Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl 12.06.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Neziskové organizace , Další právní normy , Finance a bankovnictví

Obsah již proběhlého kurzu

Výklad zákona a souvisejících právních předpisů, podle nichž postupují kontrolní orgány veřejné správy, doplněno řadou příkladů. Praktický postup kontrolujících • vyloučení pro podjatost • vyžádání podkladů • protokol o kontrole, vyřizování námitek, oprava nesprávností v protokolu o kontrole a došetření věci • mlčenlivost a zveřejňování informací, předávání informací dalším orgánům. Změny v úpravě přestupků kontrolovaných a povinných osob od 1. 7. 2017. Aplikace části první a čtvrté správního řádu v průběhu kontroly: Postup v souladu se základními zásadami správního řádu při kontrole, ustanovení SŘ, která se použijí při kontrole obdobně, v rozsahu, který není upraven v kontrolním řádu, ustanovení SŘ, která se použijí přiměřeně. Na příkladech bude vysvětleno např. rozsah poučení kontrolované osoby, jednací jazyk, náležitosti podání (např. námitek proti kontrolnímu zjištění), počítání času, nahlížení do spisu aj. Související právní předpisy vč. občanského zákoníku, obchodní tajemství, pořizování zvukových a obrazových záznamů, utajované informace, osobní údaje, oznamování podezření na trestný čin. Diskuze k procesně právní úpravě kontroly.