Valné hromady a.s. a s.r.o.

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
DAŇOVÝ SPECIALISTA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   12 990 Kč 
25.5.
27.7.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   7 990 Kč 
25.5.
27.7.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   9 990 Kč 
25.5.
10.8.
2019
Spory při realizaci staveb - chyby, které Vám u soudu srazí vaz
EDUZONE-CZ   Praha   6 643 Kč s DPH
27.5.
2019
Nájemní vztahy, nájem bytu obecně, nájem bytu družstevního, služebního, bytu zvláštního určení, specifické otázky a problémy praxe, služby spojené s bydlením, aktuální judikatura k nájemním vztahům
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
28.5.
2019
Registr smluv včetně uzavírání smluv, GDPR, oprav, fungování
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
28.5.
2019
Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
29.5.
2019
Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
29.5.
2019
Ochranné známky - první zkušenosti s aplikací zákona po velké novele
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
29.5.
2019
Komplikované příklady v DPH
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
29.5.
2019
Účetnictví společenství vlastníků jednotek  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   5 917 Kč s DPH
30.5.
2019
Účetnictví SVJ pro začátečníky
Verlag Dashöfer   Praha   3 739 Kč s DPH
30.5.
2019
Účetnictví SVJ pro pokročilé - vybrané otázky
Verlag Dashöfer   Praha   3 739 Kč s DPH
30.5.
2019
Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
30.5.
2019
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
30.5.
2019
Právní minimum pro realitní makléře
VRK Academy   Praha   2 420 Kč s DPH
30.5.
2019
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 3 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   3 990 Kč 
30.5.
4.7.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   9 990 Kč 
2.6.
18.8.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   7 990 Kč 
2.6.
4.8.
2019
Judikatura k obchodním korporacím (za druhé pololetí 2018 a první pololetí 2019)
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
3.6.
2019
  Stránka 1 z 14   Další
20 z 261 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář se zaměří zejména na následující otázky:
svolání valné hromady
   - kdo svolává valnou hromadu
   - forma a obsah pozvánky na valnou hromadu (se zdůrazněním nových náležitostí)
   - lhůta pro svolání valné hromady
   - právo společníků / akcionářů požádat o svolání valné hromady (resp. o doplnění pořadu jednání již svolané valné hromady) a důsledky jeho porušení
průběh a rozhodování valné hromady
   - účast na valné hromadě a její formy
   - zastoupení na valné hromadě, zastoupení společníka – právnické osoby statutárním orgánem na valné hromadě (pravidlo „čtyř očí“?), zastoupení prokuristou a dalšími zástupci, plná moc k účasti na valné hromadě a její forma
   - usnášeníschopnost (vliv sistace hlasovacího práva, možnosti odlišné úpravy ve společenské smlouvě / stanovách, otázka vydání podílů / akcií bez práva účasti na valné hromadě, důsledky nedostatku schopnosti valné hromady usnášet se)
   - hlasování (výkon hlasovacího práva, většiny potřebné k přijetí jednotlivých rozhodnutí a možnosti jejich úpravy ve společenských smlouvách / stanovách, druhy podílů / akcií s odlišným počtem hlasů či zcela bez hlasovacích práv, způsob hlasování, zneužití hlasovacího práva a jeho důsledky)
   - funkcionáři valné hromady a další procedurální otázky
   - zápis z valné hromady a jeho náležitosti
   - osvědčování rozhodnutí notářským zápisem (povinné, dobrovolné, důsledky absence notářského zápisu, jeho význam pro přímé notářské zápisy do obchodního rejstříku)
povaha rozhodnutí valné hromady
rozhodování per rollam a jeho forma
   - výklad a důsledky § 175 odst. 3 z. o. k., změna společenské smlouvy per rollam
   - rozhodování per rollam v AS a jeho vztah k výkonu akcionářských práv (jek se uplatňuje právo na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy či právo na zařazení určité záležitosti na „pořad jednání“?)
působnost valné hromady
   - nové či sporně upravené záležitosti spadající do působnosti valné hromady
   - možné odlišné úpravy působnosti ve společenských smlouvách / stanovách a jejich limity
práva společníků (akcionářů) vykonávaná na valné hromadě či v souvislosti s ní
   - právo na vysvětlení / informace
   - právo podávat návrhy či protinávrhy (jaké jsou důsledky nedodržení lhůt k podání návrhu či protinávrhu?)
protest proti usnesení, jeho náležitosti a právní důsledky
neplatnost usnesení valné hromady
   - právo podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení
   - důvody neplatnosti
   - důvody, pro které soud nevysloví neplatnost usnesení
   - řízení o vyslovení neplatnosti usnesení
   - posuzování platnosti usnesení v rejstříkovém řízení a v dalších řízeních odlišných od řízení podle § 191 a 428 z. o. k.
   - vztah řízení o zneužití hlasovacího práva podle § 212 odst. 2 o. z. a řízení o vyslovení neplatnosti usnesení
fikce nepřijetí rozhodnutí valné hromady
• rozhodování jediného společníka (akcionáře) a jeho specifika

   - plná moc k rozhodnutí v působnosti valné hromady
   - forma rozhodnutí jediného společníka / akcionáře a důsledky jejího nedodržení