Účetnictví pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky i pro příspěvkové organizace státu

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností TSM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Název      Cena     
FKSP a sociální fondy
VOX   Praha   2 190 Kč 
19.2.
2020
Příspěvkové organizace • účetní a daňové aktuality pro rok 2020
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
24.2.
2020
Příspěvkové organizace • účetní a daňové aktuality pro rok 2020
ANAG   Praha   2 058 Kč 
25.2.
2020
Novela vyhlášky o FKSP a sociálních fondech pro rok 2020 • hospodaření s fondem
ANAG   Hradec Králové   1 727 Kč 
28.2.
2020
Příspěvkové organizace - účetní a daňové aktuality pro rok 2020
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
5.3.
2020
Novela vyhlášky o FKSP a sociálních fondech pro rok 2020 • hospodaření s fondem
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
13.3.
2020
Příspěvkové organizace - účetní a daňové aktuality pro rok 2020
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
17.3.
2020
Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2020 v příkladech
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 990 Kč s DPH
12.5.
2020
FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2020
VOX   Praha   1 990 Kč 
13.5.
2020
Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2020 v příkladech
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 990 Kč s DPH
14.5.
2020
Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2020 v příkladech
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 990 Kč s DPH
19.5.
2020
Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2020 v příkladech
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 990 Kč s DPH
21.5.
2020
Účto, daně a rozpočty příspěvkových organizací v roce 2020
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 990 Kč s DPH
2.6.
2020
Účto, daně a rozpočty příspěvkových organizací v roce 2020
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 990 Kč s DPH
9.6.
2020
Účto, daně a rozpočty příspěvkových organizací v roce 2020
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 990 Kč s DPH
11.6.
2020
Účto, daně a rozpočty příspěvkových organizací v roce 2020
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 990 Kč s DPH
23.6.
2020

16 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Program semináře: Legislativa platná pro vedení účetnictví obecně, speciální legislativy pro vybrané účetní jednotky mezi něž příspěvkové organizace (dále jen „p.o.“) patří. Základní informace o ostatních právních předpisech, jejichž znalost je nutná pro správné zachycení operací v účetních knihách, pro sestavení účetní závěrky a pro odesílání správných informací do centrálního úložiště dat na MFČR – zejména malá rozpočtová pravidla, zákon o obcích – ve vztahu zřizovatel a p.o., technická vyhláška, konsolidační vyhláška, zákon o rozpočtových pravidlech. Metodika účetnictví – účetní záznamy, účetní zápisy, průkaznost. Formy účetních záznamů – listinná, technická, formy podpisových záznamů Opravy chyb, storna dokladů, archivace. Úloha inventarizace. Účetní knihy, hlavní kniha, obraty, účetní deník, syntetické účty, analytická evidence. Podrozvahová evidence – principy účtování. Směrná účetní osnova, obecně uznávané účetní zásady, specifické účetní souvztažnosti – ve vztahu k rozvažným účtům aktiv a pasiv i ve vztahu k výsledkovým účtům nákladů a výnosů. Zjednodušená forma vedení účetnictví – pro koho platí a jaké jsou výhody. Struktura aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Bilanční kontinuita, zachycení hospodářského výsledku, struktura vlastních zdrojů. Systém tvorby a čerpání peněžních fondů pro p. o., vztahy se zřizovatelem, metodika účtování vydaná MFČR, odpovědi MFČR na dotazy k účtování odvodů zřizovateli, právní úprava tvorby fondů u příspěvkových organizací státu. Formy nabývání majetku příspěvkovou organizací – vlastnictví, svěření do správy, výpůjčka, nájmy – výklady MFČR. Základy účtování o nabytí a pozbytí majetku (včetně dopadů do fondu investic u p.o.), jeho oceňování, přeceňování a evidence. Základy účtování o transferech, dohadných položkách a časovém rozlišení. Účetní závěrka – jaké výkazy jsou povinné, mezitímní, řádná a mimořádná závěrka Závěrkové operace, stručně základní zásady výpočtu daně z příjmů právnických osob pro p.o., silniční daň Příklady základních účetních záznamů, příklady účtování. Kontrolní prvky v účetních knihách.