Aktuálně k legislativě a k vybraným oblastem vedení účetnictví některých vybraných účetních jednotek • OSS, SF, p.o., ÚSC

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl 17.12.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: účetní a ekonomické pracovníky uvedených organizací  • ustanovení § 11, § 14, § 55 a § 66 (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně technického zhodnocení) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“) včetně souvisejících ustanovení zákona o účetnictví

  • ustanovení některých Českých účetních standardů (dále jen „ČÚS“)

  • ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku

  • ČÚS č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

  • ustanovení § 20 (zásoby) vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně souvisejících ustanovení zákona o účetnictví

  • ČÚS č. 707 Zásoby

  • ustanovení § 49 vyhlášky č. 410/2009 Sb., včetně souvisejících ustanovení zákona o účetnictví

  • ČÚS č. 701 Účty a zásady účtování na účtech, se zaměřením na podrozvahové účty

  • diskuze • odpovědi na dotazy účastníků