Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE

Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6602
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  23.11.2022    1 den
Cena bez DPH: 2 305 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6602
Cena s DPH: 2 790 Kč
Lektor: Doc. JUDr. Dana Ondrejová Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Doc. JUDr. Dana Ondrejová Ph.D. docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář) a rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Z obsahu semináře (výběrově):
Nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platnost takových ustanovení, jejich důsledky pro jednotlivé smluvní strany, skryté výhody a nebezpečí).
Problémové oblasti závazkového práva neřešené českou judikaturou x významná a méně známá judikatura x sporné otázky z rozhodovací praxe.
Na co všechno myslet při uzavírání smlouvy aneb presumpce budoucích problémů
• Výklad projevu vůle smluvních stran (text smlouvy x odlišná vůle stran), aktuální tendence rozhodovací praxe a (nového) občanského zákoníku.
• Různé jazykové verze smluv a jejich relevance.
• Smlouva o smlouvě budoucí x rezervační smlouva (realitní obchody) x kupní smlouva s odkládací či rozvazovací podmínkou (problémové otázky) x rámcová smlouva x smlouva, jejímž předmětem je neexistující věc či osoba zavázaná ještě není jejím vlastníkem.
• Problémové otázky obchodních podmínek v B2B vztazích.
• Různé možnosti stanovení ceny (případy neplatného sjednání ceny podle judikatury), způsobu jejího zaplacení a splatnosti ve smlouvě, vztah splatnosti ceny stanovené ve smlouvě a faktury, navyšování ceny o DPH (ve vztahu k nesjednání DPH ve smlouvě, faktickému snížení/zvýšení DPH atd.).
• Jak správně kumulovat a formulovat sankce ve smlouvě (smluvní pokuta, úroky z prodlení, jejich optimální a nejvyšší judikatorně přípustné sazby, jiné druhy úroků, vztah k náhradě škody – další způsoby její limitace apod.), jak je do smlouvy „skrýt“, aniž by ji druhá smluvní strana viděla „na první pohled“, formulační nedostatky smluvních sankcí a jejich vliv na platnost jejich sjednání – podrobný rozbor aktuální judikatury.
• Odstoupení od smlouvy (možnosti vypořádání se po odstoupení, podmínky odstoupení, smluvní dispozice, vazba sankcí na odstoupení od smlouvy) x výpověď smlouvy (podobnosti, rozdíly, možnosti smluvních dispozic).
• Tzv. vyšší moc a její vliv na realizaci práv a povinností, podstatná změna okolností
• Lze neplatné započtení považovat alespoň za uznání závazku?
• Důsledky nedodržení sjednaných formálních náležitostí dodatků ke smlouvám
• Právní důsledky nemožného termínu plnění.
• Lze sjednat zkušební dobu u nájmu nebytových prostor?
• Lze sjednat podmínku u splatnosti?
• Promlčuje se právo odstoupit od smlouvy?
• Může ručitel započíst vůči věřiteli dlužníkovu pohledávku?
• Může být smluvní pokuta ujednána v obchodních podmínkách ve vztazích podnikatele a spotřebitele (a jinde?) A co jiné platební povinnosti stíhající spotřebitele?
• Moderace smluvní pokuty také ve spotřebitelských vztazích?
• Lze smluvní pokutou utvrdit paušálně všechny povinnosti ze smlouvy?
• Lze smluvní pokutou utvrdit cizí dluh?
• Řada dalších otázek souvisejících s ujednáním smluvním pokuty a úroků z prodlení.
• Bonusy a slevy a nedodržení stanoveného odběru – úprava ceny nebo smluvní pokuta?
• Přechází záruka automaticky s prodejem věci?
• Lze vázat zaplacení za dílo na zaplacení třetí osoby objednateli?
• Důsledky neujednání změny termínu při vícepracích.
• Jaké jsou následky postoupení pohledávky v rozporu se smluvním zákazem?
• Fikce doručení sjednaná smluvními stranami (a ostatní smluvní fikce a domněnky a jejich účinky), je doručeno, zachytí-li písemnost spamový filtr?
• Je možné odvolat jednostranné právní jednání po doručení druhé smluvní straně?
• Případy (ne)určitého ujednání smluvní pokuty z judikatury.
• Může být zaniklý závazek dodatečně změněn či nahrazen jiným?
• Je povinnost se se smlouvou před jejím podpisem seznámit?
• Lze požadovat náhradu škody způsobenou vadou výrobku spočívající např. v nemožnosti pokračovat ve výrobě z důvodu vady nebo vzniku vícenákladů z důvodu vadných komponent?
• Je nutné podepsat přílohy smlouvy?
• Vybrané zajímavosti související s převodem nemovitostí.
Řada dalších problémových otázek řešených i neřešených v soudní praxi.
• Jednotlivá témata budou podrobně doplněna o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu.
• Praktická doporučení a triky užívané při konstrukci smluv.

• Diskuze.

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   9 990 Kč 
9.7.
3.9.
2022
Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob) - ON-LINE
BOVA     2 790 Kč s DPH
11.7.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   9 990 Kč 
16.7.
17.9.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   11 990 Kč 
16.7.
1.10.
2022
Zákoník práce 2022 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice
VOX   Praha   7 974 Kč s DPH
20.7.
22.7.
2022
Zákoník práce 2022 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice
VOX     7 974 Kč s DPH
e-learning
Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing)
VOX   Praha   2 290 Kč 
4.8.
2022
Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing)
VOX     2 290 Kč 
4.8.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   11 990 Kč 
7.8.
16.10.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   9 990 Kč 
7.8.
2.10.
2022
Ochrana vlastnického práva a vybrané otázky sousedských práv - ON-LINE
BOVA     2 790 Kč s DPH
8.8.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   10 990 Kč 
9.8.
15.9.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
9.8.
15.9.
2022
Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2022 – pro pokročilé
VOX   Praha   5 433 Kč s DPH
16.8.
17.8.
2022
Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2022 – pro pokročilé
VOX     5 433 Kč s DPH
e-learning
JAK ŘEŠIT POHLEDÁVKY a dostat co nejvíce peněz zpět
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
19.8.
2022
Právní minimum pro daňové poradce
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
23.8.
2022
Právní minimum pro daňové poradce
VOX     3 255 Kč s DPH
23.8.
2022
Nový zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ ) od 1. 7. 2022 a konečně včetně prováděcích vyhlášek
VOX   Praha   2 892 Kč s DPH
24.8.
2022
Nový zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ ) od 1. 7. 2022 a konečně včetně prováděcích vyhlášek
VOX     2 892 Kč s DPH
e-learning
  Stránka 1 z 19   Další
20 z 379 termínů