Hmotný a nehmotný majetek z hlediska novelizovaných daňových a účetních zákonů v roce 2018 a 2019 (nejen) pro státní zaměstnance

Hmotný a nehmotný majetek z hlediska novelizovaných daňových a účetních zákonů v roce 2018 a 2019 (nejen) pro státní zaměstnance Verlag Dashöfer https://www.kursy.cz/?product=SMRM&wa=www17studium
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  07.11.2019   
Místo: Praha (praha)
Cena bez DPH: 3 790 Kč https://www.kursy.cz/?product=SMRM&wa=www17studium
Cena s DPH: 4 586 Kč
Lektor: Ing. Jiří Blažek
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Jiří Blažek Zkušený odborný lektor v oblasti investiční výstavby, vzdělávací a poradenská činnost ve stavebnictví, projektová činnost a inženýrské výkony, technický poradce, rozsáhlá publikační činnost. 

   

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Na tomto školení se seznámíte s problematikou reprodukce majetku, technického zhodnocení a oprav, rozlišené dle účetních a daňových předpisů. Budou zodpovězeny Vaše konkrétní dotazy z praxe.
Seminář je určen

pro organizační složky státu, pracovníky obcí, svazků obcí, krajů, ministerstev, pro účetní a daňové pracovníky.

Obsah semináře
  • Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) - dle NOZ a ZDP, Součásti a příslušenství věci, nemovitostí, inženýrské sítě
  • Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace) podle ZDP, NSZ, NOZ. Rozdíly u pozemních komunikací a cest a inženýrských sítí
  • Opravy a udržovací práce, NOZ, NSZ, účetní předpisy (NOZ - Nový občanský zákoník)
  • Odpisování majetku, jeho zařazení do odpisových skupin, NSZ novela stavebního zákona
  • Zatřídění majetku - jednotlivých položek soupisu prací, dodávek a služeb
  • Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky)
  • Pokyn GFŘ D - 22. Výklad položek financování reprodukce majetku
  • Zatříďování majetku (hmotného, nehmotného – movitého, nemovitého) dle platných soustav v ČR a jeho odpisování (daňové, účetní), pacht, nájem, věcná břemena
  • Základní rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě)
  • Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice a udržovací práce vazba na účetní předpisy
  • Autorská a průmyslová práva z hlediska majetku, licence, licenční poplatky
  • Služby rozdělené z hlediska kategorie majetku, výpůjčka, právo stavby
  • Vazba na stavební zákon č. 183/2006 Sb., pojmy stavební a udržovací práce, novela stavebního zákona (NSZ)
  • Správní a odborné činnosti v přípravě a realizaci staveb, zařazení do HM, NM, služeb TDS, AD, KOBOZP
  • Hlavní rozdíly v pojmech: věci – práva – jiné majetkové hodnoty, dle NOZ
  • Pojem majetkové jednice nemovitosti - samostatné věci - provozní náklady
  • Provozní náklady, vstupní cena majetku, druh ceny
  • Zatřiďování a odpisování majetku u obcí a organizačních složek státu nebo obchodních společností, (CZ-CC, CZ-CPA, HS/CN, KN), Nový celní sazebník
  • Zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, vyhl. č. 441/2013 Sb., kterou se provádí zákon ve znění vyhl. č. 199/2014, vyhl. č. 345/2015 Sb., vyhl. č. 53/2016 Sb., vyhl. č. 457/2017 Sb.
  • Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění novel a přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) - RCHP
  • Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vstupní ceny majetku.
  • č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o účetnictví, vyhl. č. 500/2002 Sb.
  • Společný celní sazebník, Nařízení komise EU 2016/1821
  • V. č. 308/2015 Sb., oprava a udržovací práce nájemcem, N.V. č. 366/2013 Sb.
  • Změny pro r. 2017/2018 - Přehled přijatých změn týkajících se majetku
  • Diskuse, dotazy, odpovědi

                               Každý účastník obdrží sborník připravený pro tento seminář.
                               Kurz je zařazen v sekcích

                               Občanské a obchodní právo , Veřejné zakázky, ekonomika - legislativa , Neziskové organizace , Strojírenství , Stavebnictví, architektura , Doprava, spoje , Řízení výroby a jakosti, ISO , Obce, města, magistráty, kraje

                               Další kurzy a semináře

                               Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo , Veřejné zakázky, ekonomika - legislativa , Neziskové organizace , Strojírenství , Stavebnictví, architektura , Doprava, spoje , Řízení výroby a jakosti, ISO , Obce, města, magistráty, kraje
                               Název      Cena     
                               ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
                               Orange Academy   Praha   8 990 Kč 
                               20.10.
                               22.12.
                               2019
                               ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
                               Orange Academy   Prostějov   7 990 Kč 
                               20.10.
                               22.12.
                               2019
                               ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
                               Orange Academy   Praha   10 990 Kč 
                               20.10.
                               2019
                               12.1.
                               2020
                               ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
                               Orange Academy   Prostějov   9 990 Kč 
                               20.10.
                               2019
                               5.1.
                               2020
                               Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A
                               BOVA   Praha   12 980 Kč s DPH
                               21.10.
                               2019
                               Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B
                               BOVA   Praha   22 990 Kč s DPH
                               21.10.
                               2019
                               Odpady a obaly v podnikové praxi
                               Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
                               21.10.
                               2019
                               Smlouva o úvěru a o půjčce
                               BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
                               21.10.
                               2019
                               Zákoník práce v souvislostech (včetně projednávané novely)
                               INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
                               21.10.
                               2019
                               Zákoník práce v souvislostech (včetně projednávané novely)
                               INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč s DPH
                               21.10.
                               2019
                               DPH u obcí a neziskových organizací
                               INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč 
                               22.10.
                               2019
                               Falšování potravin
                               Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
                               22.10.
                               2019
                               Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2019
                               INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč s DPH
                               22.10.
                               2019
                               Katastr nemovitostí v současné praxi
                               INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
                               22.10.
                               2019
                               Místní a účelové komunikace
                               TSM, spol. s r. o.     1 850 Kč s DPH
                               22.10.
                               2019
                               MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba obecně závazných vyhlášek
                               TSM, spol. s r. o.   Brno   2 100 Kč s DPH
                               22.10.
                               2019
                               Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
                               INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 800 Kč 
                               22.10.
                               2019
                               Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
                               INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč 
                               22.10.
                               2019
                               Správa místních poplatků
                               INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
                               22.10.
                               2019
                               Veřejné zakázky pro malé dodavatele a podnikatelské subjekty
                               INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 800 Kč s DPH
                               22.10.
                               2019
                                 Stránka 1 z 26   Další
                               20 z 506 termínů