On-line seminář: Nový zákon o odpadech zavádí mnoho změn i novinek – účinnost od 1. 1. 2021

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Další právní normy

Obsah již proběhlého kurzu

Účinnost a struktura zákona o odpadech: • „odpadový balíček“, • povinná transpozice odpadových směrnic EU, • stručný obsah zákona, • hierarchie odpadového hospodářství. Stav movité věci: • odpad, nebezpečný odpad, ukončení odpadového režimu, • zásady zařazování, třídění, označování odpadů, • soustřeďování a klasifikace nebezpečných odpadů, • vedlejší produkt, předcházení vzniku odpadů. Přehled povinností původce a oprávněných osob: • kdo je původce: činnost více osob; pronajímatel, • povinnosti občana, vlastníka pozemku, školy, obce, • základní povinnosti původce, • provozovatel zařízení, povolení a provoz zařízení, • katalog činností, • obsah žádosti, revizní zprávy, povolení, • výjimky – zařízení bez povolení. Pravidla nakládání s odpadem: • vzorkování a zkoušky odpadů, • soustřeďování, upuštění od odděleného soustřeďování, • shromažďování, skladování odpadů, • sběr, úprava, využití odpadů, • mobilní sběr, • odstraňování odpadů, skládkování, poplatek, • třídící sleva na skládce, • vnitrostátní a přeshraniční přeprava. Vedení evidence odpadů a ohlašování: • vedení průběžné evidence školy, obce, oprávněné osoby, • ohlašování odpadů a zařízení, • nová katalogová čísla (PPP), • nové evidenční kódy. Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem: • obecní systém, • předávání KO do obecního systému, • nakládání s BRKO; kompostování, • poplatek za komunální odpad. Nápravná opatření a sankce: • přestupky fyzických osob, obcí, • přestupky provozovatelů, právnických osob. Dotazy a diskuze.