Nový stavební zákon - podrobné informace

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Nový stavební zákon - podrobné aktuální informace, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
8.12.
2022
Nový stavební zákon - podrobné aktuální informace, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn - ON-LINE
BOVA     2 690 Kč s DPH
8.12.
2022

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Program:

Nový stavební zákon, tj. zákon č. 283/2021 Sb., je platný, ale až na několik málo paragrafů není zatím účinný. Období mezi platností a účinností je nejvhodnější dobou pro seznámení se s jeho obsahem. Na semináři bude probráno jeho paragrafové znění s důrazem na paragrafy, které budou v době konání semináře účinné, bude podána informace o hlavních změnách souvisejících zákonů a informace o krocích, které chystá nová vláda jako novelu nového stavebního zákona. Probrány budou zejména
• soustava stavební správy, co bude ponecháno a co vyloučeno ze spojeného modelu veřejné správy, Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný stavební a odvolací úřad, Krajský stavební úřad a jeho územní pracoviště, delimitace;
• integrace dotčených orgánů do státní stavební správy, její rozsah, změny ve způsobu a formě posuzování záměrů;
• vybrané základní pojmy na úseku územního plánování a stavebního řádu;
• digitalizace stavební agendy, portál stavebníka, datová uložiště se zaměřením na geoportál územního plánování, standardizace
• cíle a úkoly územního plánování, nástroje územního plánování, posuzování vlivů;
• územně analytické podklady a územní studie;
• územní rozvojový plán, nové pojetí zásad územního rozvoje, územní plán, regulační plán, jejich obsah, forma vydávání ÚPD a její závaznost;
• proces pořízení a vydání územně plánovacích dokumentací a jejich změn, posílená úloha určeného zastupitele, novinky ve vyhodnocování připomínek, oprávněný pořizovatel, souběžné pořizování územně plánovacích dokumentací;
• vymezení zastavěného území a proces jeho vydání;
• Politika architektury a stavební kultury ČR, územní opatření, plánovací smlouvy, náhrady za změnu v území, rozsah vyvlastnění podle ÚPD;
• řízení o povolení stavby (žádost o povolení stavby, účastníci řízení, posuzování žádosti, lhůta pro vydání rozhodnutí, platnost povolení), zkrácené řízení, rámcové povolení, řízení o odvolání, princip apelace, zkrácené řízení, rámcové povolení;
• změna stavby před jejím dokončením
• kolaudace
• odstraňování staveb
• vybrané činnosti ve výstavbě
• soudní přezkum v řízeních o správních žalobách a soudní přezkum územně plánovací dokumentace;
• vybraná přechodná ustanovení
• informace o krocích vlády ke změně některých ustanovení stavebního zákona
• informace o nových prováděcích vyhláškách.

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.