Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek od A do Z v účetní praxi vybraných účetních jednotek v účetním období 2018

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Název      Cena     
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
27.5.
2019
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • s ohledem na změny 2019
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
28.5.
2019
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • s ohledem na změny 2019
ANAG   Liberec   1 810 Kč 
29.5.
2019
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • s ohledem na změny 2019
ANAG   České Budějovice   1 810 Kč 
30.5.
2019
IFRS v praxi - dvoudenní
Verlag Dashöfer   Praha   10 878 Kč s DPH
10.6.
11.6.
2019
DLOUHODOBÝ MAJETEK - komplikované problémy v příkladech
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
13.6.
2019
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
27.6.
2019
Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2019
VOX   Praha   2 390 Kč 
10.7.
2019
DLOUHODOBÝ MAJETEK pro začátečníky od A až do Z - 2denní
STUDIO W   Praha   9 075 Kč s DPH
22.8.
23.8.
2019
Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
VOX   Praha   1 890 Kč 
22.8.
2019
Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2019 v příkladech
VOX   Praha   4 890 Kč 
27.8.
28.8.
2019
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po změnách roku 2019
VOX   Praha   2 590 Kč 
26.9.
2019

12 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: účetní, kontrolní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek (územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, v.v.i., státních fondů a organizačních složek státu)


Program semináře:


zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – ustanovení související s dlouhodobým majetkem • významnost informace, dlouhodobost

 • klasifikace majetku

 • oceňování majetku • pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, vlastní náklady, 1 Kč, reálná hodnota

 • odpisování majetku

 • inventarizace majetku


vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů • obsahové vymezení položek rozvahy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

 • pořízení majetku

 • nedokončený majetek

 • uvedení do užívání

 • syntetické • analytické • podrozvahové účty


účetní metody • oceňování dlouhodobého majetku • náklady s pořízením související • transfery • náklady, které nesouvisí s pořízením majetku - oprava, údržba, technické zhodnocení, modernizace, rekonstrukce, prodej, bezúplatný převod, darování

 • odpisování majetku • účetní odpisy • vyřazení • likvidace majetku

 • opravné položky


vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů • ustanovení týkající se dlouhodobého majetku • základní pojmy např. prvotní inventura, rozdílová inventura, zjednodušená inventura

 • inventarizační činnosti • inventarizační komise • plán inventur

 • fyzická, dokladová inventura

 • inventurní soupis • dodatečný inventurní soupis • zjednodušený inventurní soupis

 • inventarizační identifikátor

 • inventarizace vybraného majetku


české účetní standardy č. 701 až 710 • vybrané postupy účtování platné pro účetní období 2018 související s dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem


příklady postupů účtování


diskuze • odpovědi na dotazy