Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku

Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/obec-jako-radny-hospodar-pri-sprave-nemoviteho-majetku-1627
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , webinář
Vybraný termín:  18.08.2022   
Cena bez DPH: 1 735 Kč https://www.integracentrum.cz/obec-jako-radny-hospodar-pri-sprave-nemoviteho-majetku-1627
Cena s DPH: 2 100 Kč
Lektor: JUDr. Adam Zítek Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem webináře je seznámit posluchače s aktuální úpravou práva nemovitostí ve vazbě na povinnosti obcí, jakožto řádných hospodářů. Webinář bude zaměřen na praktické potřeby samospráv při řešení některých výkladových nejasností právních předpisů, a to v konfrontaci s běžnou praxí. Výklad se dotkne i vztahu obcí s katastrálními úřady při výkonu státní správy a dále režimu smluvního jednání podle zákona o registru smluv. Aktuální problematiku zahrnuje i výklad o právní limitaci spolupráce obcí s developery. Výklad bude doplněn praktickými příklady, včetně relevantní judikatury.

Program webináře:

 • Nemovitosti, jejich součásti a příslušenství. Právní režim staveb.
  Vysvětlení základních pojmů současné úpravy nemovitostního práva jako je rozdělení nemovitých věcí na hmotné a nehmotné a aplikace superficiální zásady. Vysvětlení výjimek pro stavby ve smyslu občanskoprávním, které i nadále zůstávají samostatnou věcí.
 • Obsahová pravidla při nakládání s nemovitostmi obcí
  Tvorba vůle obce má jasné ústavní a zákonné mantinely. Stěžejním kritériem je jednání v zájmu blaha obce. Obsah tohoto pojmu je dotvářen judikaturou, která bude uvedena v praktických souvislostech.
 • Procedurální pravidla při nakládání s nemovitostmi obcí
  Přísně jsou nastavena i formální pravidla při nakládání s nemovitým majetkem obcí. Přes dlouholetou účinnost příslušných právních předpisů stále dochází k jejich porušování. I zde je tedy k dispozici poměrně bohatá judikatura, která poslouží pro praktické pochopení. Zdůrazněny budou následky porušení těchto pravidel v podobě absolutní neplatnosti právního jednání.
 • Obce a katastr nemovitostí
  Ve vztahu ke katastrálním úřadům obce nevystupují jenom jako účastníci řízení, ale je na ně kladena celá řada součinnostních povinností zejména ve vztahu ke správě katastrálních území. Tyto součinnosti vyplývají z katastrálních předpisů a jejich neznalost může vést ke způsobení škody. Proto jim bude věnována patřičná pozornost.
 • Obec a převod vlastnického práva k věci nemovité
  Vysvětleny budou rozdíly při převodech nemovitostí v katastru evidovaných a neevidovaných. Zmíněny budou náležitosti smluvních ujednání a možná řešení zajištění zaplacení kupní ceny nabyvatelem.
 • Obec a právo stavby
  Obce patří mezi typické adresáty právní úpravy práva stavby, kdy většinou vystupují jako vlastník pozemku. Právo stavby bude pojednáno jako systémová výjimka ze superficiální zásady. Budou vysvětleny jeho základní rysy, a to na praktických příkladech. Pojednáno bude o vzniku a zániku práva stavby a o právech a povinnostech z práva stavby. Téma bude postupně nazíráno nejprve z pohledu vlastníka pozemku a poté z pohledu vlastníka práva stavby (stavebníka), neboť jejich zájmy jsou často diametrálně odlišné.
 • Obec a užívací vztahy k věcem nemovitým
  Rozebrány budou základy právní úpravy obecného nájmu, nájmu pro bydlení (nájem bytu a domu) a nájmu prostoru sloužícího podnikání. Dále bude zmíněn pacht nemovité věci, a to z pohledu obce, jakožto propachtovatele.
 • Vztahy obcí s developery
  Pro rozvoj území obcí je charakteristická výstavba prováděná developerskými subjekty. I zde obce musí dbát na zájmy svých občanů, členů obce (blaho pro obec). Za tím účelem jsou často uzavírány kooperační smlouvy mezi obcí a developerem, kde obě strany hledají vzájemný kompromis ve svých, často protichůdných zájmech. V této části výkladu bude odpovězeno na otázky, k čemu všemu se obec může legálně zavázat a co vše může legálně požadovat.
 • Dispozice s nemovitostmi a registr smluv
  Pojednáno bude o dopadech zák.č. 340/2015 Sb. o registru smluv na smluvní praxi obcí ve vztahu k nemovitým věcem. Ve výkladu budou zobecněny dosavadní zkušenosti a případná judikatura.
 • Diskuse, odpovědi na dotazyKurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ
Název      Cena     
Katastr nemovitostí - postupy při správě katastru - distanční
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
e-learning
Postup při ukončení a zahájení volebního období - komunální volby 2022
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
16.8.
2022
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
18.8.
2022
Finanční řízení školy aktuálně
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
23.8.
2022
Finanční kontrola uvnitř orgánu veřejné správy
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
30.8.
2022
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
30.8.
2022
Konference VTZ 2022
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
30.8.
2022
Konference VTZ 2022
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
30.8.
2022
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - procesní část
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
30.8.
2022
Místní a účelové komunikace v roce 2022
EDUZONE-CZ   Praha   4 695 Kč s DPH
7.9.
2022
Vyvlastňování pozemků a staveb
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 100 Kč 
8.9.
2022
Vlastnictví bytů a SVJ - dopady novely občanského zákoníku a aktuální judikatura
Verlag Dashöfer     4 223 Kč s DPH
9.9.
2022
Jméno a příjmení
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
13.9.
2022
Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku
EDUZONE-CZ   Praha   4 695 Kč s DPH
13.9.
2022
Správa hřbitova v praxi - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
13.9.
2022
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč 
13.9.
2022
Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
15.9.
2022
Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
15.9.
2022
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
15.9.
2022
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč 
15.9.
2022
  Stránka 1 z 11   Další
20 z 211 termínů