Smluvní a závazkové právo

Smluvní a závazkové právo Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5878
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  10.06.2021    4 dny
Místo: Doksy (doksy-okres-ceska-lipa)
Cena bez DPH: 8 247 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5878
Cena s DPH: 9 980 Kč
Popis ceny:
Stravování: +1745 Kč/os., 3x snídaně, 4x oběd, 3x večeře; ubytování: +1800 Kč/os., 3 noci; doprava z Prahy: zdarma (nutno dojednat předem telefonicky).
Lektor: JUDr. Petr Čech h.D., LL.M. , JUDr. Robert Pelikán h.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Petr Čech h.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: JUDr. Robert Pelikán h.D. v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:
základní otázky výkladu a aplikace nového smluvního práva
   - dispozitivita / kogentnost nového civilního práva ve světle poslední judikatury Nejvyššího soudu
   - trendy a metody ve výkladu nového civilního práva patrné v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu
obecné limity smluvní volnosti
   - veřejný pořádek, dobré mravy – pojem, význam (která pravidla tvoří dle aktuální rozhodovací praxe soudů součást veřejného pořádku, kdy jsou dle judikatury úrok / úrok z prodlení / smluvní pokuta nemravně vysoké, další judikované případy nemravnosti / nepoctivosti ujednání či výkonu práva) a kdy je rozpor s nimi „zjevný“
   - ochrana spotřebitele
   - ochrana slabší strany
smlouva jako právní jednání – existence, platnost a účinnost
   - zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky (včetně aktuální judikatury k „nepřihlížení“ k právnímu jednání)
   - stěžejní rozhodnutí k náležitostem a (ne)určitosti právního jednání z poslední doby
   - relativní / absolutní / částečná neplatnost – pojem, důvody a důsledky (včetně poslední judikatury k významu doktríny favor negotii, k neplatnosti pro rozpor se zákonem či jeho obcházení anebo počáteční nemožnost plnění)
   - přípustnost „smluvní pokuty“ za výkon práva a dalších nepojmenovaných ujednání
   - forma právního jednání (kdy povinně písemná forma, jak naplnit, důsledky nedodržení, dodržení formy v digitálním světě – obyčejný e-mail coby písemná forma?)
   - omyl a jeho právní důsledky (včetně nepřečtení smlouvy či omluvitelnosti jiného omylu vyvolaného lstí nebo výslovnými prohlášením druhé strany ve smlouvě)
   - účinnost právního jednání (podmínky vs. časová určení, úskalí spojená s doručováním, přípustnost dohody o doručovací adrese odlišné od reálné dispoziční sféry adresáta a možné nesnáze při aplikaci takové dohody)
   - relativní neúčinnost právního jednání, režim bezúplatných právních jednání, důsledky převodu věci dotčené odpůrčí žalobou v průběhu řízení a rizika plynoucí pro smluvní strany z poslední judikatury k plnění férové kupní ceny na jiný účet než věřitelův (včetně zástavního věřitele)
vznik smlouvy
   - možná dohoda o způsobu kontraktace
   - nabídka a její přijetí, veřejná nabídka
   - reklama, výloha či katalog jako nabídka smlouvy
   - smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran
   - kdy mlčení znamená souhlas
   - adhesní smlouvy
   - (všeobecné) obchodní podmínky (a jejich následné změny)
   - smlouva o smlouvě budoucí
obsah smlouvy
   - výklad právního jednání (podrobně k jednotlivým metodám i judikatuře k nim)
   - mimosmluvní zdroje obsahu závazku (včetně významu obchodních zvyklostí)
   - lichva, neúměrné zkrácení
změna účastníka závazku
   - postoupení pohledávky
   -
• které pohledávky (ne)lze postoupit
   -
• zákaz postoupení, jeho možné podoby a důsledky porušení
   -
• dohoda o postoupení, její náležitosti a vady
   -
• právní účinky postoupení (co /ne/přechází s pohledávkou)
   -
• bona fide (ne)nabytí pohledávky od neoprávněného postupitele
   -
• postavení / námitky dlužníka před / po účinnosti cesse (včetně započtení)
   -
• uznání postoupené pohledávky jako pravé – náležitosti, účinky
   -
• odstoupení / změna / výpověď / zrušení smlouvy po postoupení
   -
• odpovědnost postupitele za pravost / dobytnost postoupené pohledávky
   -
• subrogace, výkup pohledávek
   - postoupení smlouvy
   - převzetí dluhu / převzetí dluhu s jistotou / přechod dluhů s (bytovou) jednotkou / převzetí plnění
   - přistoupení k dluhu
   - převzetí majetku
   - (ne)přechod dluhů se závodem a osud jejich zajištění
dohoda o změně obsahu
   - privativní novace
   - dohoda o narovnání
   - kumulativní novace
   - změna obsahu závazku
zákonná změna obsahu
   - prodlení dlužníka / věřitele
   - vady plnění a jejich důsledky (s důrazem na aktuální judikaturu)
   -
• limity autonomie vůle a možnosti i úskalí jejich využití (prodej nemovitosti „jak stojí a leží“?)
   -
• okruh nároků nabyvatele, souběh s obecnou úpravou omylu či neúměrného zkrácení
   -
• vědomé a nevědomé vady a jejich praktické dopady na reklamační lhůty
   -
• nesnáze spojené s vymezením lhůt pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady
   -
• revoluční změny navrhované v souvislosti s transpozicí nové směrnice EU 2019/771 o některých aspektech smluv o prodeji zboží do občanského zákoníku)
   - podstatná změna okolností
splnění
   - pravidla pro započítávání obdržených plateb
   - plnění na jiný účet než uvedený ve smlouvě
   - právní význam a rizika kvitancí
započtení
   - předpoklady započtení
   - právní účinky započtení
   - započtení bez ohledu na vzájemnost (ex personae tertii)
odstoupení od smlouvy
   - obecně k důvodům odstoupení
   - právní důsledky odstoupení
další způsoby zániku závazku
   - vzdání se práva / prominutí dluhu (včetně konkludentních způsobů)
   - zánik dohodou
   - výpověď
   - nemožnost plnění
   - zákonné právo zrušit po 10 letech smlouvu na dobu určitou
   - splynutí dlužníka a věřitele (a důsledky pro ostatní dlužníky / věřitele)
dopady pandemie na závazkové právo
   - leges covid (zvláštní předpisy pro zmínění dopadů pandemie) s vazbou na závazkové právo a jejich promítnutí do závazkových vztahů
   - možnosti obecných institutů smluvního práva (podstatná změna okolností, dodatečná nemožnost plnění, okolnosti vylučující odpovědnost aj.)
aktuální otázky z právní úpravy vybraných smluvních typů (s důrazem na poslední judikaturu)
   - darovací smlouva
   - kupní smlouva
   - smlouva o dílo
   - nájemní smlouvaKurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   9 990 Kč 
24.4.
26.6.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   10 990 Kč 
24.4.
10.7.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   11 990 Kč 
24.4.
10.7.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   11 990 Kč 
25.4.
4.7.
2021
Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE seminář
BOVA     2 290 Kč s DPH
26.4.
2021
Online seminář: Spory při realizaci staveb - chyby, které Vám u soudu srazí vaz
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
26.4.
2021
JAK ŘEŠIT POHLEDÁVKY a dostat co nejvíce peněz zpět
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
27.4.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář JAK ŘEŠIT POHLEDÁVKY a dostat co nejvíce peněz zpět
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
27.4.
2021
Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
28.4.
2021
Aktuální problémy exekučního řízení po novelách - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
29.4.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   10 990 Kč 
1.5.
17.7.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   8 990 Kč 
1.5.
3.7.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   8 990 Kč 
1.5.
3.7.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   9 990 Kč 
2.5.
27.6.
2021
Smluvní pokuta - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
3.5.
2021
Zákon o majetku státu - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
4.5.
2021
Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
5.5.
2021
Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
5.5.
2021
Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím nového NEN + bonus - ON-LINE seminář
BOVA     1 990 Kč s DPH
6.5.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   8 990 Kč 
6.5.
24.6.
2021
  Stránka 1 z 12   Další
20 z 226 termínů