Abeceda personalisty • pro začátečníky a mírně pokročilé

Abeceda personalisty • pro začátečníky a mírně pokročilé Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/abeceda-personalisty-o-pro-zacatecniky-a-mirne-pokrocile/pS60.19303/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  14.10.2021   
Popis termínu: 9.00 - 16.00
Místo: Liberec (liberec)
Cena bez DPH: 2 058 Kč https://www.anag.cz/abeceda-personalisty-o-pro-zacatecniky-a-mirne-pokrocile/pS60.19303/
Popis ceny: 2490.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: KŘÍŽEK Zdeněk

Popis kurzu

Určeno pro: začínající personalisty, personalisty s malou praxí a všechny, kteří se problematikou zabývají. Určeno pro omezený počet posluchačů. Prodloužená doba konání do 16.00 hodin.


Účastníci obdrží publikaci nakladatelství ANAG "Abeceda personalisty", vzorové číslo časopisu Praktická personalistika a osvědčení o absolvování semináře.


Cíl: objasnit povinnosti zaměstnavatelů v personální oblasti a to nejen po stránce legislativní, ale především po linii praktického provádění a to podle posledních právních předpisů


Program semináře:


Personální agenda • povinnosti zaměstnavatele • pojmy závislá práce • nelegální práce • sankce za umožnění nelegální práce

 • vedení osobní evidence • potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání • co vyžadovat za osobní údaje • co nelze vyžadovat • osobní spis , ochrana osobních údajů • doporučené postupy a vzory • vnitřní firemní předpisy • organizační řád • pracovní řád • vnitřní předpis o kamerovém systému • vnitřní předpis o poskytování benefitů, atd..

 • povinnosti zaměstnavatele – personalisty • před vznikem pracovněprávního vztahu zaměstnanců • v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a ukončení pracovněprávního vztahu ( zápočtový list, pracovní posudek, termíny ve vztahu k dalším institucím )

 • vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce • předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání v souladu se Zákoníkem práce a dalšími právními předpisy


Zákon o pracovnělékařské službě • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance • zákon o pracovnělékařské službě a prováděcí vyhláška k zákonu o pracovnělékařské službě

 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance s odkazem na § 103 Zákoníku práce • zdravotní způsobilost zaměstnance k výkonu práce

 • zařazení zaměstnanců • kategorizace prací ( rizikové skupiny prací )

 • kdo musí mít smluvního poskytovatele pracovnělékařské služby • vnitřní firemní předpis o zajišťování lékařských prohlídek • pracovně lékařské prohlídky v průběhu mimořádných opatření ( nouzovém stavu) a po zrušení nouzového stavu

 • vstupní lékařské prohlídky • periodické prohlídky • mimořádné prohlídky • výstupní prohlídky • lékařské prohlídky u žáků středních odborných učilišť

 • sankce za neprovedení pracovnělékařských prohlídek • možné represe za odmítnutí podrobení se pracovnělékařským prohlídkám zaměstnancem • zaměstnanec je nezpůsobilý k výkonu práce • povinnosti zaměstnavatele


Zákoník práce ve vazbě na občanský zákoník • uzavírání pracovněprávních vztahů • závislá práce • nelegální práce • uzavírání pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy • druh práce • místo nebo místa výkonu práce • doba uzavírání pracovního poměru • zkušební doba • informování o obsahu pracovního poměru

 • dohody o pracích mimo pracovní poměr • dohody o provedení práce • dohoda o pracovní činnosti • odlišnosti mezi pracovní smlouvou a dohodami • odměňování „dohodářů“ • účast na pojištění • uplatnění možných slev na dani • úrazové pojištění při výkonu práce

 • změny v pracovním poměru • přeložení zaměstnance • pracovní cesty zaměstnanců • dočasné přidělení • návrat do práce po uplynutí překážek v práci • vnitřní firemní předpisy k dané oblasti

 • skončení pracovněprávních vztahů • zrušení pracovního poměru ve zkušební době • dohodou • výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele • okamžité zrušení pracovního poměru • postupy, doručování písemností a možné formy změny od 30.7.2020 • výtka zaměstnavatele zaměstnanci

 • povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru zaměstnance – vydání zápočtového listu a jeho obsah, pracovní posudek a jeho vydání, potvrzení pro úřad práce na základě žádosti bývalého zaměstnance • archivace osobního spisu po skončení zaměstnání • ostatní dokumenty a jejich archivace • archivační a skartační řád


Zákon o zaměstnanosti • přivýdělek uchazeče o zaměstnání • agenturní zaměstnání • povinnost evidovat občany EU a cizince • vzor dohody mezi agenturou práce a uživatelem agenturního zaměstnance • vzor dohody mezi agenturou práce a uživatelem agenturního zaměstnance


Pracovní doba, dovolená, překážky v práci, náhrady škody • určování pracovní doby • rovnoměrná pracovní doba • nerovnoměrná pracovní doba • směnné provozy • konto pracovní doby • práce z domova – poznatky z praxe • novinky u pružného rozvržení pracovní doby od 30.7. • dny pracovního klidu • přestávky v práci • práce přesčas • práce v noci • pracovní pohotovost

 • dovolená z pohledu personalisty – plánování dovolené, čerpání dovolené, určení dovolené, přerušení dovolené krácení dovolené, náhradní doby a jejich započitatelnost pro nárok na dovolenou, dodatková dovolená a její čerpání, převod dovolené z roku do roku • doporučený vzor směrnice o postupech při plánování a následném čerpání dovolené – žádanky o dovolenou, žádost o převod nevyčerpané dovolené do následujícího roku, mateřská dovolená a dovolená • kdy lze dovolenou proplatit

 • jak řešit tzv. zástupy za zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené • smlouvy na dobu určitou po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené

 • překážky v práci • na straně zaměstnavatele – prostoj, jiné překážky a částečná nezaměstnanost – vazba na program ANTIVIRUS , praktické zkušenosti • důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance • Nařízení vlády 590/2006 Sb. • nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu • nemoc zaměstnance, karanténa, ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné

 • náhrady škody v roce 2020 a 2021 • pracovní úrazy • evidence PÚ • odškodňování PÚ a nemocí z povolání – základní nejdůležitější informace v této oblasti • dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty • věci zaměstnavatele, vzory, tiskopisy, doporučené postupy • povinnosti personalistů


Odměňování zaměstnanců • zařazování zaměstnanců • mzda, plat • mzdový výměr • platový výměr • právní předpisy

 • nejnižší úroveň minimální zaručené mzdy • smluvní mzda • zaručená mzda • co není mzdou, platem • obsluha mzdy, platu

 • zákonné příplatky ke mzdě, platu • příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí • další možné příplatky k tarifnímu platu

 • nenárokové složky ke mzdě, platu • prémie, odměny • osobní příplatky • příplatek za odpolední směnu • odměna za pracovní pohotovost • náhrada mzdy, platu za práci přesčas a ve svátek

 • průměrný výdělek a jeho význam v pracovně právní oblasti a výpočtu podpory v nezaměstnanosti • srážky ze mzdy • postupy plátců příjmu povinného • součinnost zaměstnavatelů vůči exekutorům, insolvenčním správcům, soudům a dalším institucím


Zaměstnanecké benefity • rozvoj zaměstnanců • vzdělávání zaměstnanců ( prohlubování a zvyšování kvalifikace )

 • péče o zdraví zaměstnanců • nákup vitaminových prostředků, zajištění rehabilitace, masáže, atd.

 • příspěvky na rekreaci, sport, kulturu • příspěvky na penzijní připojištění, soukromé pojištění • životní a pracovní výročí

 • stravování zaměstnanců - stravenkový paušál, stravenky, stravné, další možnosti stravování • doprava zaměstnanců do zaměstnání atd.


diskuze • odpovědi na dotazy
Kurz je zařazen v sekcích

Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro začínající mzdové účetní
STUDIO W   Praha   1 089 Kč s DPH
22.9.
2021
Diskriminace, šikana a nerovné zacházení na pracovišti a jak jim předcházet
Verlag Dashöfer     3 618 Kč s DPH
22.9.
2021
DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
22.9.
2021
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A EVIDENČNÍ LISTY pro začínající mzdové účetní
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
22.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro začínající mzdové účetní
STUDIO W     1 089 Kč s DPH
22.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
22.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A EVIDENČNÍ LISTY pro začínající mzdové účetní
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
22.9.
2021
Abeceda personalisty • pro začátečníky a mírně pokročilé
ANAG   České Budějovice   2 058 Kč 
23.9.
2021
Akademie HR
PROFI-MEN   Hradec Králové   30 250 Kč s DPH
23.9.
2021
13.1.
2022
Exekuce srážkami ze mzdy • aktuální stav
ANAG   Brno   1 893 Kč 
23.9.
2021
Mzdy pod lupou • základní principy mzdové problematiky • pro začínající MÚ • 2denní seminář
ANAG   Ostrava   3 380 Kč 
23.9.
2021
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY pro začínající mzdové účetní - 2denní
STUDIO W   Praha   5 808 Kč s DPH
23.9.
24.9.
2021
Změny a novinky 2021/2022 • nová ochrana zaměstnanců oznamovatelů (whistleblowing) • změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob (work-life balance) • změny pracovních podmínek a DPČ/DPP
ANAG   Praha   2 058 Kč 
23.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY pro začínající mzdové účetní - 2denní
STUDIO W     5 808 Kč s DPH
23.9.
24.9.
2021
Aktuální pracovněprávní problematika • konzultační seminář
ANAG   Praha   2 058 Kč 
24.9.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   8 990 Kč 
25.9.
13.11.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   8 990 Kč 
25.9.
13.11.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vsetín   8 990 Kč 
25.9.
13.11.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 14 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   10 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 14 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vsetín   10 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
  Stránka 1 z 24   Další
20 z 476 termínů