IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (on-line seminář)
VOX   Praha   7 690 Kč 
13.4.
15.4.
2021
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do Z
VOX   Praha   15 990 Kč 
27.7.
12.8.
2021
Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z
VOX   Praha   8 790 Kč 
27.7.
29.7.
2021
Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z
VOX   Praha   8 790 Kč 
10.8.
12.8.
2021

4 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

• definice a rozpoznání základních prvků účetní závěrky, • výchozí koncepce oceňování IFRS (včetně problematiky kursových rozdílů – IAS 21, aktivace výpůjčních nákladů – IAS 23 a problematiky snížení hodnoty aktiv – IAS 36, IFRS 13 – Oceňování v reálné hodnotě), • dlouhodobá nehmotná aktiva (IAS 38, vazby na související standardy), • dlouhodobá hmotná aktiva (IAS 16, IAS 41, vazby na související standardy), • investice do nemovitostí (IAS 40, vazby na související standardy), • dlouhodobá aktiva držená k prodeji (IFRS 5), • leasingy (IFRS 16), • zásoby (IAS 2, IAS 41), • finanční aktiva a závazky (pohledávky, cenné papíry, závazky – základní východiska klasifikace a oceňování – zejména standardy IFRS 9, IAS 32), • vlastní kapitál (Koncepční rámec, IAS 1, IAS 32, IFRS 9), • rezervy, dohadné položky, podmíněné pohledávky a závazky (IAS 37), • odložená daň (IAS 12), • rozvaha (IAS 1), • výsledovka (IAS 1, IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky), • výkaz peněžních toků (IAS 7), • komentář k účetním výkazům (IAS 1, IAS 8, IFRS 8, IAS 10, IAS 24).