Inventarizace • nástroj průkaznosti účetnictví v ukázkách a příkladech

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Název      Cena     
Inventarizace • nástroj průkaznosti účetnictví v ukázkách a příkladech
ANAG   Karlovy Vary   1 810 Kč 
13.10.
2021
Inventarizace • nástroj průkaznosti účetnictví v ukázkách a příkladech
ANAG   České Budějovice   1 810 Kč 
15.10.
2021
Inventarizace • nástroj průkaznosti účetnictví v ukázkách a příkladech
ANAG   Plzeň   1 810 Kč 
21.10.
2021

3 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: ekonomické, účetní, kontrolní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek


Program semináře:


ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví se zaměřením na oblast inventarizace majetku a závazků  • požadavky na průkaznost účetnictví

  • oceňování majetku a závazků – příklady způsobů oceňování

  • inventarizace majetku a závazků – předmět inventarizace, ukázky inventurních soupisů


ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na oblast inventarizace majetku a závazků  • obsahové vymezení položek aktiv a pasiv rozvahy (majetku a závazků)

  • obsahové vymezení položek knihy podrozvahových účtů vykazovaných v příloze v účetní závěrce


ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na pojmy (např. prvotná inventura, rozdílová inventura, zjednodušená inventura, inventarizační činnosti, plán inventur, inventarizační položka a její části), konkrétní příklady a ukázky a nejčastější nejasnosti  • příprava inventarizace, inventarizační komise a ústřední inventarizační komise, plán inventur, provedení fyzické inventury, provedení dokladové inventury, inventarizační zpráva, seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů

  • vnitřní směrnice o inventarizaci

  • inventarizační písemnosti - inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis, zjednodušený inventurní soupis a jejich náležitosti - příklady inventurních soupisů, příloha inventurního soupisu a příloha dodatečného inventurního soupisu, příloha zjednodušeného inventurního soupisu, seznam a popis inventarizačních identifikátorů

  • inventarizace vybraného majetku

  • výsledky inventarizace, inventurní závěr, inventarizační zpráva, zúčtovatelný rozdíl


postupy účtování inventarizačních rozdílů vyplývající z ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. a z ustanovení Českých účetních standardů platných pro účetní období 2021


diskuze a odpovědi na dotazy