Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE seminář

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena) - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
27.5.
2021
Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
5.11.
2021
Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
10.11.
2021
Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
2.12.
2021

4 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Komu je seminář určen?

Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů, úředníkům, developerům a dalším zájemcům, kteří vlastní majetek, starají se o něj, případně různá věcná práva využívají ve svém podnikání.

Jak je výklad postaven?

Problematika věcných práv k věcem cizím je jednou z těch, která byla v předchozí právní úpravě velmi podceněna a která byla velmi široce budována judikaturou Nejvyššího soudu. Proto se výklad soustředí na podrobné představení celé regulace zejména práva stavby (včetně praktických souvislostí s katastrálním právem) a věcných břemen (služebností a reálných břemen). Výklad je doplněn o další problematiku limitovaných věcných práv – např. o právo předkupní či výhradu vlastnického práva sjednanou jako věcné právo. Upozorňuje se též na aktuální judikaturu. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře

Obecně
• Co jsou to limitovaná věcná práva, jak se liší od obligačních práv a jaká je jejich vzájemná konkurence, aneb Má přednost právo stavby nebo nájemní právo?

Právo stavby
• Jak lze stavět na cizím pozemku? Co se stane, když si ke stavbě pronajmu pozemek?
• K čemu lze využít právo stavby? Lze v rámci práva stavby stavět inženýrské sítě nebo místní komunikace?
• Může si vlastník pozemku zřídit právo stavby sám pro sebe?
• Je nějaká souvislost mezi právem stavby a stavebním zákonem?
• Může být právo stavby využito v bytovém spoluvlastnictví?
• Co by se mělo ujednat ve smlouvě o zřízení práva stavby? Jak musí být vymezena stavba?
• Jak konstruovat úplatu za právo stavby?
• Když koupím právo stavby, jsem vázán smlouvou o zřízení práva stavby?
• Jak zaniká právo stavby a jaké jsou důsledky pro třetí osoby?
• Jak se právo stavby promítá v katastru nemovitostí?

Věcná břemena
• Jak se liší služebnosti od reálných břemen a kde hledat jejich praktické využití v moderní společnosti?
• Co je to vlastníkova služebnost?
• Lze zřídit pozemkovou služebnost ve prospěch určité osoby?
• Jaký je vztah věcných břemen dle energetického zákona k občanskému zákoníku?
• Jak se věcná břemena promlčují?
• Kdo nese náklady na služebnou věc?
• Jak zanikají služebnosti v důsledku trvalé změny?
• Lze využít reálné břemeno k zajištění dluhu?
• Jak se změnila právní úprava nezbytné cesty?

K některým dalším limitovaným věcným právům
• Jak se změnila regulace předkupního práva?
• K čemu lze prakticky využít výhradu vlastnického práva?

On-line verze semináře nemá akreditaci MV.