Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře - ON-LINE seminář

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
1.6.
2021
Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
1.6.
2021
Opravné prostředky ve správním řízení
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
11.6.
2021

3 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Úlohou správních soudů je poskytovat ochranu veřejným subjektivním právům osob dotčených činností nebo nečinností veřejné správy. Mohou tak ale činit pouze k žalobám osob, které takové dotčení tvrdí. Soudní řád správní rozlišuje čtyři základní žalobní typy ve správním soudnictví a upravuje řízení o nich. Úspěšnost žalobce, stejně jako žalovaného správního orgánu je do značné míry závislá na jejich procesní aktivitě, počínaje volbou správného typu žaloby až po důsledné a včasné uplatňování procesních práv účastníků.

Seminář je primárně zaměřen na seznámení účastníků s rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu a krajských soudů rozhodujících ve správním soudnictví.

Samostatnou a významnou kapitolou je problematika judikatury správních soudů jako pramene (poznání) práva. I s odkazy na relevantní rozhodnutí Ústavního soudu a správních soudů budou účastníci semináře seznámeni se zásadami práce s judikaturou a limity její využitelnosti v praxi správních orgánů i dotčených osob a jejich zástupců.

Problematika žalobních typů a řízení o nich je ústředním tématem správního soudnictví a vztahuje se na všechny agendy v působnosti správních soudů. Je proto nezbytné získat a udržovat průběžnou vědomost o aktuální judikatuře v této oblasti. Na konkrétních příkladech bude demonstrován význam základních principů právní úpravy správního soudnictví pro praxi správních soudů, včetně problémů efektivity poskytované právní ochrany.

Poskytnutí aktuálních informací o výkladu procesních institutů správního soudnictví, jak je podávají soudy ve své rozhodovací činnosti, je proto hlavním cílem semináře.

Účastníci budou v přednášce seznámeni se starší i zcela aktuální judikaturou českých soudů rozhodujících ve správním soudnictví. Komentované judikáty jsou při výkladu systematicky seřazeny a vybrány se zvláštním zřetelem k rozhodnutím (dosud) nepublikovaným.

Základní témata semináře:
Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob
• Zásady práce s judikaturou správních soudů
• Výchozí principy právní úpravy správního soudnictví a jejich projevy
• Působnost a pravomoc soudů ve správním soudnictví
• Žalobní typy ve správním soudnictví a řízení o nich
   - Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
   - Žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu
   - Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu
   - Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části (včetně tzv. incidenčních návrhů)
• Pozornost je věnována zejména
   - Volbě žalobního typu
   - Náležitostem žalob a jejich včasnosti
   - Specifikům řízení o jednotlivých typech žalob s důrazem na práva účastníků řízení
   - Pravomoci správních soudů v případě jednotlivých žalobních typů