Účetnictví příspěvkových organizací pro začátečníky • čtyřdenní kurz • 8.- 9. 6. a 17. - 18. 6. 2020

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Název      Cena     
Účetnictví příspěvkových organizací pro začátečníky • čtyřdenní seminář
ANAG   Praha   7 182 Kč 
7.9.
2020
Finanční kontrola obcí a příspěvkových organizací
EDUZONE-CZ   Praha   5 082 Kč s DPH
19.10.
2020

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: začínající účetní nebo účetní s malou praxí, které účtují příspěvkové organizace (nebo jejich účetnictví kontrolují). Předpokladem je znalost podvojného účetnictví. Seminář je určen pro omezený počet účastníků.


Seminář se koná ve dnech 8. 6., 9. 6., 17. 6. a 18. 6. 2020 od 9.00 – 15.30 hod.


Účastníci semináře dostanou publikaci Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací a ukázkové číslo časopisu Účetní a daně. Také obdrží osvědčení o absolvování kurzu.


1. den • 8. června 2020 • přednáší Ing. Marcela PARDOVSKÁ
 • Právní rámec příspěvkových organizací


 • Základní dokumenty, zřizovací listiny


 • Základní účetní operace – účtování o nákladech a výnosech

  nákup materiálu, nákup služeb, mzdové náklady, tržby za prodej výrobků, zboží a služeb, časové rozlišení2. den • 9. června 2020 • přednáší Ing. Marcela PARDOVSKÁ
 • Základní evidence a kontrolní mechanismy

  zásoby a skladová evidence, pokladna a pokladní kniha, ceniny a evidence cenin, pohledávky a správa pohledávek, majetek a evidence majetku • Základní operace – účtování o dlouhodobém majetku a zásobách

  zásoby - účtování způsobem A, zásoby - účtování způsobem B, prodej zásob, inventarizační rozdíly, členění dlouhodobého majetku v rozvaze, účtování o drobném dlouhodobém majetku3. den • 17. června 2020 • přednáší Mgr. et Mgr. Karla MADEROVÁ VOLTNEROVÁ
 • Hospodaření příspěvkových organizací

  dotace, příspěvky, granty, peněžní fondy - jejich tvorba a čerpání, rezervní fond, fond investic, fond odměn, FKSP • Rozpočet a střednědobý výhled • Účtování o dlouhodobém majetku a fondech

  pořízení, odepisování, vyřazení dlouhodobého majetku, tvorba čerpání rezervního fondu, tvorba a čerpání fondu investic, tvorba a čerpání fondu odměn, tvorba a čerpání FKSP4. den • 18. června 2020 • přednáší Mgr. et Mgr. Karla MADEROVÁ VOLTNEROVÁ
 • Účtování o transferech

  provozní transfery bez vypořádání, provozní transfery s vypořádáním, investiční transfery bez vypořádání, investiční transfery s vypořádáním • Inventarizace a finanční kontrola

  inventarizace podle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, předběžná, průběžná a následná kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole