ON-LINE webinář Změny v personální a mzdové problematice v roce 2021

ON-LINE webinář Změny v personální a mzdové problematice v roce 2021 Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/on-line-webinar-zmeny-v-personalni-a-mzdove-problematice-v-roce-2021/pS60.19234/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  10.02.2021   
Popis termínu: 9.00 - 14.00
Cena bez DPH: 1 810 Kč https://www.anag.cz/on-line-webinar-zmeny-v-personalni-a-mzdove-problematice-v-roce-2021/pS60.19234/
Popis ceny: 2190.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: KŘÍŽEK Zdeněk

Popis kurzu

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, vedoucí zaměstnance a účetní firmy zabývající se touto problematikou


Cíl: seznámit účastníky s legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky a to především se zásadními změnami v Zákoníku práce od 30.7.2020 a 1.1.2021 a další důležité novinky nezbytné pro práci personalistů a mzdových účetních


Program semináře: • závažná novela Zákoníku práce od 30.7.2020 a 1.1.2021

 • změny účinné již od 30.7. 2020 • vysílání zaměstnanců, vnitropodnikové převádění zaměstnanců do států EU • nově institut dlouhodobého a krátkodobého vysílání • doručování písemností • přechod práv a povinností • novinky u pružné pracovní doby • nově pojem vícesměnné provozy • změna vydávání a obsahu potvrzení o zaměstnání – zápočtového listu • výpočet průměrného výdělku ve vazbě na minimální zaručenou mzdu

 • změny účinné od 1.1.2021

 • dovolená • zásadní novinky v poskytování dovolené • druhy dovolené • výměra dovolené • dodatková dovolená • započítávání náhradních dob do dovolené • čerpání dovolené a způsob výpočtu dovolené počítané v hodinách • celá řada názorných ukázek výpočtu dovolené – kratší úvazky, změny úvazků v průběhu roku • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a nárok na dovolenou • poměrná část dovolené za 52 týdnů • krácení dovolené • převod dovolené z roku do roku

 • pojem sdílené pracovní místo

 • nově výpočet náhrady škody pozůstalým a při těžkém poškození zdravotního stavu v důsledku smrtelného nebo těžkého pracovního úrazu

 • překážky v práci na straně zaměstnance – placené volno při akci pro děti a mládež

 • změna ve výši minimální zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů • postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy • nová částka příplatku za ztížení pracovní prostředí

 • změny v Zákoně o zaměstnanosti • Úřad práce a zaměstnavatel • přivýdělek uchazeče o zaměstnání • povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů – účinnost od roku 2021 • nové povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance § 309a) již od 30.7.2020 • povinná evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců

 • osoby samostatně výdělečně činné od roku 2021 • nové částky záloh na důchodové pojištění ve vazbě na stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2021 – hlavní a vedlejší činnost • dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ • OSVČ a platby záloh na zdravotní pojištění – specifika při ročních vyúčtování záloh za rok 2020 – COVID 19 a úlevy pro OSVČ

 • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti • nové redukční hranice pro výpočet náhrady • zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady • nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin • dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i správ sociálního zabezpečení • ukázky výpočtu náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

 • novinky v Zákoně o nemocenském pojištění od roku 2021 • nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění • rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu • další změny v oblasti Zákona o nemocenském pojištění • dopady mimořádných opatření vlády v době COVID-19 a po zrušení mimořádných opatření • jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění

 • pojistné na sociální zabezpečení 2021 • nové částky pojistného u zahraničního zaměstnance a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění • sazby pojistného • sankce na pojistném – pokuty, penále, promíjení penále, pravděpodobná výše pojistného

 • zdravotní pojištění • osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného • princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu • dopočet do MVZ – parametrické změny • osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2020 a 2021 • placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu • výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění • tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU

 • srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2021 • nový výpočet srážek – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin • povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři. • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět • zušení vymahatelnosti daňového bonusu • co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti – důležité informace, vyjádření ministerstva spravedlnosti. • pořadí prováděných srážek • insolvence • vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby • příklady nových výpočtů srážek od roku 2021

 • daň z příjmu – závislá činnost a rok 2021 • závislá činnost § 6 ZDP • daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková • výpočet základu daně u zaměstnance - občana EU s tiskopisem A1 – praktické zkušenosti a poznatky • solidární daň v roce 2021 • nové výše slev a daňových zvýhodnění od roku 2021 • daňový bonus a jeho výše • kdo může podepsat prohlášení poplatníka

 • další případné novinky podle legislativního vývoje ke dni uskutečnění semináře • náhrady cestovních výdajů – nové výše stravného tuzemského, zahraničního • průměrné ceny pohonných hmot • pokračování COVID-19 a další možné mimořádné opatření vlády – podpora zaměstnavatelů • zrušení superhrubé mzdy

 • dotazy můžete pokládat přes chat


!!! FAKTURU ZASÍLÁME V DEN KONÁNÍ !!!
Kurz je zařazen v sekcích

Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY VE MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ v roce 2021
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
25.1.
2021
ON-LINE webinář Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2020 • aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti pro rok 2021 • včetně tiskopisů pro plátce daně
ANAG     1 810 Kč 
26.1.
2021
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
26.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2021
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
26.1.
2021
Konzultace
INOVACE DO FIREM     500  
ON-LINE webinář Personalistické střípky 2021 • o pracovní době, dovolené, doručování, překážkách a prohlídkách
ANAG     1 562 Kč 
27.1.
2021
ON-LINE webinář První zkušenosti s novelou zákoníku práce
ANAG     1 810 Kč 
27.1.
2021
On-line seminář: Práce mimo pracoviště zaměstnavatele (home office a další) – aktuálně a prakticky
VOX   u vašeho počítače   2 590 Kč 
28.1.
2021
ON-LINE webinář Dovolená po změně • rozvržení pracovní doby s vazbou na dovolenou, její evidence, mzdové souvislosti, příklady a problémy
ANAG     1 810 Kč 
28.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2021 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2020
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
28.1.
2021
Cestovní náhrady - aktuálně
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
29.1.
2021
ON-LINE webinář Plnění povinného podílu za rok 2020
ANAG     1 645 Kč 
29.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2021 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2020
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
29.1.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   8 990 Kč 
30.1.
20.3.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
30.1.
20.3.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   8 990 Kč 
30.1.
20.3.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
30.1.
3.4.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   10 990 Kč 
30.1.
3.4.
2021
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 17 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   11 990 Kč 
30.1.
27.3.
2021
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 17 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   11 990 Kč 
30.1.
27.3.
2021
  Stránka 1 z 19   Další
20 z 362 termínů