Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv

Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6601
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  19.05.2022    1 den
Cena bez DPH: 2 388 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6601
Cena s DPH: 2 890 Kč
Popis ceny:
Oběd(y): +130 Kč/os. .
Lektor: Doc. JUDr. Dana Ondrejová Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Doc. JUDr. Dana Ondrejová Ph.D. docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář) a rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Z obsahu semináře (výběrově):
Nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platnost takových ustanovení, jejich důsledky pro jednotlivé smluvní strany, skryté výhody a nebezpečí).
Problémové oblasti závazkového práva neřešené českou judikaturou x významná a méně známá judikatura x sporné otázky z rozhodovací praxe.
Na co všechno myslet při uzavírání smlouvy aneb presumpce budoucích problémů
• Výklad projevu vůle smluvních stran (text smlouvy x odlišná vůle stran), aktuální tendence rozhodovací praxe a (nového) občanského zákoníku.
• Různé jazykové verze smluv a jejich relevance.
• Smlouva o smlouvě budoucí x rezervační smlouva (realitní obchody) x kupní smlouva s odkládací či rozvazovací podmínkou (problémové otázky) x rámcová smlouva x smlouva, jejímž předmětem je neexistující věc či osoba zavázaná ještě není jejím vlastníkem.
• Problémové otázky obchodních podmínek v B2B vztazích.
• Různé možnosti stanovení ceny (případy neplatného sjednání ceny podle judikatury), způsobu jejího zaplacení a splatnosti ve smlouvě, vztah splatnosti ceny stanovené ve smlouvě a faktury, navyšování ceny o DPH (ve vztahu k nesjednání DPH ve smlouvě, faktickému snížení/zvýšení DPH atd.).
• Jak správně kumulovat a formulovat sankce ve smlouvě (smluvní pokuta, úroky z prodlení, jejich optimální a nejvyšší judikatorně přípustné sazby, jiné druhy úroků, vztah k náhradě škody – další způsoby její limitace apod.), jak je do smlouvy „skrýt“, aniž by ji druhá smluvní strana viděla „na první pohled“, formulační nedostatky smluvních sankcí a jejich vliv na platnost jejich sjednání – podrobný rozbor aktuální judikatury.
• Odstoupení od smlouvy (možnosti vypořádání se po odstoupení, podmínky odstoupení, smluvní dispozice, vazba sankcí na odstoupení od smlouvy) x výpověď smlouvy (podobnosti, rozdíly, možnosti smluvních dispozic).
• Tzv. vyšší moc a její vliv na realizaci práv a povinností, podstatná změna okolností
• Lze neplatné započtení považovat alespoň za uznání závazku?
• Důsledky nedodržení sjednaných formálních náležitostí dodatků ke smlouvám
• Právní důsledky nemožného termínu plnění.
• Lze sjednat zkušební dobu u nájmu nebytových prostor?
• Lze sjednat podmínku u splatnosti?
• Promlčuje se právo odstoupit od smlouvy?
• Může ručitel započíst vůči věřiteli dlužníkovu pohledávku?
• Může být smluvní pokuta ujednána v obchodních podmínkách ve vztazích podnikatele a spotřebitele (a jinde?) A co jiné platební povinnosti stíhající spotřebitele?
• Moderace smluvní pokuty také ve spotřebitelských vztazích?
• Lze smluvní pokutou utvrdit paušálně všechny povinnosti ze smlouvy?
• Lze smluvní pokutou utvrdit cizí dluh?
• Řada dalších otázek souvisejících s ujednáním smluvním pokuty a úroků z prodlení.
• Bonusy a slevy a nedodržení stanoveného odběru – úprava ceny nebo smluvní pokuta?
• Přechází záruka automaticky s prodejem věci?
• Lze vázat zaplacení za dílo na zaplacení třetí osoby objednateli?
• Důsledky neujednání změny termínu při vícepracích.
• Jaké jsou následky postoupení pohledávky v rozporu se smluvním zákazem?
• Fikce doručení sjednaná smluvními stranami (a ostatní smluvní fikce a domněnky a jejich účinky), je doručeno, zachytí-li písemnost spamový filtr?
• Je možné odvolat jednostranné právní jednání po doručení druhé smluvní straně?
• Případy (ne)určitého ujednání smluvní pokuty z judikatury.
• Může být zaniklý závazek dodatečně změněn či nahrazen jiným?
• Je povinnost se se smlouvou před jejím podpisem seznámit?
• Lze požadovat náhradu škody způsobenou vadou výrobku spočívající např. v nemožnosti pokračovat ve výrobě z důvodu vady nebo vzniku vícenákladů z důvodu vadných komponent?
• Je nutné podepsat přílohy smlouvy?
• Vybrané zajímavosti související s převodem nemovitostí.
Řada dalších problémových otázek řešených i neřešených v soudní praxi.
• Jednotlivá témata budou podrobně doplněna o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu.
• Praktická doporučení a triky užívané při konstrukci smluv.

• Diskuze.

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts - ON-LINE seminář
BOVA     2 490 Kč s DPH
9.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
11.12.
2021
5.3.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   10 990 Kč 
11.12.
2021
5.3.
2022
Smlouva o úvěru
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
13.12.
2021
Online seminář: Spory při realizaci staveb - chyby, které Vám u soudu srazí vaz
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
13.12.
2021
Smlouva o úvěru - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
13.12.
2021
Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminář
BOVA     2 490 Kč s DPH
13.12.
2021
Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
14.12.
2021
Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
14.12.
2021
Stavby na cizích pozemcích z hlediska občanskoprávní regulace a přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
15.12.
2021
Stavby na cizích pozemcích z hlediska občanskoprávní regulace a přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám - ON-LINE
BOVA     2 690 Kč s DPH
15.12.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
18.12.
2021
26.2.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   9 990 Kč 
18.12.
2021
26.2.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   8 990 Kč 
8.1.
12.3.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   10 990 Kč 
8.1.
26.3.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   10 990 Kč 
9.1.
27.3.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   8 990 Kč 
9.1.
13.3.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   8 990 Kč 
11.1.
1.3.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   10 990 Kč 
11.1.
1.3.
2022
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   4 990 Kč 
12.1.
2.3.
2022
  Stránka 1 z 13   Další
20 z 248 termínů