Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B

Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5570
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  21.10.2019    8 dnů
Cena bez DPH: 19 000 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5570
Cena s DPH: 22 990 Kč
Lektor: JUDr. Petr Čech h.D., LL.M. , JUDr. Jolana Maršíková , Mgr. Ing. Jan Sviták , Doc. Ing. Vladimír Zelenka Ph.D. , Mgr. Tomáš Braun , JUDr. Vladimír Plášil LL.M. , JUDr. Marta Macháčková Ph.D. , Mgr. Jan Benýšek
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Petr Čech h.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: JUDr. Jolana Maršíková místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech. Publikuje na téma insolvenční právo.
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Mgr. Ing. Jan Sviták advokát, lektor VŠFS, Praha
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Doc. Ing. Vladimír Zelenka Ph.D. Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Mgr. Tomáš Braun předseda senátu Vrchního soudu Praha
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: JUDr. Vladimír Plášil LL.M. Prezident Exekutorské komory ČR
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: JUDr. Marta Macháčková Ph.D. daňová poradkyně, Brno
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Mgr. Jan Benýšek vedoucí oddělení, pod které spadají zkoušky insolvenčních správců, odbor insolvenčních a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program 1. dne – 21. října 2019

9.00 – 16.00 hodin
INSOLVENČNÍ ZÁKON
   - Právní rámec a definice úpadku.
   - Způsob řešení úpadku.
   - Insolvenční rejstřík.
   - Návrh na zahájení řízení.
   - Projednání návrhu.
   - Rozhodnutí o úpadku.
   - Postavení insolvenčního správce.
   - Věřitelské orgány.
   - Typy pohledávek.
   - Přednostní pohledávky a jejich uplatňování.
   - Postavení zajištěných věřitelů.
   - Uplatňování pohledávek přihláškou.
   - Zpracování přihlášek a jejich přezkum.

Přednáší:

JUDr. Jolana MARŠÍKOVÁ - místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech


Program 2. dne – 22. října 2019

9.00 – 16.00 hodin
INSOLVENČNÍ ZÁKON
   - Incidenční spory.
   - Majetková podstata.
   - Odporovatelnost v insolvenci.
   - Řešení úpadku konkursem.
   - Řešení úpadku oddlužením.

Přednáší:

JUDr. Jolana MARŠÍKOVÁ - místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech


Program 3. dne – 23. října 2019

9.00 – 16.00 hodin
OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD A JEHO APLIKACE V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
   - Předmět a účel OSŘ.
   - Pravomoc a příslušnost soudů.
   - Doručování, předběžná opatření.
   - Aplikace OSŘ v insolvenčním řízení.
   - Základní náležitosti civilního a insolvenčního řízení.
   - Náležitosti žaloby, druhy žalob.
   - Náležitosti insolvenčního návrhu, přistoupení k řízení.
   - Způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost.
   - Rozhodování soudu, řádné a mimořádné opravné prostředky, výkon rozhodnutí.
   - Důkazní povinnost, provádění důkazů, volné hodnocení důkazů.

Přednáší:

Mgr. Tomáš BRAUN - Předseda senátu Vrchního soudu Praha


Program 4. dne – 24. října 2019

9.00 – 12.00 hodin
EXEKUCE A INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
• Zákonná úprava střetu exekuce a insolvence
• Insolvenční správce v procesním postavení oprávněného (za úpadce)
• Procesní postavení povinného po zahájení insolvenčního řízení
• Postup soudního exekutora po zahájení insolvenčního řízení
• Plnění vymožené v exekučním řízení a jeho dispozice po zahájení insolvenčního řízení
• Aktuální judikatura Ústavního soudu ČR a obecných soudů, vztahující se ke střetu exekučního a insolvenčního řízení
• Porovnání přínosů exekuce majetku dlužníka s institutem oddlužení

Přednáší:

JUDr. Vladimír PLÁŠIL, LL.M. - Prezident Exekutorské komory ČR


Program 4. dne – 24. října 2019

13.00 – 14.30 hodin (2. část)
PRŮVODCE PROCESEM ZKOUŠKY INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
   - Žádost o vykonání zkoušky insolvenčního správce
   - Další žádosti – kdy podat jakou žádost (a jak)?
   - Omluva ze zkoušky (vč. následků neomluvení)
   - Části zkoušky a jejich obsah
   - Odpovědi na dotazy účastníků

Poznámka: tuto přednášku na téma „Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správce“ dne 24. října 2019 od 13.00 hodin lze absolvovat jako samostatný modul pod číslem semináře 19480. (viz: https://www.bovapolygon.cz/seminar-5577-pruvodce-procesem-zkousky-insolvencniho-spravce.htm)

Zájemce o tuto přednášku tedy není povinen účastnit se kteréhokoliv kurzu pro přípravu insolvenčních správců.

Přednáší:

Mgr. Jan BENÝŠEK - vedoucí oddělení, pod které spadají zkoušky insolvenčních správců, odbor insolvenční a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR


Program 5. dne – 30. října 2019

9.00 – 16.00 hodin

ÚČETNICTVÍ SE ZŘETELEM NA ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
   - Úvod do problematiky vazeb zákona o účetnictví a insolvenčního zákona.
   - Obsah a struktura účetních závěrek.
   - Účetní předpoklady a zásady za předpokladu trvání účetní jednotky a při insolvenci.
   - Dopady neexistence předpokladu trvání účetní jednotky na vykazování a oceňování aktiv, dluhů, výnosů a nákladů účetní jednotky
   - Specifické účetní případy v rámci insolvenčního řízení.
   - Odpovědnost za vedení účetnictví.
   - Výkazy a výkaznictví, využití insolvenčním správcem.

Přednáší:

Doc. Ing. Vladimír ZELENKA, Ph.D. -Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha


Program 6. dne – 31. října 2019

9.00 – 16.00 hodin

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR, DAŇOVÉ ZÁKONY SE ZŘETELEM NA VÝKON ČINNOSTI INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ
   - Právní úprava daní a poplatků.
   - Specifika plnění daňových povinností v průběhu insolvenčního řízení.
   - Daň z nemovitých věcí.
   - Daň z nabytí nemovitých věcí.
   - Daň silniční.
   - Zásady daně z příjmů a zásady daně z přidané hodnoty.

Přednáší:

Mgr. Ing. Jan SVITÁK - advokát, lektor VŠFS, Praha


Program 7. dne – 4. listopadu 2019

9.00 – 16.00 hodin

DAŇOVÝ ŘÁD V INSOLVENČNÍ PRAXI
   - Správce daně.
   - Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení.
   - Lhůty.
   - Doručování.
   - Řízení a další postupy.
   - Opravné a dozorčí prostředky.
   - Správa daně, registrační řízení, řízení o závazném posouzení, daňové řízení, nalézací řízení.
   - Placení daní.
   - Správa daně vybírané srážkou.
   - Právní nástupnictví a vztah k insolvenci.
   - Porušení povinností při správě daní.

Přednáší:

JUDr. Marta MACHÁČKOVÁ, Ph.D. - daňová poradkyně, Brno


Program 8. dne – 5. listopadu 2019

9.00 – 16.00 hodin

ZÁKLADY PRÁVNÍ ÚPRAVY VYBRANÝCH OBLASTÍ OBČANSKÉHO A OBCHODNÍHO PRÁVA STĚŽEJNÍCH PRO ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
   - Jednání za podnikatele / společnost (kdy jednání člena statutárního orgánu a dalších osob ne/zaváže podnikatele / společnost?).
   - Vady právních jednání a jejich důsledky (z jakých důvodů je smlouva nejčastěji zdánlivá / neplatná / neúčinná / relativně neúčinná?).
   - Promlčení práva (která práva se ne/promlčují a v jakých lhůtách?).
   - Náhrady škody (kdo a za jakých předpokladů musí poškozenému nahradit škodu?).

Přednáší:

JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. - Právnická fakulta UK Praha, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademieKurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   7 990 Kč 
19.10.
21.12.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   10 990 Kč 
19.10.
2019
4.1.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   8 990 Kč 
20.10.
22.12.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   7 990 Kč 
20.10.
22.12.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   10 990 Kč 
20.10.
2019
12.1.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   9 990 Kč 
20.10.
2019
5.1.
2020
Odpady a obaly v podnikové praxi
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
21.10.
2019
Smlouva o úvěru a o půjčce
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
21.10.
2019
Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A
BOVA   Praha   12 980 Kč s DPH
21.10.
2019
Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B
BOVA   Praha   22 990 Kč s DPH
21.10.
2019
Falšování potravin
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
22.10.
2019
Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
22.10.
2019
Porušení smlouvy- jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
23.10.
2019
Efektivní asistentka - pravá ruka každého manažera
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
23.10.
2019
Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům, ukázka nájemní smlouvy a její rozbor
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
24.10.
2019
Občanský zákoník - majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí včetně aktuální novely občanského zákoníku a katastrálního zákona
PROFESIM   Olomouc   1 750 Kč 
24.10.
2019
Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správce
BOVA   Praha   340 Kč s DPH
24.10.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   7 990 Kč 
26.10.
2019
4.1.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   10 990 Kč 
26.10.
2019
18.1.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Uherský Brod   7 990 Kč 
27.10.
2019
5.1.
2020
  Stránka 1 z 12   Další
20 z 229 termínů