Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
25.11.
2021

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Právní úprava ochrany životního prostředí je v českém právním řádu provedena celou řadou zákonů a dalších právních předpisů. Vedle tzv. průřezových úprav (stavební právo, posuzování vlivů na životní prostředí, poskytování informací a další) leží její těžiště v tzv. složkových předpisech, zaměřených jednak na ochranu jednotlivých složek životního prostředí (např. ekosystémů, vody, půdy, ovzduší aj.) nebo na ochranu před specifickými hrozbami či riziky (odpady, chemické látky apod.).

Náročnost porozumění právní úpravě vyplývá, mimo jiné, z jejího odborného základu (ať již přírodovědného či technického). Orientaci v ní komplikují, vedle počtu předpisů, také jejich časté novelizace.

Zákony a další právní předpisy k ochraně životního prostředí jsou rovněž předmětem rozsáhlé judikatury správních soudů, případně Ústavního soudu.


Seminář je primárně zaměřen na seznámení účastníků s rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu a krajských soudů ve správním soudnictví, a to v oblasti ochrany životního prostředí. V rozhodovací činnosti soudů jsou vykládány mnohé základní instituty právní úpravy ochrany životního prostředí.

K hlavním oblastem náleží:
• ochrana životního prostředí jako veřejného zájmu ve stavebním právu
• poskytování informací o životním prostředí
• posuzování vlivů na životní prostředí (EIA a SEA)
• ochrana přírody a krajiny
• ochrana lesa a zemědělské půdy
• ochrana vod
• ochrana ovzduší
• odpadové a obalové právo
• právní úprava hornických činností
• a další.

Relativně samostatné problematiky představují specifika správních procesů a deliktního práva v oblasti ochrany životního prostředí.

Obecně významnou kapitolou je problematika judikatury správních soudů jako pramene (poznání) práva. I s odkazy na relevantní rozhodnutí Ústavního soudu a správních soudů budou účastníci semináře seznámeni se zásadami práce s judikaturou a limity její využitelnosti v praxi správních orgánů i dotčených osob a jejich zástupců.

Materie je tak velmi rozsáhlá a výrazně překračuje meze specializace. Judikatura soudů je zpracována a systematicky publikována z technických důvodů jen v malém rozsahu a není tak snadno dostupná. Je proto vhodné získat a udržovat průběžnou vědomost o tom, jaké otázky v pojednávaném oboru soudy ve správním soudnictví řešily a řeší.

Účastníci budou v přednášce seznámeni s klíčovou starší, ale zejména se zcela aktuální judikaturou českých soudů rozhodujících ve správním soudnictví. Komentované judikáty jsou při výkladu systematicky seřazeny a vybrány se zvláštním zřetelem k rozhodnutím dosud nepublikovaným.

Základní témata semináře:
využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob
• zásady práce s judikaturou správních soudů
• judikatura k ochraně životního prostředí v územním plánování a stavebním právu
• judikatura k posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí
• judikatura k poskytování informací o životním prostředí
• ochrana přírody a krajiny v judikatuře
• ochrana lesa a zemědělské půdy v judikatuře
• judikatura k ochraně vod a ovzduší
• judikatura k odpadovému právu a k vybraným činnostem rizikovým pro životní prostředí
• specifika správního řízení a správního trestání v oblasti ochrany životního prostředí
• ochrana životního prostředí a správní soudnictví