Aktuality pro příspěvkové organizace a účetní závěrka za rok 2021

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2021 a aktuality pro rok 2022
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč s DPH
14.1.
2022
Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2021 a aktuality pro rok 2022
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 100 Kč s DPH
17.1.
2022
Účetní aktuality pro příspěvkové organizace
INTEGRA CENTRUM   České Budějovice   2 100 Kč s DPH
18.1.
2022
Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2021 a aktuality pro rok 2022
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč s DPH
18.1.
2022
Účetní aktuality pro příspěvkové organizace
INTEGRA CENTRUM   Jihlava   2 100 Kč s DPH
20.1.
2022
Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2021 a aktuality pro rok 2022
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
21.1.
2022
Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2021 a aktuality pro rok 2022
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč s DPH
25.1.
2022
Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2021 a aktuality pro rok 2022
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč s DPH
27.1.
2022
Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2021 a aktuality pro rok 2022
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
31.1.
2022
Účetní aktuality pro příspěvkové organizace
INTEGRA CENTRUM   České Budějovice   2 100 Kč s DPH
17.3.
2022
Účetní aktuality pro příspěvkové organizace
INTEGRA CENTRUM   Jihlava   2 100 Kč s DPH
22.3.
2022
Účetní aktuality pro příspěvkové organizace
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 100 Kč s DPH
24.3.
2022
Účetní aktuality pro příspěvkové organizace
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 100 Kč s DPH
8.12.
2022

13 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je připravit posluchače na provedení účetní závěrky roku 2021 a seznámit je s aktualitami v dané oblasti pro rok 2022.

Program semináře:

 • Platný legislativní rámec včetně aktualizace předpisů, zákon o účetnictví, výpočty limitů, definice účetní závěrky, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, výkaz o pohybu VK, výkaz o plnění rozpočtu, příloha – textová část, tabulková část.
 • Zjednodušená forma účetnictví pro příspěvkové organizace a povinnost sestavit výkazy.
 • Kontrolní vazby výkazů, předepsaný obsah výkazů, kontrola úplnosti požadovaných informací v Příloze – nejčastější nedostatky. Kontroly pohledávek a závazků pro konsolidaci.
 • Harmonogram účetní závěrky x plán inventarizace – vzájemné termínové vazby. Změny způsobu inventarizace vlastních zdrojů dle inventarizační vyhlášky. Zjednodušená inventura, zjednodušené inventurní soupisy, povinnost inventurní evidence a rozpisem zůstatku účtu 403. Jak kontrolovat správnost časového rozlišování a TP. Inventurní evidence, fyzické inventury, dokladové inventury, zpracování inventurních soupisů, účetní záznamy ovlivňující účetní závěrku k 31. 12. 2021, inventarizační rozdíly a část zúčtovatelných rozdílů. Inventarizační zpráva a účetní závěrka. Vratky DPH z inventarizačních rozdílů dle zákona o DPH.
 • Kontrola úplnosti zaúčtovaných operací v účetních knihách, časová souvislost nákladů a výnosů, transfery průtokové a k vypořádání, dohadné položky, časové rozlišení nákladů a výnosů. Úplnost zaúčtovaných dat před sestavením účetní závěrky, kontrolní mechanismy.
 • Kontrola správnosti účtování o majetku.
 • Kontrola účtování a způsobu evidence dotací
 • Účtování a oceňování zásob
 • Podrozvahová evidence jako součást Přílohy. Změny oceňování.
 • Hospodářský výsledek za hlavní i hospodářskou činnost, základ daně z příjmů právnických osob, výpočet DPPO a její zaúčtování. DPH, silniční daň.
 • Schvalování účetní závěrky a rozdělení zisku
 • Rekapitulace změn předpisů v r. 2021, vliv koronaviru na hospodaření příspěvkových organizací a ÚSC
 • Nová stanoviska MFČR k účetnictví a k daním veřejné správy.
 • Novela zákona 250/2000 Sb. i 218/2000 Sb. týkající se dotací – vymezení investičních dotací, evidence skutečných vlastníků a dotace.
 • Novely předpisů – zákon o obcích, o finanční kontrole aj. v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
 • Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
 • Informace o dalších připravovaných změnách předpisů podle aktuálního vývoje
 • Seznámení s připravovanými novelami daňových zákonů.