Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Vzdělávací agentura PROFESIM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo , Správní a procesní právo , Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
Zákon o pozemních komunikacích v souvislostech
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 800 Kč 
8.10.
2019
Zákon o pozemních komunikacích v souvislostech
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč 
7.11.
2019

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Právní úprava pozemních komunikací se zaměřením na přímou aplikaci poznatků při vedení správního řízení vedeného ve věci účelových a místních komunikací a správních deliktů v této oblasti, poslední novelizace zákona a aktuální judikatura - dopady novelizace občanského zákoníku do právní úpravy pozemních komunikací.

Kategorizace a zatřídění místních komunikací a změny jejich statutu. - Pozemní komunikace jako stavba. - Vydání rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace - praktická aplikace.

Místní komunikace: - jejich vznik; - evidence; - vlastnictví a práva a povinnosti jejich vlastníků; - právní spory spojené s místními komunikacemi.

Místní komunikace: - řízení o zřízení věcného břemene pro stavbu místní komunikace, - vyvlastňovací řízení pro budoucí stavbu místní komunikace.

Účelové komunikace: - jejich právní status, - vznik, - evidence, - vlastnictví a práva a povinnosti jejich vlastníků.

Účelové komunikace – správní řízení vedená ve věci účelových komunikací.

Výkon státního odborného dozoru.

Přestupky a jiné správní delikty dle zákona č. 13/1997 Sb. - Postup při projednávání přestupků a jiných správních deliktů - aplikace zákona o přestupcích a správního řádu. - Specifika dokazování. - Formální náležitosti rozhodnutí. - Materiální stránka rozhodnutí. - Zkušenosti ze soudního přezkumu. - Vydání rozhodnutí v řízení o přestupku - praktická aplikace. - Judikatura.