Valné hromady a.s. a s.r.o.

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
Jak bezpečně uzavírat smlouvy při prodeji a koupi nemovitých věcí
VRK Academy   Praha   1 099 Kč s DPH
19.3.
2019
O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
20.3.
2019
Zákon o silničním provozu - řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - NOVELA
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
21.3.
2019
Spolupráce s OSVČ - jak nastavit pravidla včetně prevence švarcsystému
Verlag Dashöfer   Praha   3 739 Kč s DPH
22.3.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   7 990 Kč 
23.3.
25.5.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 19 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   10 990 Kč 
23.3.
8.6.
2019
Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost, výklad a obsah
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
25.3.
2019
Právní úprava podnikatelských seskupení a zpráva o vztazích
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
26.3.
2019
Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
27.3.
2019
Autorské a licenční právo z pohledu zadavatele zakázek
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
27.3.
2019
Omezení vlastnického práva - sousedská práva a nezbytná cesta v praxi a v judikatuře NS
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
28.3.
2019
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
28.3.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   7 990 Kč 
31.3.
2.6.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kroměříž   7 990 Kč 
31.3.
2.6.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 19 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   9 990 Kč 
31.3.
16.6.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 19 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kroměříž   9 990 Kč 
31.3.
16.6.
2019
Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
1.4.
2019
Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
BOVA   Praha   2 490 Kč s DPH
2.4.
2019
Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
2.4.
2019
Jak správně a efektivně doručovat
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
2.4.
2019
  Stránka 1 z 12   Další
20 z 222 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář se zaměří zejména na následující otázky:
svolání valné hromady
   - kdo svolává valnou hromadu
   - forma a obsah pozvánky na valnou hromadu (se zdůrazněním nových náležitostí)
   - lhůta pro svolání valné hromady
   - právo společníků / akcionářů požádat o svolání valné hromady (resp. o doplnění pořadu jednání již svolané valné hromady) a důsledky jeho porušení
průběh a rozhodování valné hromady
   - účast na valné hromadě a její formy
   - zastoupení na valné hromadě, zastoupení společníka – právnické osoby statutárním orgánem na valné hromadě (pravidlo „čtyř očí“?), zastoupení prokuristou a dalšími zástupci, plná moc k účasti na valné hromadě a její forma
   - usnášeníschopnost (vliv sistace hlasovacího práva, možnosti odlišné úpravy ve společenské smlouvě / stanovách, otázka vydání podílů / akcií bez práva účasti na valné hromadě, důsledky nedostatku schopnosti valné hromady usnášet se)
   - hlasování (výkon hlasovacího práva, většiny potřebné k přijetí jednotlivých rozhodnutí a možnosti jejich úpravy ve společenských smlouvách / stanovách, druhy podílů / akcií s odlišným počtem hlasů či zcela bez hlasovacích práv, způsob hlasování, zneužití hlasovacího práva a jeho důsledky)
   - funkcionáři valné hromady a další procedurální otázky
   - zápis z valné hromady a jeho náležitosti
   - osvědčování rozhodnutí notářským zápisem (povinné, dobrovolné, důsledky absence notářského zápisu, jeho význam pro přímé notářské zápisy do obchodního rejstříku)
povaha rozhodnutí valné hromady
rozhodování per rollam a jeho forma
   - výklad a důsledky § 175 odst. 3 z. o. k., změna společenské smlouvy per rollam
   - rozhodování per rollam v AS a jeho vztah k výkonu akcionářských práv (jek se uplatňuje právo na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy či právo na zařazení určité záležitosti na „pořad jednání“?)
působnost valné hromady
   - nové či sporně upravené záležitosti spadající do působnosti valné hromady
   - možné odlišné úpravy působnosti ve společenských smlouvách / stanovách a jejich limity
práva společníků (akcionářů) vykonávaná na valné hromadě či v souvislosti s ní
   - právo na vysvětlení / informace
   - právo podávat návrhy či protinávrhy (jaké jsou důsledky nedodržení lhůt k podání návrhu či protinávrhu?)
protest proti usnesení, jeho náležitosti a právní důsledky
neplatnost usnesení valné hromady
   - právo podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení
   - důvody neplatnosti
   - důvody, pro které soud nevysloví neplatnost usnesení
   - řízení o vyslovení neplatnosti usnesení
   - posuzování platnosti usnesení v rejstříkovém řízení a v dalších řízeních odlišných od řízení podle § 191 a 428 z. o. k.
   - vztah řízení o zneužití hlasovacího práva podle § 212 odst. 2 o. z. a řízení o vyslovení neplatnosti usnesení
fikce nepřijetí rozhodnutí valné hromady
• rozhodování jediného společníka (akcionáře) a jeho specifika

   - plná moc k rozhodnutí v působnosti valné hromady
   - forma rozhodnutí jediného společníka / akcionáře a důsledky jejího nedodržení