Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb včetně informací o velké novele stavebního zákona

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl 07.12.2017.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Obsah již proběhlého kurzu

Odborný program semináře:
Aktuální informace o velké novele stavebního zákona v rozsahu:
   - definice nových pojmů
   - náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů
   - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru
   - záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení
   - stavby, terénní úpravy a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
   - jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení
   - společné řízení
   - společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
   - změny v kolaudaci staveb
Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu:
   - kontrolní prohlídky
   - neodkladné odstranění stavby
   - nutné zabezpečovací práce
   - nezbytné úpravy, stavební příspěvek
   - údržba stavby
   - vyklizení stavby
   - státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu
   - výkony rozhodnutí a jejich financování
   - povinnost a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb
Obecné požadavky na výstavbu, povolování výjimek
• Vybrané činnosti ve výstavbě
• Dokumentace staveb podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
• Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků


Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.