Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek od A do Z v účetní praxi vybraných účetních jednotek v účetním období 2018

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl 16.11.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Název      Cena     
Vedení účetnictví vybraných účetních jednotek - aktuálně k legislativě a k vybraným oblastem
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 800 Kč s DPH
10.1.
2019
Vedení účetnictví vybraných účetních jednotek - aktuálně k legislativě a k vybraným oblastem
TSM, spol. s r. o.   Ústí nad Labem   1 800 Kč s DPH
14.1.
2019
Vedení účetnictví vybraných účetních jednotek - aktuálně k legislativě a k vybraným oblastem
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 800 Kč s DPH
29.1.
2019
Vedení účetnictví vybraných účetních jednotek - aktuálně k legislativě a k vybraným oblastem
TSM, spol. s r. o.   Hradec Králové   1 800 Kč s DPH
31.1.
2019
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek od A do Z v účetní praxi vybraných účetních jednotek v v účetním období 2019
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
5.2.
2019
Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
VOX   Praha   1 890 Kč 
7.2.
2019
Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2019
VOX   Praha   2 390 Kč 
8.2.
2019
ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní
STUDIO W   Praha   5 900 Kč 
25.2.
18.4.
2019
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 400 Kč 
25.2.
2019
Vedení účetnictví vybraných účetních jednotek - aktuálně k legislativě a k vybraným oblastem
TSM, spol. s r. o.   České Budějovice   1 800 Kč s DPH
26.2.
2019
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 400 Kč 
25.3.
2019
DLOUHODOBÝ MAJETEK PRO POKROČILÉ v příkladech - účetní a daňový aspekt
STUDIO W   Praha   2 700 Kč 
11.4.
2019
ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní
STUDIO W   Praha   5 900 Kč 
18.4.
27.6.
2019
MAJETEK Z POHLEDU DPH a daně z příjmů v daňové a účetní praxi
STUDIO W   Praha   2 400 Kč 
16.5.
2019
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 400 Kč 
27.5.
2019
DLOUHODOBÝ MAJETEK - komplikované problémy v příkladech
STUDIO W   Praha   2 300 Kč 
13.6.
2019
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 400 Kč 
27.6.
2019
Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2019
VOX   Praha   2 390 Kč 
10.7.
2019
DLOUHODOBÝ MAJETEK pro začátečníky od A až do Z - 2denní
STUDIO W   Praha   7 500 Kč 
22.8.
23.8.
2019
Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2019 v příkladech
VOX   Praha   4 890 Kč 
27.8.
28.8.
2019
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 21 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: účetní, kontrolní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek (územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, v.v.i., státních fondů a organizačních složek státu)


Program semináře:


zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – ustanovení související s dlouhodobým majetkem • významnost informace, dlouhodobost

 • klasifikace majetku

 • oceňování majetku • pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, vlastní náklady, 1 Kč, reálná hodnota

 • odpisování majetku

 • inventarizace majetku


vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů • obsahové vymezení položek rozvahy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

 • pořízení majetku

 • nedokončený majetek

 • uvedení do užívání

 • syntetické • analytické • podrozvahové účty


účetní metody • oceňování dlouhodobého majetku • náklady s pořízením související • transfery • náklady, které nesouvisí s pořízením majetku - oprava, údržba, technické zhodnocení, modernizace, rekonstrukce, prodej, bezúplatný převod, darování

 • odpisování majetku • účetní odpisy • vyřazení • likvidace majetku

 • opravné položky


vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů • ustanovení týkající se dlouhodobého majetku • základní pojmy např. prvotní inventura, rozdílová inventura, zjednodušená inventura

 • inventarizační činnosti • inventarizační komise • plán inventur

 • fyzická, dokladová inventura

 • inventurní soupis • dodatečný inventurní soupis • zjednodušený inventurní soupis

 • inventarizační identifikátor

 • inventarizace vybraného majetku


české účetní standardy č. 701 až 710 • vybrané postupy účtování platné pro účetní období 2018 související s dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem


příklady postupů účtování


diskuze • odpovědi na dotazy