Praktické uplatňování právních požadavků na životní prostředí - agenda

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Gradua-CEGOS, s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Řízení výroby a jakosti, ISO

Název      Cena     
Praktické uplatňování právních požadavků na životní prostředí - agenda
GRADUA-CEGOS   Praha   18 755 Kč s DPH
1.4.
5.4.
2019
Praktické uplatňování právních požadavků na životní prostředí - agenda
GRADUA-CEGOS   Praha   18 755 Kč s DPH
7.10.
11.10.
2019

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Obecné právní předpisy (struktura právních norem, správní řád, EIA, IPPC). Systém výkonu agendy ekologie v podniku. Integrovaný Registr Znečištění (IRZ), Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností (ISPOP). Nakládání s odpady – katalog odpadů, evidence odpadů, přeprava nebezpečných odpadů, hlášení o produkci odpadů. Nakládání s obaly. Ochrana ovzduší – kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší. Výpočet emisí a poplatků za znečišťování ovzduší, provozní evidence, souhrnná provozní evidence, měření emisí. Nakládání s vodami a ochrana vod před znečištěním – žádosti o povolení k nakládání s vodami, výpočet poplatků, provozní řády, havarijní plán, kontroly skladů závadných látek. Nakládání s chemickými látkami (zákon o chemických látkách, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o prevenci závažných havárií) – klasifikace nebezpečných chemických látek, bezpečnostní listy, balení a značení výrobků.