Orgány kapitálových společností, vznik a zánik funkce - se zdůrazněním změn, jež přinese aktuální novela ZOK

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář se zaměří zejména na
předpoklady výkonu funkce
   - obecné
   - zvláštní (zejména překážky provozování živnosti a inkompatibilita funkcí v představenstvu a dozorčí radě)
   - důsledky jejich absence
vznik funkce
   - jmenování (volba), včetně úpravy působnosti orgánů jmenovat či volit a možnosti odchylných ujednání v zakladatelských právních jednáních
   - vysílací právo předvídané novelou ZOK
   - specifika při jmenování jediným společníkem/akcionářem
   - kooptace, náhradníci (předpoklady, jak a kdy vzniká funkce, délka funkčního období)
   - volba členů dozorčí rady v akciové společnosti (povinná participace nyní i po účinnosti novely)
   - volba (jmenování) statutárního ředitele (více statutárních ředitelů?)
   - jmenování členů statutárního orgánu soudem
   - některé otázky související se jmenováním opatrovníka
zánik funkce
   - odvolání (kdo může odvolat, úprava sistace hlasovacích práv a její důsledky, limitace důvodů pro odvolání, vliv „podřízení“ smlouvy o výkonu funkce zákoníku práce)
   - odstoupení (komu a jak se doručuje odstoupení, kdy začíná běžet doba jednoho měsíce, jaké jsou důsledky odstoupení v nevhodné době), a jeho úprava po novele ZOK
   - uplynutí funkčního období (funkční období na dobu neurčitou?)
   - vyloučení z výkonu funkce (předpoklady, vztah k přechodným ustanovením, procesní úprava, důsledky soudního rozhodnutí a jeho případného nerespektování) de lege lata i po účinnosti novely ZOK)