Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
20.4.
2021
Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na přípravu rekodifikace - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
20.4.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
27.4.
2021
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE seminář
BOVA     2 290 Kč s DPH
28.4.
2021
Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE seminář
BOVA     6 770 Kč s DPH
28.4.
2021
Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
30.4.
2021
Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
30.4.
2021
Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
4.5.
2021
Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
4.5.
2021
Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
4.5.
2021
Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
4.5.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
BOVA   Praha   2 090 Kč s DPH
6.5.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
6.5.
2021
Stavební zákon a předpisy související v aktuální judikatuře správních soudů
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
6.5.
2021
Stavební zákon a předpisy související v aktuální judikatuře správních soudů - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
6.5.
2021
Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
10.5.
2021
Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
10.5.
2021
Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
11.5.
2021
Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
11.5.
2021
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jak probíhá rekodifikace veřejného stavebního práva - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
11.5.
2021
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 80 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Program semináře:
Zásady rozvoje obce jako pravidla pro jednání s investory
   - vhodné úpravy strategických dokumentů, zejm. programů rozvoje obce z hlediska nedostatků veřejné infrastruktury (deficity veřejné infrastruktury)
   - proces tvorby zásad rozvoje území (pravidla pro nediskriminační a spravedlivé jednání s investory)
   - jaké problémy investorská výstavba v obci způsobí a co je třeba kompenzovat
   - příklady z již existujících zásad rozvoje s upozorněním na problematické pasáže
Plánovací smlouvy a další smlouvy obcí s investory
   - druhy smluv, které mohou obce s investory uzavírat a závazky, které tyto smlouvy mohou obsahovat
   - plánovací smlouvy podle stavebního zákona
   - smlouvy mezi stavebníky a vlastníky dopravní a technické infrastruktury uzavírané během územního řízení
   - nepojmenované smlouvy podle občanského zákoníku, které se mohou týkat všech čtyřech typů veřejné infrastruktury
   - úskalí smluv o rozvoji území, jako je např. konání místního referenda
   - související judikatura
   - příklady z dobré praxe a příklady ze zahraničí
Veřejnoprávní limity uzavírání smluv mezi obcí a investorem
   - dovolené a nedovolené závazky směrem k územnímu řízení, kde obec vystupuje v rámci své samostatné působnosti jako účastník řízení
   - dovolené a nedovolené závazky směrem k vlastnictví pozemků, kam spadá především problematika služebností
   - vlastnictví dopravní a technické infrastruktury – zejména připojování na vodovod a kanalizaci
   - trestní a civilní odpovědnost zastupitelů za smlouvy s investory
Jednání s investory: obsah smlouvy
   - jak formulovat závazky investorů, kdy obce musí vycházet ze zásady přiměřenosti, tj. smí po investorech požadovat jen takovou infrastrukturu, která skutečně souvisí s jejich záměrem a jejíž potřebu záměr vyvolal
   - zajištění závazku, které mnohé obce ve smlouvách s investory opomíjejí a v případě, kdy nedochází k dobrovolnému plnění smlouvy ze strany investora, nejsou schopny plnění vynutit a mnohdy musí přistoupit k tomu, že infrastrukturu zbudují a zafinancují samy
   - problematika insolvence investora včetně příkladů závazků z konkrétních smluv s investory
   - poznatky z aktuální judikatury
Odpovědnost obce vůči investorovi: náhrady za zmařenou investici
   - možnosti obce měnit územní plán v neprospěch investora
   - je obec povinna za takové změny poskytovat náhradu? (za jakých podmínek)
   - odpovědnost obce za situaci, kdy změnu územního plánu zrušil soud a v důsledku takového rozhodnutí nemohl investor svoji investici realizovat
   - příklady z praxe a judikatura
Další nástroje rozvoje území (regulativy a etapizace v územním plánu, regulační plány a smlouvy o parcelaci)
   - efektivní využití nástrojů územního plánování
   - vhodné regulativy v územním plánu, regulační plány a územní studie a etapizace
   - specifické otázky jako jsou možnosti obce regulovat území dočasně prostřednictvím stavební uzávěry se zaměřením na náhrady za omezení vlastnických práv
   - trojí postavení obce v územním plánování (pořizovatel, samospráva a vlastník dotčených pozemků)

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.