Změny v personální a mzdové problematice od 1.1.2023

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Změny v personální a mzdové problematice od roku 2024
VOX     3 497 Kč s DPH
e-learning
Změny v personální a mzdové problematice od roku 2024
VOX   Praha   3 497 Kč s DPH
19.12.
2023
Změny v personální a mzdové problematice od 1.1.2024 • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 223 Kč 
20.12.
2023
Změny v personální a mzdové problematice od 1.1.2024
ANAG   Ústí nad Labem   2 058 Kč 
16.1.
2024
Změny v personální a mzdové problematice od 1.1.2024 • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 306 Kč 
18.1.
2024
Změny v personální a mzdové problematice od 1.1.2024
ANAG   České Budějovice   2 058 Kč 
22.1.
2024
Změny v personální a mzdové problematice od 1.1.2024
ANAG   Karlovy Vary   2 058 Kč 
25.1.
2024
Změny v personální a mzdové problematice od roku 2024
VOX     3 497 Kč s DPH
e-learning
Změny v personální a mzdové problematice od roku 2024
VOX   Praha   3 497 Kč s DPH
26.1.
2024
Změny v personální a mzdové problematice od 1.1.2024
ANAG   Liberec   2 058 Kč 
12.2.
2024
Změny v personální a mzdové problematice od 1.1.2024
ANAG   Plzeň   2 058 Kč 
14.2.
2024
Změny v personální a mzdové problematice od 1.1.2024
ANAG   Ostrava   2 058 Kč 
15.2.
2024
Transpoziční novela zákoníku práce v roce 2023/2024 s důrazem na změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr a právní úpravu dovolené zaměstnanců
ANAG   Hradec Králové   2 140 Kč 
16.2.
2024
Změny v personální a mzdové problematice od 1.1.2024 • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 306 Kč 
16.2.
2024
Změny v personální a mzdové problematice od 1.1.2024 • prezenčně i on-line v Olomouci
ANAG   Olomouc   2 058 Kč 
22.2.
2024
Transpoziční novela zákoníku práce v roce 2023/2024 s důrazem na změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr a právní úpravu dovolené zaměstnanců • prezenčně i on-line v Olomouci
ANAG   Olomouc   2 140 Kč 
23.2.
2024

16 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, vedoucí zaměstnance a účetní firmy zabývající se touto problematikou


Program semináře:


změny v Zákoníku práce • výše minimální nebo zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů • postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy

 • předsmluvní povinnosti, uzavírání pracovněprávních vztahů

 • převody dovolené z roku 2022 do roku 2023


změny v Zákoně o zaměstnanosti • Úřad práce a zaměstnavatel • přivýdělek uchazeče o zaměstnání

 • povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů za rok 2022 • povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance • povinná evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců • program Kurzarbeit (princip podpory zaměstnavatelům při částečné práci)


změny v Zákoně o státní sociální podpoře a jeho dopady do Zákona o zaměstnanosti


osoby samostatně výdělečně činné od roku 2023 • nové částky záloh na důchodové pojištění ve vazbě na stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2023 – hlavní a vedlejší činnost • dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ • osoba samostatně výdělečně činná a platby záloh na zdravotní pojištění • zásadní změny při platbách paušální daně u OSVČ pro rok 2023


náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti • nové redukční hranice pro výpočet náhrady • zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady • nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin • dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i Správ sociálního zabezpečení • ukázky výpočtu náhrad mzdy, při dočasné pracovní neschopnosti


novinky v Zákoně o nemocenském pojištění od roku 2023 • nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění • rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu • změny u poskytování otcovské – budou-li schváleny • jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění – rekapitulace uplatňování nároku na jednotlivé dávky, ohlašovací povinnost zaměstnance oznamovat zaměstnavateli případné překážky v práci • kdy je vyloučen nárok na nemocenské • součinnost zaměstnavatelů s místně příslušnými OSSZ


pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2023 • sociální zabezpečení • zásadní změna – Zákon 216/2022 o snížení pojistného u plátců pojistného (zaměstnavatelů) při zaměstnávání zaměstnanců na kratší úvazek, osoby nad 55 let, a další skupiny zaměstnanců o 5% se základní procentní sazby zaměstnavatele s účinností od 1.2.2023 • podrobný výklad • nové částky pojistného u zahraničního zaměstnance a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění • sazby pojistného – přehled od 1.1. a 1.2.2023 • sankce na pojistném – pokuty, penále, promíjení penále, pravděpodobná výše pojistného

 • zdravotní pojištění • osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného • princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu • dopočet do MVZ – parametrické změny • osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2023 • placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu • výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění • tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU


srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2023 • nový výpočet srážek od roku 2023 – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin a rekapitulace vývoje výpočtu za uplynulý rok 2022 • povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět • co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti – důležité informace s odkazem na Zákon o exekutorech • pořadí prováděných srážek • insolvence • vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby • roční zúčtování ve vazbě na exekuce – výsledek přeplatek na dani, doplatek na daňových bonusech • příklady nových výpočtů srážek od roku 2023


daň z příjmu – závislá činnost a rok 2023 • závislá činnost § 6 ZDP • daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková • slevy a daňová zvýhodnění od roku 2023 • kdo může podepsat Prohlášení poplatníka – tiskopis vzor č. 26 • daňová uznatelnost poskytovaných darů na pomoc Ukrajině v rámci ročního zúčtování daně za rok 2022 • prokazování hodnoty a účely darů – Pokyn GFŘ D-22 • zvláštní dary, které jsou nově osvobozeny od daně


další případné novinky podle vývoje legislativy ke dni uskutečnění semináře


náhrady cestovních výdajů • nové výše stravného tuzemského, zahraničního, dopady na poskytování případného stravenkového paušálu • průměrné ceny pohonných hmot od roku 2023 • pojem referentské motorové vozidlo • používání motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnancem i pro soukromé účely a dopady do výše vyměřovacího základu


zpřísnění podmínek pro zaměstnávání občanů Ukrajiny – uprchlíků • praktické zkušenosti


změna v Zákoně o provádění sociálního zabezpečení – jiné uspořádání správ sociálního zabezpečení ze stávajících Okresních správ na jednotlivé Oblastní správy – fúze v rámci krajů • bude-li tento návrh schválen


energetická krize a její případný vliv na omezení výroby – vyhlášení částečné práce, případný vznik překážek v práci na ve vazbě na Zákoník práce a Zákon o zaměstnanosti


diskuze a odpovědi na dotazy