Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2022 a od roku 2023 - ON-LINE

Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2022 a od roku 2023 - ON-LINE Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=7048
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  12.12.2022    1 den
Cena bez DPH: 2 223 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=7048
Cena s DPH: 2 690 Kč
Lektor: Ing. Ilona Součková
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Ilona Součková působí v oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Program semináře:
• STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním
• POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, (např. změna kategorie účetních jednotek), daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledky dohody o narovnání, dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek – dary, odborný výcvik
• POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
   - Uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd.
   - položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani ......
   - definice osob spojených, ceny obvyklé
   - tvorba daňové rezervy na likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů,
• ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ – zdanění příjmů z dědění a darování, příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu, majetkový prospěch, příjmy získané směnou, daňové dopady převodních cen, účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku
• DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY
   - příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek,
   - náklady vynaložené v souvislosti s mimořádnou událostí - COVID
   - příspěvky právnickým osobám s povinným, nepovinným členstvím
   - příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů
   - cenné papíry (akcie, dluhopisy, kmenové listy), pohledávky, závazky, odpis pohledávek a tvorba daňových opravných položek k pohledávkám
   - finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva
   - propagační předměty, dary, reprezentace
   - finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů, smluvní sankce, pokuty, penále
   - likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod
   - limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení
   - úpravy do finančního leasingu
   - náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva
   - důsledky zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, účinnost novely v praxi
• DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY
   - rezerva na opravu majetku, rezerva na pěstební činnost
   - tvorba daňových opravných položek
• OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ
   - z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech
   - licenčních poplatků plynoucích do zahraničí
   - z bezúplatného příjmu
• NEDAŇOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ
• ZMĚNY NASTAVENÉ ZÁKONEM Č. 609/2020 Sb:
   - změny v úročení dluhopisů
   - peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců
   - stanovení výdajů na pohonné hmoty u hybridních automobilů a elektromobilů
   - uplatnění darů poskytnutých v souvislosti s výskytem SARS – CoV-2 do základu daně z příjmů,
• NEZISKOVÝ SEKTOR: veřejně prospěšný poplatník, svěřenský fond, fundace, daňové benefity, zdanění úrokových příjmů, osvobození bezúplatných příjmů, možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování). Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizacemi a dobrovolných svazků obcí
• SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK – úprava do zdanitelných příjmů společenství
• HMOTNÝ MAJETEK
   - odpisování hmotného majetku stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku, vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku
   - nehmotný majetek (software), změny v režimu nehmotného majetku
   - vymezení odpisovatele, vymezení neodpisovaného majetku, režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky
   - odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem (stanovení vstupní ceny jiného majetku, způsob odpisování jiného majetku, zdanění nepeněžního příjmu v podobě technického zhodnocení majetku)
   - majetek pořízený zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru – stanovení vstupní ceny
• MIMOŘÁDNÁ POZORNOST BUDE VĚNOVÁNA POSLEDNÍM LEGISLATIVNÍM ZMĚNÁM ÚČINNÝM V ROCE 2020 A 2021
   - zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek a jeho technické zhodnocení
   - nové zavedení mimořádných odpisů majetku
   - zkrácený finanční leasing
   - zrušení daňové kategorie nehmotného majetku a jeho důsledky
• SNIŽUJÍCÍ POLOŽKY, POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI
   - odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty - novela zákona č. 299/2020 Sb.“
   - uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky od daně zpětně
   - možnost poplatníka vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky – vliv na prekluzi k vyměření a doměření daně z příjmů
   - vliv uplatnění daňové ztráty na prekluzi k vyměření daně z příjmů
   - úprava přenosu daňové ztráty na právního nástupce
   - odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje
   - odpočet na odborné vzdělávání
   - snižující položka na dary a limit pro její uplatnění (viz zákon č. 39/2021 Sb.),

   - NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA POMOC UKRAJINĚ
   - Nepeněžní plnění jako daňově účinný náklad
   - Dary jako snižující položka od základu daně: zvýšení sazby pro výpočet, rozšíření příjemců a účelu darů, rozšíření poskytovatelů darů, .
   - snižující položky u neziskových subjektů
• PŘÍJMY ZDANĚNÉ ZVLÁŠTNÍ SAZBOU DANĚ
   - postup při vrácení vyplacené zálohy na podíly na zisku po převodu nebo přechodu podílu na obchodní korporaci
   - zvláštní ustanovení o vratitelném přeplatku

V případě, že bude vydán nový pokyn GFŔ D--?? ( novela Pokynu D-22) , bude výklad věnován i změnám, které tato změna přinesla.Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   9 990 Kč 
9.7.
3.9.
2022
Komplexní průvodce DPH – pro začínající
VOX   Praha   7 950 Kč s DPH
11.7.
13.7.
2022
Komplexní průvodce DPH – pro začínající
VOX     7 950 Kč s DPH
e-learning
Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
11.7.
2022
Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající
VOX     3 255 Kč s DPH
e-learning
Aktuality v DPH  TOP
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
12.7.
2022
Cestovní náhrady 2022
VOX   Praha   2 650 Kč s DPH
12.7.
2022
Cestovní náhrady 2022
VOX     2 650 Kč s DPH
e-learning
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro začínající
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
12.7.
2022
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro začínající
VOX     3 255 Kč s DPH
e-learning
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2022 – komplexní pohled
VOX     2 650 Kč s DPH
e-learning
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2022 – komplexní pohled
VOX   Praha   2 650 Kč s DPH
12.7.
2022
Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních  TOP
Verlag Dashöfer     4 223 Kč s DPH
13.7.
2022
Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních
Verlag Dashöfer   Praha   4 223 Kč s DPH
13.7.
2022
Cash flow – teorie i praktické zkušenosti
VOX   Praha   4 223 Kč s DPH
13.7.
2022
Cash flow – teorie i praktické zkušenosti
VOX     4 223 Kč s DPH
e-learning
DPH v příkladech – workshop – pro začínající
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
13.7.
2022
DPH v příkladech – workshop – pro začínající
VOX     3 255 Kč s DPH
e-learning
Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2022
VOX   Praha   2 892 Kč s DPH
14.7.
2022
Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2022
VOX     2 892 Kč s DPH
e-learning
  Stránka 1 z 39   Další
20 z 761 termínů