Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
23.11.
2021

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Program semináře:
Právo na informace
   - vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny, aktuální novely
Směrnicová novela zákona o svobodném přístupu k informacím
   - povinnost poskytování metadat
   - poskytování informací v otevřených, strojově čitelných formátech
   - nové způsoby poskytování informací
   - další změny v hmotněprávních i procesních částech zákona
Rozsah působnosti informačního zákona, okruh povinných a oprávněných subjektů, aktuální judikatura a vztah k povinným subjektům podle zákona o registru smluv
   - rozbor změn v náhledu judikatury na podnikající veřejné instituce podle rozhodnutí ve věcech Pražská energetika Holding, a.s., ČEZ, a.s., OTE, a.s. a Pražská plynárenská servis distribuce, a.s.
Vztah informačního zákona ke zvláštním předpisům
   - správní řád a další procesní řády
   - GDPR, zákon o zpracování osobních údajů
   - zákon o právu na informace o životním prostředí
   - stavební zákon
   - zákon o zadávání veřejných zakázek
   - zákon o registru smluv aj.
• Zvláštní případy poskytování informací

   - zveřejňování informací
   - nahlížení do spisu
   - pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů
   - zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané obce, města a kraje, osoby s právním zájmem)
   - veřejnost a neveřejnost jednání
Právo na informace hmotné
   - ochrana utajovaných informací
   - ochrana soukromí a osobních údajů
   - judikatura ve věcech platů
   - ochrana obchodního tajemství
   - ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
   - výjimky z ochrany ve veřejném zájmu
   - interní a nové informace
   - nové bezpečnostní výjimky
   - ochrana autorských práv
   - informace získané od třetích osob
   - vztah k povinnosti mlčenlivosti
Právo na informace procesní
   - poskytnutí informací a jiné způsoby vyřízení žádosti
   - rozhodování o odepření informací v prvním stupni
   - opravné prostředky a rozhodování v druhém stupni
   - ochrana proti nečinnosti
   - soudní ochrana
   - zpoplatnění informací
   - nová působnost ÚOOÚ, přezkumné řízení
Zneužívání práva na informace a možnosti obrany proti němu
• Diskuse, rady, praktické příklady a doporučení


Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.