Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2020 a novinky od roku 2021

Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2020 a novinky od roku 2021 Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5862
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  11.12. - 13.12.2020    3 dny
Místo: Doksy (doksy-okres-ceska-lipa)
Cena bez DPH: 7 421 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5862
Cena s DPH: 8 980 Kč
Popis ceny:
Stravování: +1215 Kč/os., 2x snídaně, 3x oběd, 2x večeře; ubytování: +1200 Kč/os., 2 noci; doprava z Prahy: zdarma (nutno dojednat předem telefonicky).
Lektor: Ing. Václav Benda , Ing. Vlastimil Bachor , Ing. Petr Ryneš
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Václav Benda BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Ing. Vlastimil Bachor dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Ing. Petr Ryneš auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Odborný program semináře:

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2020 a změny v uplatňování DPH od roku 2021 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.

Výklad bude zaměřen zejména na:
• základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
• vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů od roku 2021,
• místo plnění při dodání zboží pořízení zboží z jiného členského státu a změny provedené v roce 2020,
• vymezení místa plnění při prodeji na dálku od roku 2021,
• pravidla pro dodání zboží v řetězci v roce 2020,
• pravidla pro dodání zboží v režim skladu (call-off stock) v roce 2020,
• uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní v roce 2021,
• sazby daně se zaměřením na změny od 1. 5. 2020,
• přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně nových pravidel pro přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty,
• osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a při vývozu zboží v roce 2020,
• režim přenesení daňové povinnosti v roce 2020 a v roce 2021,
• správa daně v tuzemsku a změny v roce 2020,
• aktuální problémy při podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení v roce 2020.

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2020 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2021, a to zejména:
K posledním novelám ZDP se zaměřením na DPPO, zejména k implementaci směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem/ATAD:
   -
• pravidlo pro omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů, zejména úroků
   -
• zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví z ČR do zahraničí
   -
• pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti a hybridní nesoulady
   - Úpravy pravidel při uplatňování odpočtu na výzkum a vývoj
Změny v daních z příjmů schválené v roce 2020 se zaměřením na DPPO – informace dle vývoje legislativy k datu semináře, ale je pravděpodobné schválení:
   -
• 3. daňového balíčku – mj. stravenkový paušál, zvýšení limitu pro oznámení
   -
• osvobozených příjmů, které jinak podléhají srážkové dani
   -
• uplatnění daňové ztráty zpětně
   -
• zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a dopady do zdaňování příjmů
   -
• dostane se také na rozšíření daňových úlev pro další formy spoření na stáří?
Aktuálně, zejména k
   - úpravám výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů

   -
• posouzení pojistné události na konci roku, kdy oprava je objektivně provedena až v roce následujícím
   -
• připomenutí testování finančních nákladů, zejména úroků při nízké kapitalizaci, náklady související s držbou majetkové účasti
   - pohledávkám
   -
• k tvorbě opravných položek za dlužníky v insolvenčním řízení
   - hmotnému a nehmotnému majetku
   -
• odpisování spoluvlastnických podílů při nabytí darováním nebo zděděním
   -
• práva a povinnosti nájemce/ekonomického uživatele a pronajímatele – vlastníka a rekapitulace správného postupu v situaci, kdy ekonomický uživatel provede technické zhodnocení
   -
• náklady na získání investiční dotace a úpravy vstupní ceny při získání dotace na pořízení majetku
   -
• reakce na novelizované předpisy v oblasti životního prostředí, které již neumožní provozovat staré kotle na pevná paliva a na výměnu stávajících plynových kotlů za kondenzační, kdy dochází vždy ke zvýšení emisní třídy, je technickým zhodnocením nebo je možné je považovat také za opravu?
   - vybraným zaměstnaneckým benefitům
   -
• legislativní východiska
   -
• víte, jak ušetřit a nikoli málo?
   -
• čeho se vyvarovat a nemít problémy?
   -
• které jsou nejvýhodnější a naopak, na co si dát pozor při poskytování benefitů
   -
• uplatňujete správně náklady na teambuilding?
   -
• novela vyhlášky o FKSP od r. 2020 – problémové oblasti z hlediska zdanění
   - Nezapomeneme ani zajímavosti z judikátů a jednání Koordinačního výboru KDP – vloženo v prezentaci k jednotlivým tématům
   - A závěrem si shrneme, co již neplatí v Pokynu D-22 z roku 2014 a naopak by bylo vhodné doplnit…..


PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

Výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2020, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2020 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:
• vybraná ustanovení zákona o účetnictví (kategorizace účetních jednotek, kategorizace konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce, oceňování a vykazování vybraných aktiv, apod.), případné změny pro rok 2021
• změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech pro rok 2020 a případně rok 2021,
• Vybrané účetní metodické oblasti:
   - Dlouhodobý majetek – oceňování, slevy z cen, zařazování DM do užívání,
   - Oceňování zásob
   - Odhady – rezervy, odložené daně, opravné položky, reálná hodnota
   - Opravy chyb, nesprávností v účetnictví, změny v odhadech a změny účetních metod
   - Kapitálové operace
   - Kurzové přepočty – časové rozlišení a cizí měna, zálohy v cizí měně
• informace k vybraným problémům účetní závěrky za rok 2020, například:
   - vykazování srovnatelných údajů v účetní závěrce,
   - vyplňování účetních výkazů,
   - sestavení přílohy k účetní závěrce,
   - cash flow a přehled o změnách ve vlastním kapitálu,
případné změny v účetních předpisech od roku 2021,
• vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
• další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.

Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH
Název      Cena     
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020
VOX   Praha   2 890 Kč 
1.10.
2020
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
1.10.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
1.10.
2020
21.1.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
1.10.
2020
11.2.
2021
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Břeclav   4 990 Kč 
2.10.
13.11.
2020
Rozpočet územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč 
2.10.
2020
Fakturace v roce 2020, práce s účetními a daňovými doklady
VOX   Praha   2 290 Kč 
2.10.
2020
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
2.10.
2020
Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
2.10.
2020
On-line vysílání: Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu, řešení chyb a nastavení prevence
VOX   Praha   2 590 Kč 
2.10.
2020
On-line vysílání: Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu, řešení chyb a nastavení prevence
VOX   u vašeho počítače   1 490 Kč 
2.10.
2020
On-line seminář: Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení, účetní a daňové dopady
VOX   u vašeho počítače   2 790 Kč 
2.10.
2020
Základy DPH
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   8 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kroměříž   8 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
3.10.
19.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kroměříž   10 990 Kč 
3.10.
19.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   8 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   10 990 Kč 
3.10.
19.12.
2020
DAŇOVÝ SPECIALISTA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   13 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
  Stránka 1 z 40   Další
20 z 789 termínů