Akciová společnost od A do Z (po velké novele zákona o obchodních korporacích i dalších změnách)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
23.4.
2021
Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
23.4.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   9 990 Kč 
24.4.
26.6.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   10 990 Kč 
24.4.
10.7.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   11 990 Kč 
24.4.
10.7.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   11 990 Kč 
25.4.
4.7.
2021
Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE seminář
BOVA     2 290 Kč s DPH
26.4.
2021
Online seminář: Spory při realizaci staveb - chyby, které Vám u soudu srazí vaz
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
26.4.
2021
JAK ŘEŠIT POHLEDÁVKY a dostat co nejvíce peněz zpět
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
27.4.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář JAK ŘEŠIT POHLEDÁVKY a dostat co nejvíce peněz zpět
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
27.4.
2021
Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
28.4.
2021
Aktuální problémy exekučního řízení po novelách - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
29.4.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   10 990 Kč 
1.5.
17.7.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   8 990 Kč 
1.5.
3.7.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   8 990 Kč 
1.5.
3.7.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   9 990 Kč 
2.5.
27.6.
2021
Smluvní pokuta - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
3.5.
2021
Zákon o majetku státu - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
4.5.
2021
Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
5.5.
2021
Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
5.5.
2021
  Stránka 1 z 12   Další
20 z 228 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Odborný program semináře:
EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ, OBCHODNÍ REJSTŘÍK, VÝMAZ SPOLEČNOSTI Z NĚJ
   - nové vymezení skutečných majitelů, povinností týkajících se jejich zápisu do evidence a důsledků jejich porušení (nový zákon o evidenci skutečných majitelů a jeho praktické dopady na fungování akciových společností)
   - přímý zápis notářem do obchodního rejstříku, reakce na praktické zkušenosti s fungováním rejstříkové úpravy ve vztahu k akciové společnosti, reflexe aktuální rejstříkové praxe
   - tvorba a zápis firmy do obchodního rejstříku
   - vymezení předmětu podnikání / činnosti a jeho zápis do obchodního rejstříku – nové souvislosti (dopady velké novely ZOK)
   - zrušení společnosti soudem – praktické otázky (včetně nové úpravy zrušení nekontaktní společnosti bez likvidace)
AKCIE A DISPOZICE S NIMI
   - druhy akcií, možnosti a limity při jejich vytváření (akcie bez podílu na zisku / hlasovacích práv / divizní / s příplatkovou povinností / s jinými povinnostmi?), zápis druhu do obchodního rejstříku a jeho význam
   - převody akcií, omezení převoditelnosti (včetně zákazu zcizení a jeho zápisu do obchodního rejstříku), předkupní právo k akciím (typy a možnosti v platné úpravě), rizika pro nabyvatele atd.
   - odpovědnost za vady akcií, zákonné vs. smluvené vlastnosti akcií (zvláště ve vztahu ke stavu závodu), prohlášení a záruky kupujícího, garance účetní závěrky – jejich druhy a právní význam
   - zastavení akcií, vliv korporačních a dalších omezení na možnost zastavit akcie, modus vzniku zástavního práva, převody zastavených akcií atd.
   - nevydané akcie a jejich převod / zastavení
   - prohlášení akcií za neplatné – právní význam a důsledky
OBEC / STÁT COBY AKCIONÁŘ
   - specifika výkonu akcionářských práv obcí / státem
PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ
   - dispozitivita / kogentnost právní úpravy akcionářských práv (která práva lze stanovami „omezit“, která nikoliv?)
   - právo účastnit se valné hromady (včetně otázek spojených se zastoupením / doprovodem akcionáře na valné hromadě a náležitostí / účinků plné moci), právo hlasovat, právo na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy
   - právo podat akcionářskou žalobu (a rozsah procesních i hmotněprávních oprávnění žalujícího akcionáře při zastupování společnosti)
   - vkladová povinnost (příplatková povinnost?)
   - povinnost loajality
   - nucený přechod účastnických cenných papírů (s důrazem na aktuální judikaturu)
VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
   - orgány společnosti a jejich složení (struktura, typy orgánů, základní pravidla pro rozhodování, opatrovník společnosti)
   - monistický systém řízení akciové společnosti, jeho výhody / nevýhody a výkladová úskalí (včetně zásadních změn v úpravě monistického systému, jež přináší velká novela ZOK)
   - valná hromada (působnost – například ke schvalování převodu či zastavení závodu nebo části jmění, resp. k udělování pokynů ke strategickému (koncepčnímu) řízení společnosti, svolání, náležitosti pozvánky, orgány, průběh, rozhodování per rollam, další distanční formy výkonu akcionářských práv, zápis, protest a jeho náležitosti, účinnost usnesení, revokace usnesení, napadení platnosti usnesení u soudu a účastenství v takovém řízení, zdánlivá usnesení aj.)
   - specifika rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady
   - důsledky nedodržení zákonem stanovené formy notářského zápisu, jednorázové průlomy do stanov – pojem, význam, režim
MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
   - tvorba vlastního kapitálu (včetně dobrovolných a nepeněžitých příplatků)
   - rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně časového testu, bilančních testů či testu insolvence, zásadní povinnosti rozdělit zisk a materiálního soudního přezkumu důvodnosti usnesení o nerozdělení či obcházení pravidel o rozdělování zisku skrze bezúplatná či jinak nevýhodná plnění společnosti ve prospěch akcionářů – např. nepřiměřené vysoké úroky z dluhopisů)
   - výplata záloh
   - aktuální otázky týkající se efektivního snížení základního kapitálu
POSTAVENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU
   - předpoklady pro výkon funkce, diskvalifikace
   - postavení právnické osoby coby člena orgánu a jejího zástupce
   - vznik a zánik funkce (s důrazem na odstoupení z funkce po velké novele ZOK, včetně tzv. vysílacího práva a participace zaměstnanců)
   - smlouva o výkonu funkce a odměňování, možnost podřízení smlouvy režimu zákoníku práce a důsledky z toho plynoucí
   - souběhy funkce a pracovního poměru ve světle poslední judikatury
   - péče řádného hospodáře a povinnost loajality (s důrazem na novinky z poslední judikatury)
   - (závazné) pokyny k obchodnímu vedení a důsledky jejich (ne)dodržení
   - odpovědnost členů volených orgánů za škodu (včetně přímé odpovědnosti třetím osobám za škodu způsobenou při výkonu funkce) a jejich ručení za dluhy společnosti
   - nová úprava žaloby na doplnění pasiv – pojem, význam, přechodná ustanovení
   - pojem a postavení faktických (stínových) vedoucí
AKTUÁLNÍ OTÁZKY JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST
   - způsob zastupování (samostatně či s jiným členem) a jeho nedodržení / možnost dodatečně schválit jednání učiněné členem statutárního orgánu v rozporu s takovým způsobem (ratihabice) / kdy jednání člena statutárního orgánu (a dalších osob) přičitatelné společnosti
   - plné moci udělené členovi statutárního orgánu navenek či jinému členovi (kdo může za společnost takovou plnou moc udělit?)
   - konflikt zájmů, právní význam a způsoby jeho překonávání (včetně poslední judikatury ke kolizním hmotněprávním opatrovníkům)
   - zastupování společnosti při pasivních jednáních (doručování společnosti skrze členy statutárního orgánu a další osoby / konflikt zájmů při doručování – důsledky doručování „sám sobě“ ve vlastní záležitosti)
   - přičítání (ne)vědomí o určité skutečnosti členů statutárních orgánů a dalších osob společnosti
PODNIKATELSKÁ SESKUPENÍ A KONCERNOVÉ PRÁVO
   - vlivná, ovládající, řídící osoba – pojem, možnosti, povinnosti, rizika
   - náležitosti a přezkum zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
   - nástroje ochrany mimostojících akcionářů