Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2019

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
11.11.
2019
Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k prosinci 2019
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
5.12.
2019

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Z obsahu semináře (výběrově):
• vybrané zásady závazkového práva (pacta sunt servanda, autonomie vůle, poctivost, zákaz zneužití práva, ochrana spotřebitele)
• k některým otázkám výkladu právního jednání
• k některým otázkám zastupování smluvních stran při uzavírání smluv
   - zastoupení statutárními orgány – problémové otázky vyplývající ze zápisů v obchodním rejstříku (zejména jejich nerespektování), udělování plných mocí statutárními orgány, překročení pravomocí
   - zákonné zastoupení podnikatele včetně řešení otázky souběhu postavení statutárního orgánu a zaměstnance při zastupování podnikatele
   - smluvní zastoupení podnikatele – prokura, plná moc
• předsmluvní odpovědnost
• inominátní smlouvy
• označování smluvních stran a důsledky nesprávností
• kontraktační proces (forma smlouvy a jejích změn, okamžik uzavření smlouvy, konkludentní uzavření smlouvy, zpětná účinnost smlouvy a řada dalších otázek)
• smlouva o smlouvě budoucí
• předmět smlouvy
• obchodní podmínky (lze odkázat na webové stránky?, důkazní břemeno, obsahová specifika u spotřebitelských smluv a další otázky)
• odkládací a rozvazovací podmínky ve smlouvě
• doručování písemností mezi smluvními stranami (včetně sjednání tzv. fikce doručení)
• termín plnění (včetně fixního termínu)
• smlouva o smlouvě budoucí
• způsoby stanovení ceny ve smlouvě
• úrok z prodlení, úrok u zápůjčky či úvěru
• utvrzovací instituty (smluvní pokuta, uznání dluhu)
• vybrané zajišťovací instituty
• vybrané otázky změny a zániku závazků
• vybrané otázky promlčení
• některé otázky kupní smlouvy a smlouvy o díle
• další aktuální otázky vyplývající z judikatury