Velká novela zákona o obchodních korporacích - třídenní seminář - ON-LINE

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
23.4.
2021

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech:

První den semináře: 9. dubna 2021 – pátek – do cca 16.30


Obchodní korporace obecně:
• obecné informace k novele – jak novelu číst a vykládat (včetně neschválených bodů)
• vkladová (doplatková) povinnost a její osud při převodu podílu
• dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně nových pravidel proti obcházení úpravy rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů (zákaz bezúplatných plnění společníkům / akcionářům a osobám blízkým)
• vypořádací podíl (obecně)
• postavení členů volených orgánů – právnická osoba coby člen voleného orgánu – smlouva o výkonu funkce a odměňování – vznik a zánik funkce (zvláště odstoupení z funkce) – střet zájmů – diskvalifikace – nové důsledky porušení péče při přispění k úpadku obchodní korporace
• podnikatelská seskupení a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (její náležitosti a přezkum)
• zrušení a výmaz „nekontaktních“ společností soudem bez likvidace
• přímé notářské zápisy do obchodního rejstříku

Druhý den semináře: 16. dubna 2021 – pátek – do cca 16.30

Společnost s ručením omezeným
• podíly a nakládání s nimi (převody, vlastní podíly v majetku společnosti či osob ovládaných atd.)
• druhy podílů – pojem, možnosti tvorby (která práva lze od podílu odebrat)
• kmenové listy (zejm. důsledky jejich prohlášení za neplatné)
• zánik a obnovení účasti (zejm. při exekuci na podíl, resp. pominutí účinků exekučního příkazu)
• uvolněný podíl a vypořádací podíl
• zákaz konkurence jednatele
• společnická žaloba
• hlasovací právo, včetně tzv. dodatečného hlasování
• rozhodování per rollam, včetně nového typu notářského zápisu
• působnost valné hromady (zvláště ke schvalování převodu či zastavení významného majetku s dopady na změnu skutečného předmětu podnikání), právo na doprovod na zasedání valné hromady
• protest
• změny výše základního kapitálu

Třetí den semináře: 23. dubna 2021 – pátek – do cca 16.30

Akciová společnost
• stanovy, včetně účinnosti jejich změn
• důsledky nedůvodných zvýhodnění akcionáře
• zaknihované a listinné akcie
• omezení převoditelnosti akcií
• druhy akcií a jejich zápis do obchodního rejstříku
• rozhodný den
• právo na doprovod na zasedání valné hromady, na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy
• akcionářská žaloba
• vytěsnění (squeeze out)
• valná hromada (působnost - zvláště ke schvalování převodu či zastavení významného majetku s dopady na změnu skutečného předmětu podnikání, svolání, včetně náležitostí pozvánky, rozhodování, včetně per rollam, osvědčování notářským zápisem, protest)
• posuzování platnosti rozhodnutí volených orgánů
• postavení představenstva a dozorčí rady
• povinná a dobrovolná zaměstnanecká participace
• vysílací právo
• monistický systém
• zákaz konkurence
• změny výše základního kapitálu

Poznámka – zúčastnit se můžete buď všech tří dnů semináře nebo samostatně prvního, druhého či třetího dne semináře. Tyto jednotlivé dny naleznete pod čísly seminářů 207185, 207186 a 207187