Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a nový stavební zákon - ON-LINE

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Obsah již proběhlého kurzu

Odborný program semináře:
• Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na zjednodušené postupy a jejich výsledky (souhlasy, veřejnoprávní smlouvy)
• Vykonavatelé veřejné správy v oblasti výstavby, role dotčených orgánů
• Soustřeďování a poskytování informací o území
• Opatření obecné povahy jako forma územně plánovací dokumentace a územních opatření
• Integrace a spojování postupů na úsecích územního rozhodování a stavebního řádu podle stavebního zákona (společné řízení)
• Postupy podle stavebního zákona jako tzv. navazující řízení
• Vztah stavebního zákona a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
• Rozhodování v souvislosti s obecnými požadavky na výstavbu
• Povolování umísťování staveb a jiných změn ve využití území (územní rozhodnutí a územní řízení); úřad územního plánování jako dotčený orgán
• Modifikace ve zjednodušeném územním řízení
• Modifikace v území vyhrazeném regulačnímu plánu
• Náhrada územního rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou
• Správní postupy týkající se vydání územního souhlasu
• Tzv. volný režim změn ve využití území
• Vazby mezi územním rozhodováním a úkony předcházející provádění stavby na úseku stavebního řádu
• Povolování staveb a jejich změn
• Náhrada stavebního povolení posouzením stavby autorizovaným inspektorem
• Náhrada stavebního povolení veřejnoprávní smlouvou
• Správní postupy navazující na ohlášení stavebnímu úřadu
• Tzv. volný režim provádění staveb
• Provádění změn staveb před jejich dokončením
• Správní řízení navazující na zjištění tzv. černé stavby
• Kolaudační správní postupy
• Rekolaudační správní postupy
• Správní postupy navazující na ohlášení záměru odstranit stavbu
• Nařizování některých činností vlastníku stavby
• Výkon dozorčích činností v oblasti výstavby
• Zajišťovací instituty podle stavebního zákona
• Projednávání přestupků podle stavebního zákona
• Správní řád a revize postupů podle stavebního zákona (odvolací řízení, přezkumné řízení, obnova řízení)
• Soudní kontrola správních postupů podle stavebního zákona
• Správní a soudní postupy navazující na soudní rozhodnutí
• Elektronizace veřejného stavebního práva

Požadavky na bližší zaměření semináře a dotazy k uvedeným bodům programu lze zasílat do 22. listopadu na e-mailovou adresu: info@bovapolygon.cz. Úprava programu je možná i na místě dohodou účastníků semináře.

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.