Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B

Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5842
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  08.02. - 19.02.2021    8 dnů
Cena bez DPH: 19 000 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5842
Cena s DPH: 22 990 Kč
Lektor: JUDr. Petr Čech h.D., LL.M. , JUDr. Jolana Maršíková , Mgr. Ing. Jan Sviták , Doc. Ing. Vladimír Zelenka Ph.D. , Mgr. Tomáš Braun , JUDr. Vladimír Plášil LL.M. , JUDr. Marta Macháčková Ph.D. , Mgr. Eva Bistárová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Petr Čech h.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: JUDr. Jolana Maršíková místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech. Publikuje na téma insolvenční právo.
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Mgr. Ing. Jan Sviták advokát, lektor VŠFS, Praha
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Doc. Ing. Vladimír Zelenka Ph.D. Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Mgr. Tomáš Braun předseda senátu Vrchního soudu Praha
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: JUDr. Vladimír Plášil LL.M. Prezident Exekutorské komory ČR
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: JUDr. Marta Macháčková Ph.D. daňová poradkyně, Brno
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Mgr. Eva Bistárová vrchní ministerský rada oddělení insolvenčního, odbor insolvenční a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program 1. dne – 8. února 2021

9.00 – 16.00 hodin
INSOLVENČNÍ ZÁKON
   - Právní rámec a definice úpadku.
   - Způsob řešení úpadku.
   - Insolvenční rejstřík.
   - Návrh na zahájení řízení.
   - Projednání návrhu.
   - Rozhodnutí o úpadku.
   - Postavení insolvenčního správce.
   - Věřitelské orgány.
   - Typy pohledávek.
   - Přednostní pohledávky a jejich uplatňování.
   - Postavení zajištěných věřitelů.
   - Uplatňování pohledávek přihláškou.
   - Zpracování přihlášek a jejich přezkum.

Přednáší:

JUDr. Jolana MARŠÍKOVÁ - místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech

Program 2. dne – 9. února 2021

9.00 – 16.00 hodin
INSOLVENČNÍ ZÁKON
   - Incidenční spory.
   - Majetková podstata.
   - Odporovatelnost v insolvenci.
   - Řešení úpadku konkursem.
   - Řešení úpadku oddlužením.

Přednáší:

JUDr. Jolana MARŠÍKOVÁ - místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech

Program 3. dne – 10. února 2021

9.00 – 12.00 hodin (1. část)
EXEKUCE A INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
   - Zákonná úprava střetu exekuce a insolvence
   - Insolvenční správce v procesním postavení oprávněného (za úpadce)
   - Procesní postavení povinného po zahájení insolvenčního řízení
   - Postup soudního exekutora po zahájení insolvenčního řízení
   - Plnění vymožené v exekučním řízení a jeho dispozice po zahájení insolvenčního řízení
   - Aktuální judikatura Ústavního soudu ČR a obecných soudů, vztahující se ke střetu exekučního a insolvenčního řízení
   - Porovnání přínosů exekuce majetku dlužníka s institutem oddlužení

Přednáší:

JUDr. Vladimír PLÁŠIL, LL.M. Prezident Exekutorské komory ČR

Program 3. dne – 10. února 2021

13.00 – cca 14.30 hodin (2. část)
PRŮVODCE PROCESEM ZKOUŠKY INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
   - Žádost o vykonání zkoušky insolvenčního správce
   - Další žádosti – kdy podat jakou žádost (a jak)?
   - Omluva ze zkoušky (vč. následků neomluvení)
   - Části zkoušky a jejich obsah
   - Odpovědi na dotazy účastníků

Poznámka: tuto přednášku na téma „Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správce“ dne 10. února 2021 od 13.00 hodin lze absolvovat jako samostatný modul pod číslem semináře 20359 (viz: https://www.bovapolygon.cz/seminar-5915-pruvodce-procesem-zkousky-insolvencniho-spravce.htm).

Zájemce o tuto přednášku tedy není povinen účastnit se kteréhokoliv kurzu pro přípravu insolvenčních správců.

Přednáší:

Mgr. Eva BISTÁROVÁ vrchní ministerský rada oddělení insolvenčního, odbor insolvenční a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR

Program 4. dne – 11. února 2021

9.00 – 16.00
OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD A JEHO APLIKACE V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
   - Předmět a účel OSŘ.
   - Pravomoc a příslušnost soudů.
   - Doručování, předběžná opatření.
   - Aplikace OSŘ v insolvenčním řízení.
   - Základní náležitosti civilního a insolvenčního řízení.
   - Náležitosti žaloby, druhy žalob.
   - Náležitosti insolvenčního návrhu, přistoupení k řízení.
   - Způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost.
   - Rozhodování soudu, řádné a mimořádné opravné prostředky, výkon rozhodnutí.
   - Důkazní povinnost, provádění důkazů, volné hodnocení důkazů.

Přednáší:

Mgr. Tomáš BRAUN Předseda senátu Vrchního soudu Praha

Program 5. dne – 16. února 2021

9.00 – 16.00 hodin

DAŇOVÝ ŘÁD V INSOLVENČNÍ PRAXI
   - Správce daně.
   - Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení.
   - Lhůty.
   - Doručování.
   - Řízení a další postupy.
   - Opravné a dozorčí prostředky.
   - Správa daně, registrační řízení, řízení o závazném posouzení, daňové řízení, nalézací řízení.
   - Placení daní.
   - Správa daně vybírané srážkou.
   - Právní nástupnictví a vztah k insolvenci.
   - Porušení povinností při správě daní.

Přednáší:

JUDr. Marta MACHÁČKOVÁ, Ph.D. Daňová poradkyně, Brno

Program 6. dne – 17. února 2021

9.00 – 16.00 hodin
ZÁKLADY PRÁVNÍ ÚPRAVY VYBRANÝCH OBLASTÍ OBČANSKÉHO A OBCHODNÍHO PRÁVA STĚŽEJNÍCH PRO ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
   - Jednání za podnikatele / společnost (kdy jednání člena statutárního orgánu a dalších osob ne/zaváže podnikatele / společnost?).
   - Vady právních jednání a jejich důsledky (z jakých důvodů je smlouva nejčastěji zdánlivá / neplatná / neúčinná / relativně neúčinná?).
   - Promlčení práva (která práva se ne/promlčují a v jakých lhůtách?).
   - Náhrady škody (kdo a za jakých předpokladů musí poškozenému nahradit škodu?).

Přednáší:

JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta UK Praha, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

Program 7. dne – 18. února 2021

9.00 – 16.00 hodin

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR, DAŇOVÉ ZÁKONY SE ZŘETELEM NA VÝKON ČINNOSTI INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ
   - Právní úprava daní a poplatků.
   - Specifika plnění daňových povinností v průběhu insolvenčního řízení.
   - Daň z nemovitých věcí.
   - Daň z nabytí nemovitých věcí.
   - Daň silniční.
   - Zásady daně z příjmů a zásady daně z přidané hodnoty.

Přednáší:

Mgr. Ing. Jan SVITÁK Advokát, lektor VŠFS, Praha

Program 8. dne – 19. února 2021

9.00 – 16.00 hodin

ÚČETNICTVÍ SE ZŘETELEM NA ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
   - Úvod do problematiky vazeb zákona o účetnictví a insolvenčního zákona.
   - Obsah a struktura účetních závěrek.
   - Účetní předpoklady a zásady za předpokladu trvání účetní jednotky a při insolvenci.
   - Dopady neexistence předpokladu trvání účetní jednotky na vykazování a oceňování aktiv, dluhů, výnosů a nákladů účetní jednotky
   - Specifické účetní případy v rámci insolvenčního řízení.
   - Odpovědnost za vedení účetnictví.
   - Výkazy a výkaznictví, využití insolvenčním správcem.

Přednáší:

Doc. Ing. Vladimír ZELENKA, Ph.D. Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE PrahaKurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   8 990 Kč 
19.1.
9.3.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   10 990 Kč 
19.1.
18.3.
2021
Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
20.1.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   8 990 Kč 
23.1.
27.3.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   8 990 Kč 
23.1.
27.3.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   8 990 Kč 
23.1.
27.3.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   10 990 Kč 
23.1.
10.4.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   10 990 Kč 
23.1.
10.4.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
23.1.
10.4.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   8 990 Kč 
23.1.
27.3.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   10 990 Kč 
23.1.
10.4.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   9 990 Kč 
24.1.
14.3.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   11 990 Kč 
24.1.
28.3.
2021
Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
25.1.
2021
Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář - ON-LINE
BOVA     4 580 Kč s DPH
25.1.
26.1.
2021
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
26.1.
2021
Online seminář: Spory při realizaci staveb - chyby, které Vám u soudu srazí vaz
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
27.1.
2021
Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob) - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
27.1.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   9 990 Kč 
31.1.
4.4.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   10 990 Kč 
31.1.
18.4.
2021
  Stránka 1 z 12   Další
20 z 240 termínů