dílo - ON-LINE

Smlouva o dílo - ON-LINE Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6882
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  15.05.2023    1 den
Cena bez DPH: 2 223 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6882
Cena s DPH: 2 690 Kč
Lektor: JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D. předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Konkrétně tak půjde například o otázky:
• Je zde nadále zákonný požadavek provést dílo řádně, tedy bez vad a včas?
• Jakým způsobem musí zhotovitel předvést způsobilosti díla soužit svému účelu?
• Může být předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, i když trpí vadami?
• Je třeba předvést užívání věci, nebo postačuje seznámení s návody a příručkami?
• Je povinností stran sepsat o předvedení díla protokol?
• Jak vykládat ujednání smluv o vazbě plnění (např. smluvní pokuty) na „provedení díla v termínu“ či „prodlení s předáním“?
• Použije se dosavadní judikatura k „právu na zaplacení ceny díla, není-li provedené řádně“?
• Je-li dílo dokončeno, má objednatel povinnost dílo převzít?
• Má-li povinnost dílo převzít, jaké jsou důsledky odmítnutí dílo převzít?
• Je třeba rozlišovat „předání“ díla a „převzetí“ díla“?
• Je třeba důsledně rozlišovat stavby a ostatní díla pro právo či povinnost objednatele dílo převzít?
• Co vše je „stavbou“ nebo „stavbou jako předmětem díla“? - repasovaný výtah? rozvod vody? nové omítky? vestavěné skříně? nová polička?
• Musí objednatel sdělit příp. výhrady k dílu hned po dokončení, nebo může „si vzít lhůtu na uvedení“?
• Je postačující, když výhrady zašle dodatečně objednatel zhotoviteli např. poštou či emailem?
• Je rozdíl mezi reklamací, notifikací vad, uplatněním vad a nárokem z vad?
• Je uplatnění vad za tři měsíce po jejich výskytu uplatněním bez zbytečného odkladu?
• Mohou být vady zjevné současně vadami z pohledu zhotovitele vědomými?
• Lze pro řešení vad díla použit celou právní úpravu kupní smlouvy, nebo jen práva objednatele?
• Nepokryje-li sleva celou újmu objednatel, např. při odstoupení z důvodů na straně zhotovitele, může být objednateli „zbytek újmy“ přiznán cestou náhrady škody?
• Jak určit přiměřenou slevu, rozdíl „před a po“ nebo lze někdy „ocenit práce“?
• Může objednatel uplatnit slevu 30 % z ceny díla a později, v soudním řízení, požadavek zvýšit na 60 % z ceny díla?
• Může objednatel požadovat slevu 30 % z ceny díla a později požadovat odstoupení od smlouvy?
• Může objednatel požadovat slevu 30 % z ceny díla a později požadavek zvýšit na 95 % z ceny díla?
• Je třeba klást ze strany soudů stejný důraz na výklad projevů vůle stran při neurčitých ujednání jako u dřívější úpravy soukromého práva?
• Je třeba důsledně rozlišovat záruku a odpovědnost za vady?
• Jde u kupní smlouvy při prodeji zboží v obchodě o dvouletou záruku?
• Co to je „doživotní záruka“ např. na střechu?
• Lze měnit písemnou smlouvu o dílo ústní dohodou, když pro změnu je smlouvou vyhrazena písemná forma?
• Představují provedené práce mimo dohodu stran nebo při nedodržení formy změny smlouvy bezdůvodné obohacení na straně objednatele?
• Lze moderovat smluvní pokutu po jednostranném zápočtu, typicky objednatel započte SP na pohledávku zhotovitele na cenu díla?
• Lze sjednat smluvní pokutu ve smlouvě o dílo ve prospěch třetí osoby nebo zavázat třetí osobu ze SP?
• Lze sjednat smluvní pokutu pro případ výpovědi či odstoupení smlouvy ze strany objednatele?
• Lze sjednat smluvní pokutu pro případ, že objednatel nezaplatí cenu díla do 30 dnů po splatnosti a současně zhotovitel odstoupí od smlouvy?

Obsah semináře lze také shrnout do těchto bodů:
• uzavírání smlouvy o dílo
• jednání podnikatelů při jejím uzavírání
• změna smlouvy, nedodržení sjednané formy, tzv. vícepráce,
• obchodních podmínky ve smlouvě o dílo,
• provedení díla,
• odpovědnost za vady díla,
• odpovědnost za prodlení
• typová zajištění a utvrzení ve smlouvě o dílo (např. smluvní pokuta)
• odpovědnost za prodlení,
• povinnost k náhradě škody,
• zánik závazků ze smlouvy o dílo,
• zvláštní úprava pro stavbu jako předmět díla,
• zvláštní úprava pro dílo s nehmotným výsledkemKurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb.
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
1.12.
2022
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb. - ON-LINE
BOVA     2 690 Kč s DPH
1.12.
2022
Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
1.12.
2022
Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
1.12.
2022
Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
1.12.
2022
Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
1.12.
2022
Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing)
VOX   Praha   2 290 Kč 
1.12.
2022
Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky s důrazem na změny a jejich praktické dopady
VOX   Praha   3 376 Kč s DPH
1.12.
2022
Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing) – on-line seminář
VOX     2 290 Kč 
1.12.
2022
Účetnictví, daň z příjmů, DPH pro společenství vlastníků jednotek – aktuálně a novinky pro rok 2023
VOX   Praha   2 771 Kč s DPH
5.12.
2022
Účetnictví, daň z příjmů, DPH pro společenství vlastníků jednotek – aktuálně a novinky pro rok 2023
VOX     2 771 Kč s DPH
e-learning
Medicínské právo - vybrané otázky
BOVA   Praha   3 090 Kč s DPH
5.12.
2022
Medicínské právo - vybrané otázky - ON-LINE
BOVA     2 790 Kč s DPH
5.12.
2022
Pracovní právo prakticky a aktuálně pro rok 2023
VOX   Praha   5 554 Kč s DPH
6.12.
7.12.
2022
Pracovní právo prakticky a aktuálně pro rok 2023
VOX     5 554 Kč s DPH
e-learning
Zákon o majetku státu
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
6.12.
2022
Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
6.12.
2022
Zákon o majetku státu - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
6.12.
2022
Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
6.12.
2022
Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
7.12.
2022
  Stránka 1 z 13   Další
20 z 249 termínů