Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory

Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5926
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  05.11.2020    1 den
Cena bez DPH: 2 305 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5926
Cena s DPH: 2 790 Kč
Popis ceny:
Oběd(y): +130 Kč/os. .
Lektor: Mgr. Vendula Zahumenská Ph.D. , Mgr. David Zahumenský
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Mgr. Vendula Zahumenská Ph.D. odbornice na územní rozvoj měst a obcí v praxi, vysokoškolská pedagožka na Masarykově universitě, autorka řady odborných článků
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Mgr. David Zahumenský advokát, odborník na pravidla pro uzavírání smluv s investory
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program semináře:
Zásady rozvoje obce jako pravidla pro jednání s investory
   - vhodné úpravy strategických dokumentů, zejm. programů rozvoje obce z hlediska nedostatků veřejné infrastruktury (deficity veřejné infrastruktury)
   - proces tvorby zásad rozvoje území (pravidla pro nediskriminační a spravedlivé jednání s investory)
   - jaké problémy investorská výstavba v obci způsobí a co je třeba kompenzovat
   - příklady z již existujících zásad rozvoje s upozorněním na problematické pasáže
Plánovací smlouvy a další smlouvy obcí s investory
   - druhy smluv, které mohou obce s investory uzavírat a závazky, které tyto smlouvy mohou obsahovat
   - plánovací smlouvy podle stavebního zákona
   - smlouvy mezi stavebníky a vlastníky dopravní a technické infrastruktury uzavírané během územního řízení
   - nepojmenované smlouvy podle občanského zákoníku, které se mohou týkat všech čtyřech typů veřejné infrastruktury
   - úskalí smluv o rozvoji území, jako je např. konání místního referenda
   - související judikatura
   - příklady z dobré praxe a příklady ze zahraničí
Veřejnoprávní limity uzavírání smluv mezi obcí a investorem
   - dovolené a nedovolené závazky směrem k územnímu řízení, kde obec vystupuje v rámci své samostatné působnosti jako účastník řízení
   - dovolené a nedovolené závazky směrem k vlastnictví pozemků, kam spadá především problematika služebností
   - vlastnictví dopravní a technické infrastruktury – zejména připojování na vodovod a kanalizaci
   - trestní a civilní odpovědnost zastupitelů za smlouvy s investory
Jednání s investory: obsah smlouvy
   - jak formulovat závazky investorů, kdy obce musí vycházet ze zásady přiměřenosti, tj. smí po investorech požadovat jen takovou infrastrukturu, která skutečně souvisí s jejich záměrem a jejíž potřebu záměr vyvolal
   - zajištění závazku, které mnohé obce ve smlouvách s investory opomíjejí a v případě, kdy nedochází k dobrovolnému plnění smlouvy ze strany investora, nejsou schopny plnění vynutit a mnohdy musí přistoupit k tomu, že infrastrukturu zbudují a zafinancují samy
   - problematika insolvence investora včetně příkladů závazků z konkrétních smluv s investory
   - poznatky z aktuální judikatury
Odpovědnost obce vůči investorovi: náhrady za zmařenou investici
   - možnosti obce měnit územní plán v neprospěch investora
   - je obec povinna za takové změny poskytovat náhradu? (za jakých podmínek)
   - odpovědnost obce za situaci, kdy změnu územního plánu zrušil soud a v důsledku takového rozhodnutí nemohl investor svoji investici realizovat
   - příklady z praxe a judikatura
Další nástroje rozvoje území (regulativy a etapizace v územním plánu, regulační plány a smlouvy o parcelaci)
   - efektivní využití nástrojů územního plánování
   - vhodné regulativy v územním plánu, regulační plány a územní studie a etapizace
   - specifické otázky jako jsou možnosti obce regulovat území dočasně prostřednictvím stavební uzávěry se zaměřením na náhrady za omezení vlastnických práv
   - trojí postavení obce v územním plánování (pořizovatel, samospráva a vlastník dotčených pozemků)

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Nový zákon o znalcích
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
3.11.
2020
Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
3.11.
2020
Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
3.11.
2020
Nový zákon o znalcích - ON-LINE seminář
BOVA     2 290 Kč s DPH
3.11.
2020
Jméno a příjmení v matriční praxi po novele
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
5.11.
2020
Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
BOVA   Praha   5 580 Kč s DPH
5.11.
6.11.
2020
Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.11.
2020
Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE seminář
BOVA     4 380 Kč s DPH
5.11.
6.11.
2020
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
10.11.
2020
Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
10.11.
2020
Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
10.11.
2020
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy - ON-LINE seminář
BOVA     1 990 Kč s DPH
10.11.
2020
Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novela
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
10.11.
2020
Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
10.11.
2020
Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
10.11.
2020
Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů
BOVA   Praha   8 870 Kč s DPH
11.11.
30.11.
2020
Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
11.11.
2020
Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE seminář
BOVA     6 770 Kč s DPH
11.11.
9.12.
2020
Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
12.11.
2020
Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
12.11.
2020
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 77 termínů