Hmotný a nehmotný majetek z hlediska novelizovaných daňových a účetních zákonů v roce 2018 a 2019 (nejen) pro státní zaměstnance

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo , Veřejné zakázky, ekonomika - legislativa , Neziskové organizace , Strojírenství , Stavebnictví, architektura , Doprava, spoje , Řízení výroby a jakosti, ISO , Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
Čeština není dřina - písemný projev nejen pro úředníky
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
26.5.
2020
Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 900 Kč s DPH
26.5.
2020
Zákon o obcích
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 990 Kč s DPH
26.5.
2020
Alergeny v potravinovém průmyslu
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
27.5.
2020
Potraviny a reklama - co se smí a co ne
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
27.5.
2020
Specialista Corporate compliance a Compliance management systému v podnikové praxi
Verlag Dashöfer   Praha   13 298 Kč s DPH
27.5.
28.5.
2020
Duševní vlastnictví Co vše a jak chránit před konkurencí? Co se vyplatí a co už je zbytečně drahé?  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
28.5.
2020
Dopad insolvence a úmrtí do vybírání místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
28.5.
2020
Katastr nemovitostí a bytové spoluvlastnictví po významné novele OZ - ON-LINE seminář
BOVA     1 650 Kč s DPH
28.5.
2020
Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
PROFESIM   Olomouc   1 850 Kč 
28.5.
2020
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
28.5.
2020
Odpady v praxi včetně nových odpadových zákonů
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
28.5.
2020
Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné správě - právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souvisejících právních předpisů včetně judikatury - s
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
28.5.
2020
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho aplikace
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
28.5.
2020
Správní řád nejen pro začátečníky
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
28.5.
2020
Správní řád v praxi
TSM, spol. s r. o.   Plzeň   1 990 Kč s DPH
28.5.
2020
Úřední deska
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 990 Kč s DPH
28.5.
2020
Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb
TSM, spol. s r. o.   Plzeň   1 900 Kč s DPH
28.5.
2020
Základní interní směrnice měst a obcí
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
28.5.
2020
Dokumentace mateřské školy v praxi   TOP
Verlag Dashöfer   Praha   1 440 Kč s DPH
29.5.
2020
  Stránka 1 z 34   Další
20 z 661 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Na tomto školení se seznámíte s problematikou reprodukce majetku, technického zhodnocení a oprav, rozlišené dle účetních a daňových předpisů. Budou zodpovězeny Vaše konkrétní dotazy z praxe.
Seminář je určen

pro organizační složky státu, pracovníky obcí, svazků obcí, krajů, ministerstev, pro účetní a daňové pracovníky.

Obsah semináře
  • Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) - dle NOZ a ZDP, Součásti a příslušenství věci, nemovitostí, inženýrské sítě
  • Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace) podle ZDP, NSZ, NOZ. Rozdíly u pozemních komunikací a cest a inženýrských sítí
  • Opravy a udržovací práce, NOZ, NSZ, účetní předpisy (NOZ - Nový občanský zákoník)
  • Odpisování majetku, jeho zařazení do odpisových skupin, NSZ novela stavebního zákona
  • Zatřídění majetku - jednotlivých položek soupisu prací, dodávek a služeb
  • Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky)
  • Pokyn GFŘ D - 22. Výklad položek financování reprodukce majetku
  • Zatříďování majetku (hmotného, nehmotného – movitého, nemovitého) dle platných soustav v ČR a jeho odpisování (daňové, účetní), pacht, nájem, věcná břemena
  • Základní rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě)
  • Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice a udržovací práce vazba na účetní předpisy
  • Autorská a průmyslová práva z hlediska majetku, licence, licenční poplatky
  • Služby rozdělené z hlediska kategorie majetku, výpůjčka, právo stavby
  • Vazba na stavební zákon č. 183/2006 Sb., pojmy stavební a udržovací práce, novela stavebního zákona (NSZ)
  • Správní a odborné činnosti v přípravě a realizaci staveb, zařazení do HM, NM, služeb TDS, AD, KOBOZP
  • Hlavní rozdíly v pojmech: věci – práva – jiné majetkové hodnoty, dle NOZ
  • Pojem majetkové jednice nemovitosti - samostatné věci - provozní náklady
  • Provozní náklady, vstupní cena majetku, druh ceny
  • Zatřiďování a odpisování majetku u obcí a organizačních složek státu nebo obchodních společností, (CZ-CC, CZ-CPA, HS/CN, KN), Nový celní sazebník
  • Zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, vyhl. č. 441/2013 Sb., kterou se provádí zákon ve znění vyhl. č. 199/2014, vyhl. č. 345/2015 Sb., vyhl. č. 53/2016 Sb., vyhl. č. 457/2017 Sb.
  • Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění novel a přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) - RCHP
  • Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vstupní ceny majetku.
  • č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o účetnictví, vyhl. č. 500/2002 Sb.
  • Společný celní sazebník, Nařízení komise EU 2016/1821
  • V. č. 308/2015 Sb., oprava a udržovací práce nájemcem, N.V. č. 366/2013 Sb.
  • Změny pro r. 2017/2018 - Přehled přijatých změn týkajících se majetku
  • Diskuse, dotazy, odpovědi

                               Každý účastník obdrží sborník připravený pro tento seminář.