Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů za rok 2021 a od roku 2022

Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů za rok 2021 a od roku 2022 Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6332
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  13.12.2021    1 den
Cena bez DPH: 2 388 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6332
Cena s DPH: 2 890 Kč
Popis ceny:
Oběd(y): +130 Kč/os. .
Lektor: Ing. Ilona Součková
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Ilona Součková vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program semináře:
• STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním
• POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, (např. změna kategorie účetních jednotek), daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledky dohody o narovnání, dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek – dary, odborný výcvik
• POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
   - Uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd.
   - položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani ......
   - definice osob spojených, ceny obvyklé
   - tvorba daňové rezervy na likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů
• APLIKACE SMĚRNICE EU ATAD Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjční ch výdajů,
• ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ – zdanění příjmů z dědění a darování, příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu, majetkový prospěch, příjmy získané směnou, daňové dopady převodních cen, účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku
• DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY
   - příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek
   - náklady vynaložené v souvislosti s mimořádnou událostí - COVID
   - příspěvky právnickým osobám s povinným, nepovinným členstvím
   - příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů
   - cenné papíry (akcie, dluhopisy, kmenové listy), pohledávky, závazky, odpis pohledávek a tvorba daňových opravných položek k pohledávkám
   - finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva
   - propagační předměty, dary, reprezentace
   - finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů, smluvní sankce, pokuty, penále
   - likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod
   - limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení
   - úpravy do finančního leasingu
   - daň z nabytí nemovitých věcí náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva
   - důsledky zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, účinnost novely v praxi
• DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY
   - rezerva na opravu majetku, rezerva na pěstební činnost
   - rozhodnutí MF o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádní události ve vazbě na zákonné podmínky pro tvorbu rezerv
   - tvorba daňových opravných položek
• OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ
   - z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech
   - licenčních poplatků plynoucích do zahraničí
   - z bezúplatného příjmu
• NEDAŇOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ
ZMĚNY NASTAVENÉ ZÁKONEM Č. 609/2020 SB:
   - změny v úročení dluhopisů
   - peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců
   - stanovení výdajů na pohonné hmoty u hybridních automobilů a elektromobilů
   - uplatnění darů poskytnutých v souvislosti s výskytem SARS – CoV-2 do základu daně z příjmů
• NEZISKOVÝ SEKTOR: veřejně prospěšný poplatník, svěřenský fond, fundace, daňové benefity, zdanění úrokových příjmů, osvobození bezúplatných příjmů, možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování). Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizacemi a dobrovolných svazků obcí
• SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK – úprava do zdanitelných příjmů společenství
• HMOTNÝ MAJETEK
   - odpisování hmotného majetku stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku, vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku
   - nehmotný majetek (software), změny v odpisování nehmotného majetku
   - vymezení odpisovatele, vymezení neodpisovaného majetku, režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky
   - odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem (stanovení vstupní ceny jiného majetku, způsob odpisování jiného majetku, zdanění nepeněžního příjmu v podobě technického zhodnocení majetku)
   - majetek pořízený zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru – stanovení vstupní ceny
MIMOŘÁDNÁ POZORNOST BUDE VĚNOVÁNA POSLEDNÍM LEGISLATIVNÍM ZMĚNÁM ÚČINNÝM V ROCE 2020 A 2021
   - zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek a jeho technické zhodnocení
   - nové zavedení mimořádných odpisů majetku
   - zkrácený finanční leasing
   - zrušení daňové kategorie nehmotného majetku a jeho důsledky
• SNIŽUJÍCÍ POLOŽKY, POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI
   - odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty - novela zákona č. 299/2020 Sb.“
   - uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky od daně zpětně
   - možnost poplatníka vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky – vliv na prekluzi k vyměření a doměření daně z příjmů
   - vliv uplatnění daňové ztráty na prekluzi k vyměření daně z příjmů
   - úprava přenosu daňové ztráty na právního nástupce
   - odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje: výklad k zásadním změnám účinným od roku 2019 a 2020
   - odpočet na odborné vzdělávání
   - snižující položka na dary a zvýšení limitu pro její uplatnění (viz zákon č. 39/2021 Sb.), snižující položky u neziskových subjektů
• PŘÍJMY ZDANĚNÉ ZVLÁŠTNÍ SAZBOU DANĚ
   - postup při vrácení vyplacené zálohy na podíly na zisku po převodu nebo přechodu podílu na obchodní korporaci
   - zvláštní ustanovení o vratitelném přeplatkuKurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH
Název      Cena     
Mzdový specialista II (pokročilý)  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   18 138 Kč s DPH
23.9.
24.9.
2021
EVIDENCE A INVENTARIZACE MAJETKU
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
24.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář EVIDENCE A INVENTARIZACE MAJETKU
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
24.9.
2021
Fakturace v přeshraničním obchodu a službách s důrazem na nové režimy v DPH v roce 2021 – prodej zboží na dálku, elektronické rozhraní
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč s DPH
24.9.
2021
Uplatňování DPH v roce 2021 a změny pro rok 2022
INTEGRA CENTRUM   Ústí nad Labem   2 100 Kč s DPH
24.9.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   8 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   9 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   9 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   8 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   10 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   10 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   10 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   10 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kolín   10 990 Kč 
25.9.
4.12.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kolín   9 990 Kč 
25.9.
20.11.
2021
Účetní závěrka roku 2020 pro podnikatele včetně přípravy podkladů pro daňové přiznání
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   9 990 Kč 
26.9.
28.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vsetín   9 990 Kč 
26.9.
28.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kyjov   9 990 Kč 
26.9.
28.11.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   10 990 Kč 
26.9.
12.12.
2021
  Stránka 1 z 22   Další
20 z 430 termínů