Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2019

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
DLOUHODOBÝ MAJETEK PRO POKROČILÉ v příkladech - účetní a daňový aspekt
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
21.11.
2019
Jak tvořit obecní zpravodaj
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
21.11.
2019
Občanský zákoník - základní změny a pojmy - včetně aktuální rozhodovací praxe
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
21.11.
2019
Zákon o DPH - NOVELA (připravované změny 2020-2021)
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
21.11.
2019
Aktuality pro příspěvkové organizace a účetní závěrka za rok 2019
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 800 Kč s DPH
22.11.
2019
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ POLOŽKY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY z pohledu účetního a daňového
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
22.11.
2019
Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese
VOX   Praha   2 390 Kč 
22.11.
2019
Daňové a účetní novinky roku 2019 a 2020 - komplexní pohled
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
22.11.
2019
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z účetního a daňového hlediska po změnách roku 2019
ANAG   Hradec Králové   1 810 Kč 
22.11.
2019
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
22.11.
2019
Geoparticipace pro efektivní výkon správních činností úřady územních samosprávných celků
TSM, spol. s r. o.   Praha   2 090 Kč s DPH
22.11.
2019
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
22.11.
2019
Novinky v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
22.11.
2019
Pohledávky – účetní a daňové problémy
VOX   Praha   2 390 Kč 
22.11.
2019
Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2019 a změny od roku 2020
BOVA   Doksy   5 480 Kč s DPH
22.11.
23.11.
2019
Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními orgány obcí a měst
TSM, spol. s r. o.     1 850 Kč s DPH
22.11.
2019
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v praktických příkladech
VOX   Praha   2 590 Kč 
22.11.
2019
Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2020
VOX   Praha   2 190 Kč 
22.11.
2019
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2019/2020
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 000 Kč s DPH
22.11.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   7 990 Kč 
24.11.
2019
2.2.
2020
  Stránka 1 z 56   Další
20 z 1113 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je poskytnout Vám potřebné informace a znalosti o požadavcích stanovených pro rok 2019 na zajištění přípravy provedení inventarizace všeho majetku, závazků a ostatních aktiv i pasiv včetně podrozvahových účtů u vybraných účetních jednotek.

Školení je určeno vedoucím a úředníkům odpovědným za přípravu a provedení inventarizace na obcích, městech a krajích (ÚSC) a dále ekonomům a účetním příspěvkových organizací (PO), organizačních složek státu (OSS) a dobrovolných svazků obcí (DSO). Školení je rovněž určeno pracovníkům oddělení interního auditu a kontrolních oddělení.

Program semináře:

 • Stručná rekapitulace předpisů pro rok 2019, změny inventarizační vyhlášky z r. 2018, cíle inventarizace
 • Nejčastější chyby, které se stále vyskytují při inventarizaci i po účinnosti inventarizační vyhlášky
 • Vymezení odpovědnosti a pravomoci osob podílejících se na inventarizaci – dle vnitřního kontrolního systému  
 • Prvotní a rozdílová inventura – doporučené postupy
 • Plán inventur a harmonogram účetní závěrky za rok 2019, zapracování rozhodného dne
 • Inventarizační komise, určení zodpovědnost členů komisí
 • Realizace fyzických a dokladových inventur, možnosti využití výstupů z účetnictví jako podkladů pro inventarizaci
 • Jak v roce 2019 správně provést inventuru účtu 403 – investiční transfery
 • Příklady inventarizačních evidencí – inventurní evidence jako podklad pro sestavení inventurních soupisů, pomocná evidence a jiná evidence
 • Příklady zúčtovatelných rozdílů včetně inventarizačních rozdílů zjištěných při inventarizaci
 • Příprava účetních záznamů
 • Zajištění údajů z katastru nemovitostí pro potřeby ověření správnosti všech údajů zachycených v účetnictví – příklady kontrolovaných údajů
 • Kontrola správnosti ocenění aktiv, pasiv i podrozvahových účtů
 • Kontrola správnosti odpisového plánu, stručná rekapitulace ČÚS č. 708, zůstatková hodnota, počet let, které ještě zbývají k odpisu majetku, zbytková hodnota
 • Ověření fyzické existence majetku, inventarizace majetku v držení jiných osob a inventura majetku cizího
 • Provedení dokladové inventury, příprava vzájemného odsouhlasení pohledávek a závazků s věřiteli a dlužníky, příklad textu dopisu a návrhy na postupy při ověření shody
 • Inventurní soupisy, dodatečné inventurní soupisy a zjednodušené inventurní soupisy. Příklady příloh inventurních soupisů, rozšířené nároky na komentáře. Podpisové záznamy zodpovědných osob
 • Definice inventarizačních rozdílů, definice zúčtovatelných rozdílů – příklady nejčastěji zjištěných rozdílů. Kdy odvést DPH ze zjištěných rozdílů. Stanovisko MFČR k novele zákona o DPH
 • Rozdíly ve způsobu a termínech jejich vypořádání, odpovědnost za zjištěné rozdíly, náhrady škod, informace v inventarizační zprávě
 • Příklad časového postupu činností prováděných od sestavení inventurní evidence až po sestavení inventurního soupisu
 • Inventarizační zpráva, příklady obsahu zprávy a způsobů jejího vyhodnocení