On-line vysílání: Účetní závěrka za rok 2020 v plném a zkráceném rozsahu

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
On-line vysílání: Účetnictví pro nestátní neziskové organizace
VOX   u vašeho počítače   4 950 Kč 
11.1.
25.1.
2021

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Obsah účetní závěrky v plném a zkráceném rozsahu. Závěrkové operace: • účetní uzávěrka a účetní závěrka, • věcná správnost účetnictví – inventarizace majetku a závazků, • závěrkové operace – časové rozlišování, dohadné položky, rezervy, • ocenění pro účely sestavení účetní závěrky (na bázi pořizovacích cen, snížení hodnoty, tvorba opravných položek, přecenění na reálnou hodnotu, kursové rozdíly), • účtování splatné a odložené daně, • uzavírání účetních knih. Sestavení účetní závěrky: • rozvaha (klasifikace aktiv, závazků a struktury vlastního kapitálu), • výsledovka (položky výsledovky v druhovém a účelovém členění), • přehled o změnách ve vlastním kapitálu, • přehled peněžních toků, • příloha k účetním výkazům (struktura informací) a výroční zpráva. Ověření a zveřejnění účetní závěrky.