Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2020

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je poskytnout Vám potřebné informace a znalosti o požadavcích stanovených pro rok 2020 na zajištění přípravy provedení inventarizace všeho majetku, závazků a ostatních aktiv i pasiv včetně podrozvahových účtů u vybraných účetních jednotek.

Školení je určeno vedoucím a úředníkům odpovědným za přípravu a provedení inventarizace na obcích, městech a krajích (ÚSC) a dále ekonomům a účetním příspěvkových organizací (PO), organizačních složek státu (OSS) a dobrovolných svazků obcí (DSO). Školení je rovněž určeno pracovníkům oddělení interního auditu a kontrolních oddělení.

Program semináře:

 • Stručná rekapitulace předpisů pro r. 2020, poslední novela inventarizační vyhlášky, časté chyby při její aplikaci, doporučení pro r. 2020, cíle inventarizace
 • Vymezení odpovědnosti a pravomoci osob podílejících se na inventarizaci - dle vnitřního kontrolního systému   
 • Prvotní a rozdílová inventura – doporučené postupy
 • Plán inventur a harmonogram účetní závěrky za r. 2020, zapracování rozhodného dne 
 • Inventarizační komise, určení zodpovědnost členů komisí,
 • Realizace fyzických a dokladových inventur, možnosti využití výstupů z účetnictví jako podkladů pro inventarizaci
 • Jak v r. 2020 správně provést inventuru účtu 403 – investiční transfery
 • Příklady inventarizačních evidencí – inventurní evidence jako podklad pro sestavení inventurních soupisů, pomocná evidence a jiná evidence
 • Příklady zúčtovatelných rozdílů včetně inventarizačních rozdílů zjištěných při inventarizaci
 • Příprava účetních záznamů.
 • Zajištění údajů z katastru nemovitostí pro potřeby ověření správnosti všech údajů zachycených v účetnictví – příklady kontrolovaných údajů.
 • Kontrola správnosti ocenění aktiv, pasiv i podrozvahových účtů
 • Kontrola správnosti odpisového plánu, stručná rekapitulace ČÚS č. 708, zůstatková hodnota, počet let, které ještě zbývají k odpisu majetku, zbytková hodnota
 • Ověření fyzické existence majetku, inventarizace majetku v držení jiných osob a inventura majetku cizího
 • Provedení dokladové inventury, příprava vzájemného odsouhlasení pohledávek a závazků s věřiteli a dlužníky, příklad textu dopisu a návrhy na postupy při ověření shody.
 • Inventurní soupisy, dodatečné inventurní soupisy a zjednodušené inventurní soupisy. Příklady příloh inventurních soupisů, rozšířené nároky na komentáře. Podpisové záznamy zodpovědných osob.
 • Definice inventarizačních rozdílů, definice zúčtovatelných rozdílů - příklady nejčastěji zjištěných rozdílů. Kdy odvést DPH ze zjištěných rozdílů. Stanovisko MFČR k novele zákona o DPH
 • Rozdíly ve způsobu a termínech jejich vypořádání, odpovědnost za zjištěné rozdíly, náhrady škod, informace v inventarizační zprávě
 • Příklad časového postupu činností prováděných od sestavení inventurní evidence až po sestavení inventurního soupisu.
 • Inventarizační zpráva, příklady obsahu zprávy a způsobů jejího vyhodnocení